Ktl-icon-tai-lieu

Đề KT giữa kì I lớp 5

Được đăng lên bởi Triệu Đen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 420 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng tiÓu häc

®Ò kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× I - n¨m häc 2010 - 2011
M«n : To¸n - Líp 5
( Thêi gian lµm bµi 40 phót kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )
C©u 1 ( 1 ®iÓm) Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tríc ý em cho lµ ®óng nhÊt.
1. Sè gåm: “ ChÝn tr¨m mêi ®¬n vÞ, 8 phÇn ngh×n ” ®îc viÕt lµ:
A. 900,8
B. 9,008
C. 910,0008
D. 910,008
2. Sè “

3
4

” ®îc viÕt díi d¹ng ph©n sè thËp ph©n lµ:
15
20

A.

B.

75
100

C.

3
100

D.

3
10

C©u 2 ( 2 ®iÓm ) §iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm.
a. 0,2 < ........ < ............. < ................ < ............ < 0,3
b. 3kg 5g = ................. kg
400 kg = ................... tÊn.
2
2
2
c. 16,5m = ............. m .......... dm
7,6256 ha = .................. m2
d. 7,4m = ............. m .......... cm
5km 75m = ................. km.
C©u 3 ( 1 ®iÓm ) ViÕt c¸c sè sau theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín.
2

3

5

1

a.
, , ,
b. 0,32; 0,199; 0,318; 0,1897; 0,4.
3 4 6 12
C©u 4 ( 2 ®iÓm) TÝnh:
5 5
3
a. 3 2  1 5
b.  
8 4 6
6 12 4
C©u 5 ( 1.5 ®iÓm ) Mét thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 240m, chiÒu réng
b»ng 3 chiÒu dµi.
4
a. TÝnh diÖn tÝch thöa ruéng ®ã.
b. BiÕt r»ng trung b×nh cø 100m 2 th× thu ho¹ch ®îc

1
2

t¹ thãc. Hái trªn khu

ruéng ®ã ngêi ta thu ho¹ch ®îc bao nhiªu t¹ thãc ?
C©u 6 ( 1.5 ®iÓm) HiÖn nay, mÑ h¬n con 24 tuæi. C¸ch ®©y 3 n¨m, tuæi con b»ng
1
tuæi mÑ. TÝnh tuæi con hiÖn nay ?
4

C©u 7 (1 ®iÓm) TÝnh nhanh:

1 1 1 1
  
2 4 8 16

Trêng tiÓu häc
Tªn HS:...................................................Líp: ......
§iÓm

Bµi kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× I - n¨m häc 2010 - 2011
M«n : To¸n - Líp 5
( Thêi gian lµm bµi 40 phót kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )
C©u 1 ( 1 ®iÓm) Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tríc ý em cho lµ ®óng nhÊt.
1. Sè gåm: “ ChÝn tr¨m mêi ®¬n vÞ, 8 phÇn ngh×n ” ®îc viÕt lµ:
A. 900,8
B. 9,008
C. 910,0008
D. 910,008
2. Sè “

3
4

” ®îc viÕt díi d¹ng ph©n sè thËp ph©n lµ:

15

75

3

3

A.
B.
C.
D.
20
100
100
10
C©u 2 ( 2 ®iÓm ) §iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm.
a. 0,2 < ........ < ............. < ................ < ............ < 0,3
b. 3kg 5g = ................. kg
400 kg = ................... tÊn.
2
2
2
c. 16,5m = ............. m .......... dm
7,6256 ha = .................. m2
d. 7,4m = ............. m .......... cm
5km 75m = ................. km.
C©u 3 ( 1 ®iÓm ) ViÕt c¸c sè sau theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín.
2

3

5

1

a.
, , ,
b. 0,32; 0,199; 0,318; 0,1897; 0,4.
3 4 6 12
......................................................................................................................................
......................
Trêng tiÓu häc
®Ò kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× I - n¨m häc 2010 - 2011
M«n : To¸n - Líp 5
( Thêi gian lµm bµi 40 phót kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )
C©u 1 ( 1 ®iÓm) Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tríc ý em cho lµ ®óng nhÊt.
1. Sè gåm: “ ChÝn tr¨m mêi ®¬n vÞ, 8 phÇn ngh×n ” ®îc viÕt lµ:
A. 900,8 B. 9,008 C. 910,0008 D. 910,008
2. Sè “
4
3
” ®îc viÕt díi d¹ng ph©n sè thËp ph©n lµ:
A.
20
15
B.
100
75
C.
100
3
D.
10
3
C©u 2 ( 2 ®iÓm ) §iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm.
a. 0,2 < ........ < ............. < ................ < ............ < 0,3
b. 3kg 5g = ................. kg 400 kg = ................... tÊn.
c. 16,5m
2
= ............. m
2
.......... dm
2
7,6256 ha = .................. m
2
d. 7,4m = ............. m .......... cm 5km 75m = ................. km.
C©u 3 ( 1 ®iÓm ) ViÕt c¸c sè sau theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín.
a.
3
2
,
4
3
,
6
5
,
12
1
b. 0,32; 0,199; 0,318; 0,1897; 0,4.
C©u 4 ( 2 ®iÓm) TÝnh:
a.
6
5
4
1
8
2
3
b.
4
3
12
5
6
5
C©u 5 ( 1.5 ®iÓm ) Mét thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt chiÒu dµi 240m, chiÒu réng
b»ng
4
3
chiÒu dµi.
a. TÝnh diÖn tÝch thöa ruéng ®ã.
b. BiÕt r»ng trung b×nh 100m
2
th× thu ho¹ch ®îc
2
1
thãc. Hái trªn khu
ruéng ®ã ngêi ta thu ho¹ch ®îc bao nhiªu t¹ thãc ?
C©u 6 ( 1.5 ®iÓm) HiÖn nay, mÑ h¬n con 24 tuæi. C¸ch ®©y 3 n¨m, tuæi con b»ng
4
1
tuæi mÑ. TÝnh tuæi con hiÖn nay ?
C©u 7 (1 ®iÓm) TÝnh nhanh:
16
1
8
1
4
1
2
1
Trêng tiÓu häc
Tªn HS:...................................................Líp: ......
Bµi kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× I - n¨m häc 2010 - 2011
M«n : To¸n - Líp 5
( Thêi gian lµm bµi 40 phót kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )
C©u 1 ( 1 ®iÓm) Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tríc ý em cho lµ ®óng nhÊt.
1. Sè gåm: “ ChÝn tr¨m mêi ®¬n vÞ, 8 phÇn ngh×n ” ®îc viÕt lµ:
A. 900,8 B. 9,008 C. 910,0008 D. 910,008
2. Sè “
4
3
” ®îc viÕt díi d¹ng ph©n sè thËp ph©n lµ:
§iÓm
Đề KT giữa kì I lớp 5 - Trang 2
Đề KT giữa kì I lớp 5 - Người đăng: Triệu Đen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề KT giữa kì I lớp 5 9 10 691