Ktl-icon-tai-lieu

Đề KT HSG tỉnh

Được đăng lên bởi lolitapinki98
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 399 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HSG-SINH 11-Số 8-NĂM HỌC 2013-2014
Thời gian làm bài:150 phút
Câu 1
Vì sao tim hoạt động suốt đời mà không mệt mỏi?
Câu2
Giải thích sự thay đổi huyết áp và vận tốc máu trong hệ mạch?
Câu3
Thế nào là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây?
Câu 4
Em hãy cho biết tác nhân, đặc điểm, cơ chế, vai trò cũng như ứng dụng trong nông nghiệp của
hướng trọng lực?
Câu 5
Vì sao vi khuẩn sống cộng sinh trong rễ cây họ Đậu lại có khả năng cố định nito trong đất?
Câu 6
a. Nhà khoa học tiến hành phá nhân của tế bào trứng ếch thuộc nòi A rồi lấy nhân của tế bào trứng
ếch thuộc nòi B cấy vào. Ếch con được tạo ra mang đặc điểm chủ yếu của nòi nào? Thí nghiệm chứng
minh điều gì?
b. Tế bào cơ, tế bào hồng cầu và tế bào bạch cầu, loại tế bào nào có nhiếu lizôxôm nhất? Tại sao?
Câu 7
Nêu các con đường vận chuyển các chất qua màng sinh chất? Điều kiện để xẩy ra vận chuyển chủ
động các chất qua màng sinh chất?
Câu 8
a. Trong nước mắm và trong tương có rất nhiều axit amin. Chất này có nguồn gốc từ đâu, do vi sinh
vật nào tác động để tạo thành?
b. Làm nước sirô quả trong bình nhựa kín, sau một thời gian thì bình sẽ căng phồng. Hãy giải thích
tại sao?
Câu 9
a. Trong quá trình hô hấp nội bào, có 2 giai đoạn xẩy ra tại ti thể. Đó là giai đoạn nào và xẩy ra ở
đâu?
b. Trong quá trình hô hấp nội bào có 5 phân tử glucôzơ được phân giải. Tính số NADH và FADH 2
tạo ra?
Câu 10
1.Một chủng tế bào vi khuẩn có thời gian thế hệ là 90 phút. Quần thể vi khuẩn ban đầu có số lượng là
105.
a) Số tế bào vi khuẩn tạo thành sau 7 giờ 30 phút nuôi cấy ?
b) Tính tốc độ sinh trưởng riêng của vi khuẩn này ?
c) Nếu mỗi tế bào vi khuẩn có khối lượng 5.10 -10 gram/tế bào thì khối lượng vi khuẩn trong bình nuôi
cấy sau 5 giờ là bao nhiêu?
2. Tại vùng sinh sản của các tế bào sinh dục đực và cái, tổng số tế bào sinh tinh và sinh trứng tạo
thành là 320. Tổng số NST trong các giao tử đực tạo thành nhiều hơn trong các giao tử cái là 18240
NST. Biết rằng nếu không xảy ra trao đổi đoạn và đột biến thì tổng số giao tử tối đa tạo thành là 2 19
và các tế bào sinh tinh và sinh trứng nói trên đều được tạo thành từ một tế bào sinh dục sơ khai đực
và cái ban đầu. Xác định
a) Số lần nguyên phân của mỗi tế bào sinh dục sơ khai đực và cái ban đầu?
b) Tổng số NST môi trường cung cấp cho cả quá trình tạo giao tử nói trên?

...
ĐỀ KIỂM TRA HSG-SINH 11-Số 8-NĂM HỌC 2013-2014
Thời gian làm bài:150 phút
Câu 1
Vì sao tim hoạt động suốt đời mà không mệt mỏi?
Câu2
Giải thích sự thay đổi huyết áp và vận tốc máu trong hệ mạch?
Câu3
Thế nào là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây?
Câu 4
Em hãy cho biết tác nhân, đặc điểm,chế, vai trò cũng như ứng dụng trong nông nghiệp của
hướng trọng lực?
Câu 5
Vì sao vi khuẩn sống cộng sinh trong rễ cây họ Đậu lại có khả năng cố định nito trong đất?
Câu 6
a. Nhà khoa học tiến hành phá nhân của tế bào trứng ếch thuộc nòi A rồi lấy nhân của tế bào trứng
ếch thuộc nòi B cấy vào. Ếch con được tạo ra mang đặc điểm chủ yếu của nòi nào? Thí nghiệm chứng
minh điều gì?
b. Tế bào cơ, tế bào hồng cầu và tế bào bạch cầu, loại tế bào nào có nhiếu lizôxôm nhất? Tại sao?
Câu 7
Nêu các con đường vận chuyển các chất qua màng sinh chất? Điều kiện để xẩy ra vận chuyển chủ
động các chất qua màng sinh chất?
Câu 8
a. Trong ớc mắm trong tương rất nhiều axit amin. Chất này nguồn gốc từ đâu, do vi sinh
vật nào tác động để tạo thành?
b. Làm ớc sirô quả trong nh nhựa kín, sau một thời gian thì bình sẽ căng phồng. Hãy giải thích
tại sao?
Câu 9
a. Trong quá trình hấp nội o, 2 giai đoạn xẩy ra tại ti thể. Đó là giai đoạn nào xẩy ra
đâu?
b. Trong quá trình hấp nội bào 5 phân tử glucôzơ được phân giải. Tính số NADH FADH
2
tạo ra?
Câu 10
1.Một chủng tế bào vi khuẩn có thời gian thế hệ là 90 phút. Quần thể vi khuẩn ban đầu có số lượng là
10
5
.
a) Số tế bào vi khuẩn tạo thành sau 7 giờ 30 phút nuôi cấy ?
b) Tính tốc độ sinh trưởng riêng của vi khuẩn này ?
c) Nếu mỗi tế bào vi khuẩn có khối lượng 5.10
-10
gram/tế bào thì khối lượng vi khuẩn trong bình nuôi
cấy sau 5 giờ là bao nhiêu?
2. Tại vùng sinh sản của các tế bào sinh dục đực cái, tổng s tế bào sinh tinh sinh trứng tạo
thành 320. Tổng số NST trong các giao tử đực tạo thành nhiều n trong các giao tử cái 18240
NST. Biết rằng nếu không xảy ra trao đổi đoạn đột biến thì tổng số giao tử tối đa tạo thành 2
19
các tế bào sinh tinh sinh trứng nói trên đều được tạo thành từ một tế bào sinh dục khai đực
và cái ban đầu. Xác định
a) Số lần nguyên phân của mỗi tế bào sinh dục sơ khai đực và cái ban đầu?
b) Tổng số NST môi trường cung cấp cho cả quá trình tạo giao tử nói trên?
Đề KT HSG tỉnh - Trang 2
Đề KT HSG tỉnh - Người đăng: lolitapinki98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề KT HSG tỉnh 9 10 296