Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm ttra định kỳ giữa học kỳ 1 môn toán lớp 4

Được đăng lên bởi phuongthuy-ththanhtan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 518 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hä vµ tªn: ...............................................
Líp: .............................

Thø ....... ngµy ......th¸ng .....n¨m 2012

KiÓm tra ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - N¨m häc 2012- 2013
M«n To¸n líp 4.
Thêi gian lµm bµi 40 phót
PhÇn 1: Trắc nghiệm ( 3 đ)
Mçi bµi tËp díi ®©y cã nªu kÌm theo mét sè c©u tr¶ lêi A, B, C, D (lµ ®¸p sè, lµ
kÕt qu¶ tÝnh, ...) H·y khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng.
Câu 1: (1điểm) 2 tấn 35kg =…………kg
A. 235
B. 2305
C. 2035
D. 2350
Câu 2: (1điểm) Hình bên có cạnh AD vuông góc với :
B
A. AB
B. CD
C. BC
D. BC và AD
A

C

D

Câu 3: (1điểm) Giá trị của chữ số 5 trong số 856 749 là:
A. 50
B. 5000
C. 50 000
D. 500
Phần 2: Tự luận (7đ)
Câu 1: ( 3đ) Đặt tính rồi tính
a. 423 534 + 512 875

b. 898701 – 364656

...................................................... ..........................

...........................................................................................

...................................................... ..........................

...........................................................................................

...................................................... ..........................

...........................................................................................

...................................................... ..........................

...........................................................................................

Câu 2 (1 đ). Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:
26535; 26537; 26526; 26538
...................................................... .......................... .......................................................................................................................................................

Câu 3. (2 đ) Lớp 4A có 37 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 5
em. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ ?
Bài giải

...................................................... ...................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
...................................................... .................................................
Hä vµ tªn: ............................................... Thø ....... ngµy ......th¸ng .....n¨m 2012
Líp: .............................
KiÓm tra ĐỊNH KÌ GIA HỌC KÌ I - N¨m häc 2012- 2013
M«n To¸n líp 4.
Thêi gian lµm bµi 40 phót
PhÇn 1: Trắc nghiệm ( 3 đ)
Mçi bµi tËp díi ®©y cã nªu kÌm theo mét sè c©u tr¶ lêi A, B, C, D (lµ ®¸p sè, lµ
kÕt qu¶ tÝnh, ...) H·y khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng.
Câu 1: (1điểm) 2 tấn 35kg =…………kg
A. 235 B. 2305
C. 2035 D. 2350
Câu 2: (1điểm) Hình bên có cạnh AD vuông góc với :
B C
A. AB
B. CD
C. BC
D. BC và AD
A D
Câu 3: (1điểm) Giá trị của chữ số 5 trong số 856 749 là:
A. 50 B. 5000
C. 50 000 D. 500
Phần 2: Tự luận (7đ)
Câu 1: ( 3đ) Đặt tính rồi tính
a. 423 534 + 512 875 b. 898701 – 364656
...................................................... .......................... ...........................................................................................
...................................................... .......................... ...........................................................................................
...................................................... .......................... ...........................................................................................
...................................................... .......................... ...........................................................................................
Câu 2 (1 đ). Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:
26535; 26537; 26526; 26538
...................................................... .......................... .......................................................................................................................................................
Câu 3. (2 đ) Lớp 4A có 37 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 5
em. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ ?
Bài giải
Đề kiểm ttra định kỳ giữa học kỳ 1 môn toán lớp 4 - Trang 2
Đề kiểm ttra định kỳ giữa học kỳ 1 môn toán lớp 4 - Người đăng: phuongthuy-ththanhtan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm ttra định kỳ giữa học kỳ 1 môn toán lớp 4 9 10 247