Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra Tin 7

Được đăng lên bởi hoangloctx
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 529 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS THỌ HẢI
HỌ VÀ TÊN:………………..........……
LỚP: 7...
ĐIỂM

KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN 1
MÔN: TIN HỌC
ĐỀ A
LỜI PHÊ CỦA CÔ GIÁO

Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng:
Câu 1: Để mở một bảng tính mới em nháy vào nút lệnh nào sau đây:
a/
b/
c/
d/
Câu 2: Để lưu bảng tính đã có trên máy tính với một tên khác em dùng lệnh:
a/ Save
b/ File  Save
c/ File Save As
d/ File
 New
Câu 3: Hai dạng dữ liệu thường dùng là:
a/ Dữ liệu số và dữ liệu thời gian
b/ Dữ liệu số và dữ liệu kí tự
c/ Dữ liệu kí tự và dữ liệu thời gian d/ Tất cả đều sai
Câu 4: Chọn một cột là:
a/ Nháy chuột tại nút tên cột
b/ Nháy chuột tại nút tên hàng
c/ Nháy chuột tại ô
d/ Nháy chuột vào cột
Câu 5: Nháy chuột tại nút tên hàng gọi là:
a/ Chọn một cột
b/ Chọn một ô
c/ Chọn một khối
d/ Chọn một hàng
Câu 6: Thanh công thức hiển thị:
a/ Nội dung của ô đang được chọn
b/ Địa chỉ của ô đang được chọn
c/ Tên của ô đang được chọn
d/ Tất cả đều đúng
Câu 7: Hộp tên hiển thị:
a/ Nội dung của ô đang được chọn
b/ Địa chỉ của ô đang được chọn
c/ Tên của ô đang được chọn
d/ Tất cả đều đúng
Câu 8: Để kích hoạt một trang tính em thực hiện:
a/ Nháy chuột vào trang tính
b/ Nháy chuột vào thanh tiêu đề
c/ Nháy chuột vào nhãn trang tương ứng
d/ Nháy chuột vào ô tính
Câu 9: Một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật gọi là:
a/ Một ô
b/ Một hàng
c/ Một cột
d/ Một khối
Câu 10: Nếu muốn chọn đồng thời nhiều khối khác nhau, em chọn khối đầu tiên và
nhấn giữ phím gì và lần lượt chọn các khối tiếp theo:
a/ Alt
b/ Ctrl
c/ Enter
d/ Backspace

TRƯỜNG THCS THä h¶i
HỌ VÀ TÊN:………………..........……
LỚP: ….
ĐIỂM

KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN 1
MÔN: TIN HỌC 7
ĐỀ A
LỜI PHÊ CỦA CÔ GIÁO

Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng, mỗi câu đúng 0,5điểm.
Câu 1: Để mở một bảng tính đã lưu em nháy vào nút lệnh nào sau đây:
a/
b/
c/
d/
Câu 2: Hai dạng dữ liệu thường dùng là:
a/ Dữ liệu kí tự và dữ liệu thời gian b/ Dữ liệu số và dữ liệu kí tự
c/ Dữ liệu số và dữ liệu thời gian
d/ Tất cả đều sai
Câu 3: Nháy chuột tại nút tên hàng gọi là:
a/ Chọn một cột
b/ Chọn một ô
c/ Chọn một khối
d/ Chọn một hàng
Câu 4: Để lưu bảng tính đã có trên máy tính với một tên khác em dùng lệnh:
a/ Save
b/ File  Save As
c/ File Save
d/ File  New
Câu 5: Chọn một cột là:
a/ Nháy chuột tại nút tên cột
b/ Nháy chuột tại nút tên hàng
c/ Nháy chuột tại ô
d/ Nháy chuột vào cột
Câu 6: Hộp tên hiển thị:
a/ Nội dung của ô đang được chọn
b/ Địa chỉ của ô đang được chọn
c/ Tên của ô đang được chọn
d/ Tất cả đều đúng
Câu 7: Nếu muốn chọn đồng thời nhiều khối khác nhau, em chọn khối đầu tiên ...
TRƯỜNG THCS THỌ HẢI KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN 1
HỌ VÀ TÊN:………………..........…… MÔN: TIN HỌC
LỚP: 7... ĐỀ A
ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA CÔ GIÁO
Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng:
Câu 1: Để mở một bảng tính mới em nháy vào nút lệnh nào sau đây:
a/ b/ c/ d/
Câu 2: Để lưu bảng tính đã có trên máy tính với một tên khác em dùng lệnh:
a/ Save b/ File Save c/ File Save As d/ File
New
Câu 3: Hai dạng dữ liệu thường dùng là:
a/ Dữ liệu số và dữ liệu thời gian b/ Dữ liệu số và dữ liệu kí tự
c/ Dữ liệu kí tự và dữ liệu thời gian d/ Tất cả đều sai
Câu 4: Chọn một cột là:
a/ Nháy chuột tại nút tên cột b/ Nháy chuột tại nút tên hàng
c/ Nháy chuột tại ô d/ Nháy chuột vào cột
Câu 5: Nháy chuột tại nút tên hàng gọi là:
a/ Chọn một cột b/ Chọn một ô
c/ Chọn một khối d/ Chọn một hàng
Câu 6: Thanh công thức hiển thị:
a/ Nội dung của ô đang được chọn b/ Địa chỉ của ô đang được chọn
c/ Tên của ô đang được chọn d/ Tất cả đều đúng
Câu 7: Hộp tên hiển thị:
a/ Nội dung của ô đang được chọn b/ Địa chỉ của ô đang được chọn
c/ Tên của ô đang được chọn d/ Tất cả đều đúng
Câu 8: Để kích hoạt một trang tính em thực hiện:
a/ Nháy chuột vào trang tính b/ Nháy chuột vào thanh tiêu đề
c/ Nháy chuột vào nhãn trang tương ứng d/ Nháy chuột vào ô tính
Câu 9: Một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật gọi là:
a/ Một ô b/ Một hàng c/ Một cột d/ Một khối
Câu 10: Nếu muốn chọn đồng thời nhiều khối khác nhau, em chọn khối đầu tiên và
nhấn giữ phím gì và lần lượt chọn các khối tiếp theo:
a/ Alt b/ Ctrl c/ Enter d/ Backspace
Đề kiểm tra Tin 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra Tin 7 - Người đăng: hoangloctx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề kiểm tra Tin 7 9 10 17