Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra Vật Lý 11

Được đăng lên bởi livahanasaki
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 112 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kiể m tra :
45 phút
Môn: Vật Lý
Mã Đề
5501
Họ và Tên :
Lớp :
……………………………………………………………………………………………………………………..
I.Trắ c nghiêm:
̣
Câu 1: Điện tích điểm là
A. Vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm xét.
B. Điện tích coi như tập chung tại một điểm.
C. Vật chứa rất ít điện tích.
D. Là một điểm phát ra điện tích.
Câu 2: Có thể áp dụng định luật Cu – lông để tính lực tương tác trong trường hợp
A. Tương tác giữa hai thanh thủy tinh nhiễm đặt gần nhau.
B. Tương tác giữa một thanh thủy tinh và một thanh nhựa nhiễm điện đặt gầnnhau.
C. Tương tác giữa hai quả cầu nhỏ tích điện đặt xa nhau.
D. Tương tác điện giữa một thanh thuỷ tinh và một quả cầu lớn.
Câu 3: Nếu nguyên tử đang thừa – 1,6.10-19 C điện lượng mà nó nhận được thêm 2 electron thì nó
A. Sẽ là ion dương.
B.Vẫn là mô ̣t ion âm
C. Trung hoà về điện.
D. Có điện tích không xác định được.
Câu 4: . Điều kiện để 1 vật dẫn điện là
A. Vật phải ở nhiệt độ phòng.
B. Có chứa các điê ̣n tích tự do.
C. Vật nhất thiết phải làm bằng kim loại.
D. Vật phải mang điện tích.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron.
B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron.
C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các ion dương.
D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Trong quá trình nhiễm điện do cọ sát, êlectron đã chuyển từ vật này sang vật kia.
B. Trong quá trình nhiễm điện do hưởng ứng, vật bị nhiễm điện vẫn trung hoà điện.
C. Khi cho một vật nhiễm điện dương tiếp xúc với một vật chưa nhiễm điện, thì êlectron chuyển từ vật chưa
nhiễm điện sang vật nhiễm điện dương.
D. Khi cho một vật nhiễm điện dương tiếp xúc với một vật chưa nhiễm điện, thì điện tích dương chuyển từ
vật vật nhiễm điện dương sang chưa nhiễm điện.
Câu 7: Trong các đơn vị sau, đơn vị của cường độ điện trường là:
A. V/m2
B. V.m.
C. V/m.
D. V.m2
Câu 8: Cho một điện tích điểm – Q; điện trường tại một điểm mà nó gây ra có chiều
A.Hướng về phía nó.
B. Hướng ra xa nó.
C. Phụ thuộc độ lớn của nó.
D. Phụ thuộc vào điện môi xung quanh.
Câu 9: Đường sức điện cho biết
A.Độ lớn lực tác dụng lên điện tích đặt trên đường sức ấy.
B.Độ lớn của điện tích nguồn sinh ra điện trường được biểu diễn bằng đường sức ấy.
C.Độ lớn điện tích thử cần đặt trên đường sức ấy.
D.Hướng của lực điện tác dụng lên điện tích tại điểm xét.
Câu 10: Công của lực điệ...
Kiê
̉
m tra : 45 pht Môn:
̣
t Ly
́
M Đ
H v Tên :
́
p :
……………………………………………………………………………………………………………………..
I.T
́
c nghiê
̣
m:
Câu 1: in tích im là
A. Vn có kích thc rt nh so vi khong cách tm xét.
B. in p chung ti mm.
C. Vt cha rn ch.
D. Là mn tích.
Câu 2: Có th áp dnnh lut Cu lông  tính lc tng tác trong tng hp
A. Tng tác gia hai thanh thy tinh nhim t gn nhau.
B. Tng tác gia mt thanh thy tinh và mt thanh nha nhim in t gnnhau.
a hai qu cu nh t xa nhau.
n gia mt thanh thu tinh và mt qu cu ln.
Câu 3: Nu nguyên t ng tha 1,6.10
-19
in lng mà nó nhn c thêm 2 electron thì nó
A. S ion ng. B. 



C. Trung hoà v in. D. Có in tích không xác nh c.
Câu 4:
. iu kin  1 vt dn in là
A. Vt phi nhit  phòng. B. Có 




do.
C. Vt nht thit phi làm bng kim loi. D. Vt phi mang in tích.
Câu 5: Phát bikhông 
A. Theo thuyt êlectron, mt vt nhit thiu êlectron.
B. Theo thuyt êlectron, mt vt nhin âm là vt tha êlectron.
C. Theo thuyt êlectron, mt vt nhi
D. Theo thuyt êlectron, mt vt nhin âm là vn thêm êlectron.
Câu 6: Phát bikhông 
A. Trong quá trình nhin do c n t vt này sang vt kia.
B. Trong quá trình nhing ng, vt b nhin vn.
C. Khi cho mt vt nhip xúc vi mt vn, thì êlectron chuyn t v
nhin sang vt nhi
D. Khi cho mt vt nhip xúc vi mt vn t
vt vt nhin.
Câu 7:
Trong  sau,  ca cn in tng là:
A. V/m
2
B. V.m. C. V/m. D. V.m
2
Câu 8: Cho mt in tích im Q; in tng ti mt im mà y ra có chiu
A.Hng v phía nó. B. Hng ra xa nó.
C. Ph thuc ln ca nó. D. Ph thuc vào in môi xung quanh.
u 9: ng sc in cho bit
A. ln lc tác dng lên in tích t trên ng sc y.
B. ln ca in tích ngun sinh ra in tng c biu din bng ng sc y.
C. ln in tích th cn t trên ng sc y.
D. ng ca ln tác dn ch tm xét.
Câu 10: Công ca lc in tng dch chuyn mt in tích -  nc chiu mng sc trong mt
in tng u 1000 V/m trên quãng ngi 1 m là
A. 2000 J. B. 2000 J. C. 2 mJ. D. 2
mJ.
Câu 11:
Công ca lc in tng dch chuyn mt in tích 10 mC song song vi ng sc trong mt
in tng u vi quãng ng 10 cm 1 J.  ln in tng là
A. 10000 V/m. B. 1 V/m. C. 100 V/m. D.1000 V/m
Câu 12: Mt t in dung 2 F. Khi t mt hiu in th 4 V vào 2 bn ca t in thì t tích c mt in
lng là
A. 2.10
-6
C. B. 16.10
-6
C. C. 4.10
-6
C. D. 8.10
-6
C
Câu 13: Nu t vào hai u t mt hiu in th 4 V tt ch c mt in lng 2  Nu t vào hai
5501
Đề kiểm tra Vật Lý 11 - Trang 2
Đề kiểm tra Vật Lý 11 - Người đăng: livahanasaki
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra Vật Lý 11 9 10 188