Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra Tiếng việt lớp 2

Được đăng lên bởi Nghĩa Dương Trọng
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 286 lần   |   Lượt tải: 1 lần
®Ò kiÓm tra tuÇn 10,11,12
M«n :tiÕng viÖt
Líp :2

Ngêi ra ®Ò : NguyÔn ThÞ HiÒn
1.§iÒn dÊu hái hoÆc dÊu ng· vµo mét sè ch÷ sau :
D©u quªn nhiÒu tr¸i l¹
V©n nhí gèc sÊu xa
§a cho ngät cho chua
Ca mét thêi th¬ bÐ
2. §iÒn dÊu phÈy vµo chç nµo cho ®óng:
a, Bót thíc vë truyÖn lµ b¹n cña häc sinh
b, Em cã ba b¹n th©n lµ b¹n Kh¸nh b¹n H¬ng b¹n S¬n
3. §Æt c©u hái cho bé phËn ®îc g¹ch ch©n :
Hoa lµ b¹n th©n nhÊt cña em
Con tr©u lµ b¹n cña nhµ n«ng
Em yªu nh¸t lµ c¸i bót
4. Nãi lêi an ñi cña em trong c¸c trêng hîp sau :
a, Khi kÝnh ®eo m¾t cña «ng (bµ) bÞ vì
b, Khi c©y hoa do «ng bµ vun trång bÞ chÕt
5. ViÕt mét ®o¹n v¨n 3 ®Õn 5 c©u kÓ vÒ mét ngêi th©n cña em
BiÓu ®iÓm :

C©u 1: 1 ®
C©u 2: 2®
C©u 3: 2®

C©u 4: 2®
C©u 5: 3 ®

...
®Ò kiÓm tra tuÇn 10,11,12
M«n :tiÕng viÖt
Líp :2
Ngêi ra ®Ò : NguyÔn ThÞ HiÒn
1.§iÒn dÊu hái hoÆc dÊu ng· vµo mét sè ch÷ sau :
D©u quªn nhiÒu tr¸i l¹
V©n nhí gèc sÊu xa
§a cho ngät cho chua
Ca mét thêi th¬ bÐ
2. §iÒn dÊu phÈy vµo chç nµo cho ®óng:
a, Bót thíc vë truyÖn lµ b¹n cña häc sinh
b, Em cã ba b¹n th©n lµ b¹n Kh¸nh b¹n H¬ng b¹n S¬n
3. §Æt c©u hái cho bé phËn ®îc g¹ch ch©n :
Hoa lµ b¹n th©n nhÊt cña em
Con tr©u lµ b¹n cña nhµ n«ng
Em yªu nh¸t lµ c¸i bót
4. Nãi lêi an ñi cña em trong c¸c trêng hîp sau :
a, Khi kÝnh ®eo m¾t cña «ng (bµ) bÞ vì
b, Khi c©y hoa do «ng bµ vun trång bÞ chÕt
5. ViÕt mét ®o¹n v¨n 3 ®Õn 5 c©u kÓ vÒ mét ngêi th©n cña em
BiÓu ®iÓm : C©u 1: 1 ® C©u 4: 2®
C©u 2: 2® C©u 5: 3 ®
C©u 3: 2®
Đề kiểm tra Tiếng việt lớp 2 - Người đăng: Nghĩa Dương Trọng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề kiểm tra Tiếng việt lớp 2 9 10 683