Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra toán lớp 4

Được đăng lên bởi Ươm Mầm
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 73 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................
Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trường: Tiểu học Số 1 Bình Hải

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn: Toán
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm

Nhận xét của giáo viên

Phần I. Trắc nghiệm (4đ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Số gồm năm trăm triệu bảy trăm hai mươi nghìn, ba đơn vị viết là:
A. 500702003
B. 550207303
C. 500720003
D. 570720003
Câu 2: Số lớn nhất trong các số sau : 987543 ; 987889 ; 899987 ; 987658 là :
A. 987543
B. 987889
C. 987658
D. 899987
Câu 3: Chữ số 2 trong số 520 071 có giá trị là:
A. 2
B. 20
C. 20071

D. 20 000

Câu 4: Giá trị của biểu thức 468 : 3 + 61 x 4 là:
A. 868
B. 217
C. 300

D. 400

Câu 5: Cho 4 tấn 70kg = .................... kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 4070
B. 40070
C. 4700
D. 40070
Câu 6: Số điền vào chỗ chấm để 6800dm2 = .... m2 là:
A. 680000
B. 68000
C. 680
Câu 7: Trong các số sau số nào chia hết cho 3 ?
A. 3070
B. 3050
Câu 8: Hình dưới đây có mấy góc nhọn ?

A
B
C
D

4 góc nhọn
5 góc nhọn
3 góc nhọn
2 góc nhọn

C. 4080

D. 68
D. 2093

B. TỰ LUẬN (6 điểm) :
Baøi 1 :(2đ) Ñaët tính roài tính:
a/ 325164 + 68030

b/ 479829 - 214589

c/ 497  54

d/ 10455 : 85

Bài 2: (2đ) Điền dấu >; < ; = thích hợp vào chỗ chấm.
310 cm2 ..... 3 dm2 100 cm2
400 kg ......4 tạ

1970 cm2 ....... 19 dm2 69 cm2
4 phút 10 giây....... 293 giây

Bài 2: (2 đ) Một sân bóng hình chữ nhật có nửa chu vi 172m, chiều dài hơn chiều rộng 36m.
Tính diện tích của sân bóng hình chữ nhật đó.
Bài giải:

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN
I. Phần Trắc nghệm (4 điểm). Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm.
Câu
1
Đáp án C

2
B

3
D

4
D

5
A

6
D

7
C

8
A

II. Phần tự luận: (6 điểm)
Bài 1( 2đ) Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm.
a) 393194
b) 265240
Bài 2: (2đ) Điền đúng mỗi ý được 0,5 điểm.
310 cm2 < 3 dm2 100 cm2
400 kg =4 tạ

c) 26838

1970 cm2 = 19 dm2 69 cm2
4 phút 10 giây> 293 giây

Bài 2 (2đ)
Chiều dài sân bóng là: (0,1 điểm)
(172 + 36 ) : 2 = 104 (m) (0,5 điểm)
Chiều rộng sân bóng là: (0,1 điểm)
172 – 104 = 68 (m) (0,5 điểm)
Diện tích sân bóng là: (0,1 điểm)
104 x 68 = 7072 (m2) (0,5 điểm)
Đáp số: 7072 mét vuông (0,2 điểm)

d)123

...
Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trường: Tiểu học Số 1 Bình Hải
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn: Toán
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)
Điểm Nhận xét của giáo viên
Phần I. Trắc nghiệm (4đ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Số gồm năm trăm triệu bảy trăm hai mươi nghìn, ba đơn vị viết là:
A. 500702003 B. 550207303 C. 500720003 D. 570720003
Câu 2: Số lớn nhất trong các số sau : 987543 ; 987889 ; 899987 ; 987658 là :
A. 987543 B. 987889 C. 987658 D. 899987
Câu 3: Chữ số 2 trong số 520 071 có giá trị là:
A. 2 B. 20 C. 20071 D. 20 000
Câu 4: Giá trị của biểu thức 468 : 3 + 61 x 4 là:
A. 868 B. 217 C. 300 D. 400
Câu 5: Cho 4 tấn 70kg = .................... kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 4070 B. 40070 C. 4700 D. 40070
Câu 6: Số điền vào chỗ chấm để 6800dm
2
= .... m
2
là:
A. 680000 B. 68000 C. 680 D. 68
Câu 7: Trong các số sau số nào chia hết cho 3 ?
A. 3070 B. 3050 C. 4080 D. 2093
Câu 8: Hình dưới đây có mấy góc nhọn ?
A 4 góc nhọn
B 5 góc nhọn
C 3 góc nhọn
D 2 góc nhọn
Đề kiểm tra toán lớp 4 - Trang 2
Đề kiểm tra toán lớp 4 - Người đăng: Ươm Mầm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra toán lớp 4 9 10 741