Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 8 CÓ MA TRẬN

Được đăng lên bởi Hung Cuong Le
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 381 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngµy gi¶ng ................................................
TiÕt 55
KiÓm tra 45 phót ( ch¬ng III)
1. Môc tiªu:
a. KiÕn thøc: KiÓm tra viÖc lÜnh héi c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n cña ch¬ng mét c¸ch cã hÖ
thèng
b. Kü n¨ng: Cã ý thøc vËn dông kiÕn thøc c¬ b¶n cña ch¬ng ®Ó gi¶i c¸c d¹ng bµi
tËp (tÝnh to¸n, chøng minh, nhËn biÕt..), lµm bµi nghiªm tóc, tr×nh bµy s¹ch sÏ
c.Th¸i ®é: Nghiªn tóc lµm bµi kiÓm tra.
2. ChuÈn bÞ :
a. GV: §Ò kiÓm tra, ®¸p ¸n, biÓu ®iÓm.
b.HS: Thíc, ªke, com pa, ¤n tËp l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc trong ch¬ng.
3) Các hoạt động dạy học
a) Tổ chức(1’)
b) Kiểm tra ( không)
c) Bài mới ( Kiểm tra 45’)
*. Ma trËn
CÊp ®é

Chñ ®Ò
1. Định lý
Talet trong
tam giác, áp
dụng Pitago

Số câu:
Số điểm
TL %
2. Tính chất
đường phân
giác trong tam
giác
Số câu:
Số điểm
TL %

VËn dông
CÊp ®é thÊp
CÊp ®é cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Vận dụng được
tỉ số của hai
đoạn thẳng và
hệ quả của đl
Ta- lét để tính
độ dài đoạn
thẳng
1
0,25
2,5%

NhËn biÕt
TNKQ
TL
Nhận biết tỉ số
của hai đoạn
thẳng
Nhận biết cạnh
của tam giác
theo Pitago

Th«ng hiÓu
TNKQ
TL
Hiểu được cách
tính độ dài đoạn
thẳng, vẽ hình

3
2
20%

1
1
10%
Hiểu tỉ số cạnh Tính được độ
theo tính chất
dài đoạn thẳng
đường phân giác

Nhận biết tỉ số
cạnh theo tính
chất đường
phân giác
1
0,25
2,5%

1
1
10%

Số câu:
Số điểm
TL %
Tổng số câu:
Tổng số điểm
TL%

Nhận biết hai Hiểu cách c/m
tam giác đồng hai tam giác
dạng, tỉ số đồng đồng dạng
dạng
3
1
0,75
1
7,5%
10%
7
3
3
3
30%
30%

5
3,25
32,5%

Tính được tỉ số
diện tích của hai
tam giác

1
0,25
2,5%

1
0,5
5%

3. Tam giác
đồng dạng, tỉ
số đồng dạng

Céng

Vận dụng tam
giác đồng dạng
tính độ dài đoạn
thẳng
1
3
30%
4
4
40%

4
2,0
20%

5
4,75
47,5%
14
10®
100%

*Trắc nghiệm khách quan: (3đ)
Câu 1: Cho AB = 4cm, DC = 6cm. Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD là:
A.

4
6

B.

6
4

C.

2
3

D. 2

Câu 2: Cho ∆A’B’C’

2
3

∆ABC theo tỉ số đồng dạng k  . Tỉ số chu vi của hai

tam giác đó:
A.

4
9

B.

2
3

C.

3
2

D.

3
4

Câu 3: Chỉ ra tam giác đồng dạng trong các hình sau:

A. ∆DEF
∆ABC
B. ∆PQR
∆EDF
∆PQR
D. Cả A, B, C đúng
·
Câu 4. Trong hình biết MQ là tia phân giác NMP

C. ∆ABC

x

Tỷ số y là:
5
2
2
C.
5

A.

B.
D.

5
4

4
5

Câu 5. Độ dài x trong hình bên là:
A. 2,5
B. 3
C. 2,9
D. 3,2
Câu 6. Trong hình vẽ cho biết MM’ // NN’.
Số đo của đoạn thẳng OM là:
A. 3 cm

B. 2,5 cm

C. 2 cm

D. 4 cm

C©u 7: §iÒn tõ thÝch hîp vµo chç (......) ®Ó hoµn thiÖn kh¼ng ®Þnh sau:
Nếu một đường thẳng cắt..........................của một tam giác........................với cạnh
còn lại..........................
Ngµy gi¶ng ................................................
TiÕt 55 KiÓm tra 45 phót ( ch¬ng III)
1. Môc tiªu:
a. KiÕn thøc: KiÓm tra viÖc lÜnh héi c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n cña ch¬ng mét c¸ch cã hÖ
thèng
b. Kü n¨ng: Cã ý thøc vËn dông kiÕn thøc c¬ b¶n cña ch¬ng ®Ó gi¶i c¸c d¹ng bµi
tËp (tÝnh to¸n, chøng minh, nhËn biÕt..), lµm bµi nghiªm tóc, tr×nh bµy s¹ch sÏ
c.Th¸i ®é: Nghiªn tóc lµm bµi kiÓm tra.
2. ChuÈn bÞ :
a. GV: §Ò kiÓm tra, ®¸p ¸n, biÓu ®iÓm.
b.HS: Thíc, ªke, com pa, ¤n tËp l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc trong ch¬ng.
3) Các hoạt động dạy học
a) Tổ chức(1’)
b) Kiểm tra ( không)
c) Bài mới ( Kiểm tra 45’)
*. Ma trËn
CÊp ®é
Chñ ®Ò
NhËn biÕt Th«ng hiÓu
VËn dông
Céng
CÊp ®é thÊp CÊp ®é cao
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
1. Định lý
Talet trong
tam giác, áp
dụng Pitago
Nhận biết tỉ số
của hai đoạn
thẳng
Nhận biết cạnh
của tam giác
theo Pitago
Hiểu được cách
tính độ dài đoạn
thẳng, vẽ hình
Vận dụng được
tỉ số của hai
đoạn thẳng và
hệ quả của đl
Ta- lét để tính
độ dài đoạn
thẳng
Số câu:
Số điểm
TL %
3
2
20%
1
1
10%
1
0,25
2,5%
5
3,25
32,5%
2. Tính chất
đường phân
giác trong tam
giác
Nhận biết tỉ số
cạnh theo tính
chất đường
phân giác
Hiểu tỉ số cạnh
theo tính chất
đường phân giác
Tính được độ
dài đoạn thẳng
Tính được tỉ số
diện tích của hai
tam giác
Số câu:
Số điểm
TL %
1
0,25
2,5%
1
1
10%
1
0,25
2,5%
1
0,5
5%
4
2,0
20%
3. Tam giác
đồng dạng, tỉ
số đồng dạng
Nhận biết hai
tam giác đồng
dạng, tỉ số đồng
dạng
Hiểu cách c/m
hai tam giác
đồng dạng
Vận dụng tam
giác đồng dạng
tính độ dài đoạn
thẳng
Số câu:
Số điểm
TL %
3
0,75
7,5%
1
1
10%
1
3
30%
5
4,75
47,5%
Tổng số câu:
Tổng số điểm
TL%
7
3
30%
3
3
30%
4
4
40%
14
10®
100%
*Trắc nghiệm khách quan: (3đ)
Câu 1: Cho AB = 4cm, DC = 6cm. Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD là:
A.
4
6
B.
6
4
C.
2
3
D. 2
ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 8 CÓ MA TRẬN - Trang 2
ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 8 CÓ MA TRẬN - Người đăng: Hung Cuong Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 8 CÓ MA TRẬN 9 10 339