Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ kiểm tra toán hình học 12 chương 1

Được đăng lên bởi Trần Thanh Tuyền
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 157 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
HÌNH HỌC 12 CHƯƠNG I_2015-2016

ĐỀ 1
Bài 1: Cho khối lăng trụ đứng ABC. A ' B ' C ' có đáy
ABC là tam giác đều cạnh a, A’M hợp với (ABC) một
góc 30o , với M là trung điểm BC.
Tính thể tích khối lăng trụ ABC. A ' B ' C ' .
Bài 2: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác
vuông tại B, AB  a 2 . SA  a, SA   ABC  . Góc
giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) bằng 60o
a/ Tính thể tích khối chóp S.ABC.
b/ M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC.
Tính khoảng cách từ A đến mp(SMN).

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
HÌNH HỌC 12 CHƯƠNG I_2015-2016

ĐỀ 2
Bài 1: Cho khối lăng trụ đứng ABC. A ' B ' C ' có đáy
ABC là tam giác đều cạnh a, B’M hợp với (ABC) một
góc 60o , với M là trung điểm AC.
Tính thể tích khối lăng trụ ABC. A ' B ' C ' .
Bài 2: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác
vuông tại C, BC  a 3 . SA  a, SA   ABC  . Góc
giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) bằng 30o
a/ Tính thể tích khối chóp S.ABC.
b/ M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC.
Tính khoảng cách từ A đến mp(SMN).

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
HÌNH HỌC 12 CHƯƠNG I_2015-2016

ĐỀ 1
Bài 1: Cho khối lăng trụ đứng ABC. A ' B ' C ' có đáy
ABC là tam giác đều cạnh a, A’M hợp với (ABC) một
góc 30o , với M là trung điểm BC.
Tính thể tích khối lăng trụ ABC. A ' B ' C ' .
Bài 2: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác
vuông tại B, AB  a 2 . SA  a, SA   ABC  . Góc
giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) bằng 60o
a/ Tính thể tích khối chóp S.ABC.
b/ M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC.
Tính khoảng cách từ A đến mp(SMN).
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

HÌNH HỌC 12 CHƯƠNG I_2015-2016

ĐỀ 2
Bài 1: Cho khối lăng trụ đứng ABC. A ' B ' C ' có đáy
ABC là tam giác đều cạnh a, B’M hợp với (ABC) một
góc 60o , với M là trung điểm AC.
Tính thể tích khối lăng trụ ABC. A ' B ' C ' .
Bài 2: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác
vuông tại C, BC  a 3 . SA  a, SA   ABC  . Góc
giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) bằng 30o
a/ Tính thể tích khối chóp S.ABC.
b/ M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC.
Tính khoảng cách từ A đến mp(SMN).

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
HÌNH HỌC 12 CHƯƠNG I_2015-2016

ĐỀ 1
Bài 1: Cho khối lăng trụ đứng ABC. A ' B ' C ' có đáy
ABC là tam giác đều cạnh a, A’M hợp với (ABC) một
góc 30o , với M là trung điểm BC.
Tính thể tích khối lăng trụ ABC. A ' B ' C ' .
Bài 2: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác
vuông tại B, AB  a 2 . SA  a, SA   ABC  . Góc
giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) bằng 60o
a/ Tính thể tích khối chóp S.ABC.
b/ M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC.
Tính khoảng cách từ A đến mp(SMN).

...
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
HÌNH HỌC 12 CHƯƠNG I_2015-2016
ĐỀ 1
Bài 1: Cho khối lăng trụ đứng
. ' ' 'ABC A B C
có đáy
ABC là tam giác đều cạnh a, A’M hợp với (ABC) một
góc
30
o
, với M là trung điểm BC.
Tính thể tích khối lăng trụ
. ' ' 'ABC A B C
.
Bài 2: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác
vuông tại B,
2AB a
.
,SA a SA ABC
. Góc
giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) bằng
60
o
a/ Tính thể tích khối chóp S.ABC.
b/ M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC.
Tính khoảng cách từ A đến mp(SMN).
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
HÌNH HỌC 12 CHƯƠNG I_2015-2016
ĐỀ 2
Bài 1: Cho khối lăng trụ đứng
. ' ' 'ABC A B C
có đáy
ABC là tam giác đều cạnh a, B’M hợp với (ABC) một
góc
60
o
, với M là trung điểm AC.
Tính thể tích khối lăng trụ
. ' ' 'ABC A B C
.
Bài 2: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác
vuông tại C,
3BC a
.
,SA a SA ABC
. Góc
giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) bằng
30
o
a/ Tính thể tích khối chóp S.ABC.
b/ M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC.
Tính khoảng cách từ A đến mp(SMN).
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
HÌNH HỌC 12 CHƯƠNG I_2015-2016
ĐỀ 1
Bài 1: Cho khối lăng trụ đứng
. ' ' 'ABC A B C
có đáy
ABC là tam giác đều cạnh a, A’M hợp với (ABC) một
góc
30
o
, với M là trung điểm BC.
Tính thể tích khối lăng trụ
. ' ' 'ABC A B C
.
Bài 2: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác
vuông tại B,
2AB a
.
,SA a SA ABC
. Góc
giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) bằng
60
o
a/ Tính thể tích khối chóp S.ABC.
b/ M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC.
Tính khoảng cách từ A đến mp(SMN).
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
HÌNH HỌC 12 CHƯƠNG I_2015-2016
ĐỀ 2
Bài 1: Cho khối lăng trụ đứng
. ' ' 'ABC A B C
có đáy
ABC là tam giác đều cạnh a, B’M hợp với (ABC) một
góc
60
o
, với M là trung điểm AC.
Tính thể tích khối lăng trụ
. ' ' 'ABC A B C
.
Bài 2: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác
vuông tại C,
3BC a
.
,SA a SA ABC
. Góc
giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) bằng
30
o
a/ Tính thể tích khối chóp S.ABC.
b/ M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC.
Tính khoảng cách từ A đến mp(SMN).
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
HÌNH HỌC 12 CHƯƠNG I_2015-2016
ĐỀ 1
Bài 1: Cho khối lăng trụ đứng
. ' ' 'ABC A B C
có đáy
ABC là tam giác đều cạnh a, A’M hợp với (ABC) một
góc
30
o
, với M là trung điểm BC.
Tính thể tích khối lăng trụ
. ' ' 'ABC A B C
.
Bài 2: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác
vuông tại B,
2AB a
.
,SA a SA ABC
. Góc
giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) bằng
60
o
a/ Tính thể tích khối chóp S.ABC.
b/ M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC.
Tính khoảng cách từ A đến mp(SMN).
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
HÌNH HỌC 12 CHƯƠNG I_2015-2016
ĐỀ 2
Bài 1: Cho khối lăng trụ đứng
. ' ' 'ABC A B C
có đáy
ABC là tam giác đều cạnh a, B’M hợp với (ABC) một
góc
60
o
, với M là trung điểm AC.
Tính thể tích khối lăng trụ
. ' ' 'ABC A B C
.
Bài 2: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác
vuông tại C,
3BC a
.
,SA a SA ABC
. Góc
giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) bằng
30
o
a/ Tính thể tích khối chóp S.ABC.
b/ M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC.
Tính khoảng cách từ A đến mp(SMN).
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
ĐỀ kiểm tra toán hình học 12 chương 1 - Trang 2
ĐỀ kiểm tra toán hình học 12 chương 1 - Người đăng: Trần Thanh Tuyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ kiểm tra toán hình học 12 chương 1 9 10 548