Ktl-icon-tai-lieu

đề kiểm tra toán 6

Được đăng lên bởi tanduong3110
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
MÔN: Toán 6
- Thời gian làm bài: 45 phút
-----------------------------------------------------ĐỀ RA
Bài 1:(2,0 điểm) Cho A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 11, B là tập hợp các số
lẻ nhỏ hơn 11, C là tập hợp các số chẵn nhỏ hơn 11.
a) Hãy viết các tập hợp A, B, C bằng 2 cách liệt kê các phần tử và chỉ ra tính
chất đặc trưng.
b) Dùng kí hiệu  để thể hiện mối quan hệ của các tập hợp B và C với tập hợp
A.
c) Tính tổng các phần tử của tập hợp A.
Bài 2:(3,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
a) 175 . 16 + 84 . 175
b)
14. 23 – 23. 32
c) 640 : 160. 26: (37 – 21 ) 
Bài 3:(3 điểm) Tìm x, biết:
a) 3x – 35 = 40
b) 148 : (x + 2) = 37
c) 218 - 5.( x + 8) = 25 : 22
Bài 4: (1 điểm) Viết tích sau dưới dạng một luỹ thừa:

x.x 3 .x5 .x 7 .x9 ...x 49 .x51
Bµi 5(1 ®iÓm)
a.Khi chia sè tù nhiªn a cho 148 ta ®îc sè d lµ 111. Chứng minh rằng a chia
hết cho 37.
b.Chøng minh r»ng víi mäi sè tù nhiªn n th× tÝch (n + 3)(n + 12) lµ sè chia
hÕt cho 2.

E-mail:dinhtien95ht@gmail.com

...
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
MÔN: Toán 6 - Thời gian làm bài: 45 phút
------------------------------------------------------
ĐỀ RA
Bài 1:(2,0 điểm) Cho A tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 11, B tập hợp các số
lẻ nhỏ hơn 11, C là tập hợp các số chẵn nhỏ hơn 11.
a) Hãy viết các tập hợp A, B, C bằng 2 cách liệt các phần tử chỉ ra tính
chất đặc trưng.
b) Dùng kí hiệu
để thể hiện mối quan hệ của các tập hợp B và C với tập hợp
A.
c) Tính tổng các phần tử của tập hợp A.
Bài 2:(3,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
a) 175 . 16 + 84 . 175
b)
14. 2
3
– 2
3
. 3
2
c) 640 : 160. 2
6
: (37 – 21 )
Bài 3:(3 điểm) Tìm x, biết:
a) 3x – 35 = 40
b) 148 : (x + 2) = 37
c) 218 - 5.( x + 8) = 2
5
: 2
2
Bài 4: (1 điểm) Viết tích sau dưới dạng một luỹ thừa:
3 5 7 9 49 51
. . . . ... .x x x x x x x
Bµi 5(1 ®iÓm)
a.Khi chia nhiªn a cho 148 ta ®îc d 111. Chứng minh rằng a chia
hết cho 37.
b.Chøng minh r»ng víi mäi nhiªn n t tÝch (n + 3)(n + 12) chia
hÕt cho 2.
E-mail:dinhtien95ht@gmail.com
đề kiểm tra toán 6 - Người đăng: tanduong3110
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề kiểm tra toán 6 9 10 765