Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 8

Được đăng lên bởi Minh Thảo Ngô
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 71 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: (2,0 điểm)
a) Chuyển động cơ học là gì? Lấy ví dụ minh họa.
b) Thế nào là hai lực cân bằng? Nêu nhận xét về trang thái của vật khi vật
chịu tác dụng của hai lực cân bằng?

Câu 2: (2,0 điểm)
a) Nêu điều kiện để vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng.
b) Hãy biểu diễn trọng lực tác dụng vào quả nặng có khối lượng 2,5kg (Tỉ
xích tùy chọn).

Câu 3: (3,0 điểm)
Một ô tô chạy quãng đường dài 27km mất 30 phút. Lực kéo trung bình của
động cơ là 120N. Tính:
a) Vận tốc của ô tô ra km/h và m/s.
b) Công của động cơ ô tô thực hiện được.

Câu 4: (3,0 điểm)
Một tàu ngầm lặn dưới đáy biển ở độ sâu 120m. Biết rằng trọng lượng riêng
trung bình của nước biển là 10300N/m3.
a) Áp suất tác dụng lên mặt ngoài của thân tàu là bao nhiêu?
b) Nếu cho tàu lặn sâu thêm 40m nữa, độ tăng áp suất tác dụng lên thân tàu là
bao nhiêu? Áp suất tác dụng lên thân tàu lúc đó là bao nhiêu?
HƯỚNG DẪN CHẤM KT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn: Vật Lý – Lớp 8
a) + Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật so với
vật mốc theo thời gian.
+ Lấy ví dụ.
Câu 1
(2,0 đ)

b) + Nêu dầy đủ 4 đặc điểm.
+ Vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng:
- Nếu vật đang đứng yên thì tiếp tục đứng yên.
- Nếu vật đang chuyển động thì tiếp tục chuyển động
thẳng đều
a) Điều kiện để vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng:
- Vật chìm khi lực đẩy Acsimet nhỏ hơn trọng lượng của
vật (FA < P)

0,50
0,50
0,50
0,50
0,25

Câu 2
(2,0 đ)

- Vật nổi khi lực đẩy Acsimet lớn hơn trọng lượng của vật
(FA >P)
- Vật lơ lửng khi lực đẩy Acsimet bằng trọng lượng của
vật (FA= P)
b- m = 2,5kg  P = 2,5.10 = 25N
Biểu diễn đúng vectơ lực.
a) Vận tốc của ô tô là:
v

Câu 3
(3,0 đ)

Câu 4
(3,0 đ)

s
27

54( km / h)
t
0,5

v 54km / h 

54000m
15m / s
3600 s

b) Công của động cơ ô tô:
A = F.s = 120.27000= 3240000 (J)
a) Áp suất tác dụng lên thân tàu ở độ sâu 120m là:
p = h.d = 120.10300 = 1236000 N/m2
b) Nếu tàu lặn sâu thêm 30m nữa, độ tăng của áp suất là:
p = h.d = 40.10300 = 412000 N/m2
Áp suất tác dụng lên thân tàu lúc này là:
p' = p + p = 1236000 + 412000 = 1648000 N/m2

0,25
0,25
0,25
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

...
Câu 1: (2,0 điểm)
a) Chuyển động cơ học là gì? Lấy ví dụ minh họa.
b) Thế nào hai lực cân bằng? Nêu nhận xét về trang thái của vật khi vật
chịu tác dụng của hai lực cân bằng?
Câu 2: (2,0 điểm)
a) Nêu điều kiện để vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng.
b) Hãy biểu diễn trọng lực tác dụng vào quả nặng khối lượng 2,5kg (Tỉ
xích tùy chọn).
Câu 3: (3,0 điểm)
Một ô chạy quãng đường dài 27km mất 30 phút. Lực kéo trung bình của
động cơ là 120N. Tính:
a) Vận tốc của ô tô ra km/h và m/s.
b) Công của động cơ ô tô thực hiện được.
Câu 4: (3,0 điểm)
Một tàu ngầm lặn ới đáy biển độ sâu 120m. Biết rằng trọng lượng riêng
trung bình của nước biển là 10300N/m
3
.
a) Áp suất tác dụng lên mặt ngoài của thân tàu là bao nhiêu?
b) Nếu cho tàu lặn sâu thêm 40m na, độ tăng áp suất tác dụng lên thân tàu
bao nhiêu? Áp suất tác dụng lên thân tàu lúc đó là bao nhiêu?
HƯỚNG DẪN CHẤM KT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn: Vật Lý – Lớp 8
Câu 1
(2,0 đ)
a) + Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật so với
vật mốc theo thời gian.
+ Lấy ví dụ.
0,50
0,50
b) + Nêu dầy đủ 4 đặc điểm.
+ Vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng:
- Nếu vật đang đứng yên thì tiếp tục đứng yên.
- Nếu vật đang chuyển động thì tiếp tục chuyển động
thẳng đều
0,50
0,50
a) Điều kiện để vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng:
- Vật chìm khi lực đẩy Acsimet nhỏ hơn trọng lượng của
vật (F
A
< P)
0,25
ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 8 - Trang 2
ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 8 - Người đăng: Minh Thảo Ngô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 8 9 10 734