Ktl-icon-tai-lieu

đề kiểm tra Tinh học 15 phút lần 1 khối 10 và khối 12

Được đăng lên bởi hien-nguyen-huynh-ton
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 464 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn
Tổ: Tin học - Kỹ Thuật
I/ TRẮC NGHIỆM (6 điểm):

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KỲ I
MÔN: TIN HỌC – LỚP 12
Mã đề: 101
Họ và tên : ................................................................... lớp : ..............

Câu 1

Câu 5

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

Câu 1: Trong Acess để tạo CSDL mới, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng:
A. File/new/Blank Database
B. reate Table in Design View
C. Create table by using wizard
D. File/open/<tên tệp>
Câu 2: Chọn kiểu dữ liệu nào cho truờng điểm Toán, Lý, Tin,...
A. AutoNumber
B. Yes/No
C. Number
D. Currency
Câu 3: Các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của 1 tổ chức?
A. Tạo lập, cập nhật, thống kế
B. Tạo lập, cập nhật, khai thác
C. Tạo lập, cập nhật, tìm kiếm
D. Tạo lập, cập nhật, báo cáo
Câu 4: Tên cột (tên trường) được viết bằng chữ hoa hay thường
A. Không phân biệt chữ hoa hay thường
B. Tùy theo trường hợp
C. Bắt buộc phải viết hoa
D. Bắt buộc phải viết thường
Câu 5: Để lưu cấu trúc bảng đã thiết kế, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng
A. File/New/Blank Database
B. File/Save/<Tên tệp>
C. Create Table by Using Wizard
D. File/Open/<tên tệp>
Câu 6: Một hệ cơ sở dữ liệu gồm
A. 2 phần
B. 3 phần
C. 4 phần
D. 5 phần
Câu 7: Thành phần chính của hệ QTCSDL:
A. Bộ xử lý truy vấn và bộ truy xuất dữ liệu
B. Bộ quản lý tập tin và bộ truy xuất dữ liệu
C. Bộ truy xuất dữ liệu và bộ bộ quản lý tập tin
D. Bộ quản lý tập tin và bộ xử lí truy vấn
Câu 8: Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép
A. Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép
B. Phục hồi dữ liệu từ các lỗi hệ thống
C. Đảm bảo tính độc lập dữ liệu
D. Mô tả các đối tượng được lưu trữ trong CSDL
Câu 9: Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề phân quyền hạn truy cập sử dụng CSDL :
A. Nguời quản trị CSDL
B. Người dùng cuối
C. Người lập trình
D. Người thiết kế CSDL
Câu 10: Người nào đã tạo ra các phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL
A. Người lập trình ứng dụng
B. Người dùng cuối
C. Người QTCSDL
D. Người thiết kế CSDL
Câu 11: Access là:
A. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
B. Cơ sở dữ liệu.
C. Bộ phần mềm Microsoft Office.
D. Phần mềm hệ thống.
Câu 12: Công việc khai thác hồ sơ gồm :
A. Báo cáo, sắp xếp, tìm kiếm, nhập
B. Bác cáo, sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất
C. Báo cáo, sắp xếp, tìm kiếm, thống kê
D. Báo cáo, sắp xếp, tình kiếm, thêm mới
II/ TỰ LUẬN : (4 điểm)
Câu 1: Trình bày và so sánh sự khác nhau giữa CSDL và hệ quản trị CSDL
Câu 2: Trình bà...
Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KỲ I
Tổ: Tin học - Kỹ Thuật MÔN: TIN HỌC – LỚP 12
Mã đề: 101
I/ TRẮC NGHIỆM (6 điểm): Họ và tên : ................................................................... lớp : ..............
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 Câu 11 u 12
Câu 1: Trong Acess để tạo CSDL mới, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng:
A. File/new/Blank Database B. reate Table in Design View
C. Create table by using wizard D. File/open/<tên tệp>
Câu 2: Chọn kiểu dữ liệu nào cho truờng điểm Toán, Lý, Tin,...
A. AutoNumber B. Yes/No C. Number D. Currency
Câu 3: Các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của 1 tổ chức?
A. Tạo lập, cập nhật, thống kế B. Tạo lập, cập nhật, khai thác
C. Tạo lập, cập nhật, tìm kiếm D. Tạo lập, cập nhật, báo cáo
Câu 4: Tên cột (tên trường) được viết bằng chữ hoa hay thường
A. Không phân biệt chữ hoa hay thường B. Tùy theo trường hợp
C. Bắt buộc phải viết hoa D. Bắt buộc phải viết thường
Câu 5: Để lưu cấu trúc bảng đã thiết kế, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng
A. File/New/Blank Database B. File/Save/<Tên tệp>
C. Create Table by Using Wizard D. File/Open/<tên tệp>
Câu 6: Một hệ cơ sở dữ liệu gồm
A. 2 phần B. 3 phần C. 4 phần D. 5 phần
Câu 7: Thành phần chính của hệ QTCSDL:
A. Bộ xử lý truy vấn và bộ truy xuất dữ liệu B. Bộ quản lý tập tin và bộ truy xuất dữ liệu
C. Bộ truy xuất dữ liệu và bộ bộ quản lý tập tin D. Bộ quản lý tập tin và bộ xử lí truy vấn
Câu 8: Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép
A. Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép B. Phục hồi dữ liệu từ các lỗi hệ thống
C. Đảm bảo tính độc lập dữ liệu D. Mô tả các đối tượng được lưu trữ trong CSDL
Câu 9: Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề phân quyền hạn truy cập sử dụng CSDL :
A. Nguời quản trị CSDL B. Người dùng cuối
C. Người lập trình D. Người thiết kế CSDL
Câu 10: Người nào đã tạo ra các phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL
A. Người lập trình ứng dụng B. Người dùng cuối
C. Người QTCSDL D. Người thiết kế CSDL
Câu 11: Access là:
A. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu. B. Cơ sở dữ liệu.
C. Bộ phần mềm Microsoft Office. D. Phần mềm hệ thống.
Câu 12: Công việc khai thác hồ sơ gồm :
A. Báo cáo, sắp xếp, tìm kiếm, nhập B. Bác cáo, sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất
C. Báo cáo, sắp xếp, tìm kiếm, thống kê D. Báo cáo, sắp xếp, tình kiếm, thêm mới
II/ TỰ LUẬN : (4 điểm)
Câu 1: Trình bày và so sánh sự khác nhau giữa CSDL và hệ quản trị CSDL
Câu 2: Trình bày các loại đối tượng chính tron Access
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
đề kiểm tra Tinh học 15 phút lần 1 khối 10 và khối 12 - Trang 2
đề kiểm tra Tinh học 15 phút lần 1 khối 10 và khối 12 - Người đăng: hien-nguyen-huynh-ton
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề kiểm tra Tinh học 15 phút lần 1 khối 10 và khối 12 9 10 904