Ktl-icon-tai-lieu

Đề KT HSG tỉnh

Được đăng lên bởi lolitapinki98
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI-SỐ 6
MÔN SINH HỌC - LỚP 11
Năm học 2013 -2014
Thời gian làm bài: 120 phút (không tính thời gian giao đề)
Câu I: (2đ)
1. Trình bày đặc điểm cấu của rễ thích nghi với chức năng hút nước và muối khoáng?
2. Tại sao nói: Thoát hơi nước là tai họa tất yếu của cây?
3. Tại sao hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở những cây bụi thấp và ở những cây thân thảo?
Câu II: (2đ)
1. Động lực nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những
cây gỗ cao lớn hàng chục mét?
2. Giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết?
3. Tại sao quá trình hấp thụ nước và khoáng ở liên quan chặt chẽ với quá trình hô hấp
của rễ?
Câu III(2đ): Một bạn học sinh khi thấy mẹ làm rượu nếp, một món ăn mà bạn ấy rất yêu
thích, đã thường xuyên “thăm nom” và nếm thử để xem rượu nếp đã ăn được hay chưa. Kết
quả là bạn ấy đã làm mẻ rượu nếp bị hỏng. Hãy giải thích tóm tắt qui trình lên men rượu từ
gạo và giải thích nguyên nhân mà bạn học sinh kia đã làm hỏng rượu.
Câu IV(2đ):
1-Điền các từ thích hợp vào chỗ (a), (b), (c), (d),(e):
Một chu kì tế bào có hai giai đoạn rõ rệt là (a) và (b); (a) gồm 3 pha theo thứ tự là (c),
(d)và(e). Pha (d) diễn ra sự nhân đôi của AND và nhiễm sắc thể ; nguyên phân diễn ra
ngay sau pha (e).
2-Tại sao khi lao động mệt uống nước mía, nước hoa quả người ta cảm thấy khỏe hơn?
Câu V (2đ):
Bộ nhiễm sắc thể của loài được kí hiệu : A tương đồng với a ; B tương đồng với b. Mỗi
chữ cái ứng với một nhiễm sắc thể đơn. Hãy viết kí hiệu bộ NST 2n ở các kì của giảm
phân:
1- kì trung gian.
2- kì cuối của giảm phân 1.
Câu VI(2đ):
Ở gà có bộ nhiễm sắc thể 2n=78, một tế bào sinh dục sơ khai cái ở vùng sinh sản nguyên
phân , môi trường cung cấp 19812 NST hoàn toàn mới. Các tế bào con giảm phân cho
trứng .Hiệu suất thụ tinh của trứng là 25% , của tinh trùng là 3,125 %. Biết rằng một trứng
được thụ tinh với một tinh trùng. Tính:
1-Số hợp tử tạo thành.
2-Số lượng tế bào sinh tinh và tinh trùng
Câu VII(2đ):
1-Hãy liệt kê các cấu trúc cơ bản của tế bào động vật và tế bào thực vật?
2-Điểm khác nhau về thành phần cấu trúc của tế bào động vật và tế bào thực vật? Điểm
giống và khác nhau của 2 loại tế bào đó cho ta biết điều gì?
Câu VIII(2đ):
Các câu sau là đúng hay sai.Giải thích?:

1-Hô hấp tế bào có ba giai đoạn chính. Mỗi giai đoạn đều giải phóng ATP nhưng giai đoạn
đường phân giải phóng nhiều ATP nhất.
2-Trong pha tối của quang hợp, với sự tham gia của ATP tạo ra từ pha sáng, CO2 sẽ bị
khử th...
ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI-SỐ 6
MÔN SINH HỌC - LỚP 11
Năm học 2013 -2014
Thời gian làm bài: 120 phút (không tính thời gian giao đề)
Câu I: (2đ)
  !"#$
% &'"()"#*+,-.$
/&'"01,23456.7856..4"$
u II: (2đ)
9:+;"8<=#"!"#<1>+?+#56
.@"+7A$
%B4'".?&CD8+.'E-$
/&'"F#87!"#5+?FEF#G8
$
Câu III(2đ):H:&,'!I+1-8J:(&?
JKL3?M"N-O3P1-8K1Q-
F4+&K+R1-8CSTK4(UF+?P1>
&"4?.&,'!K+S1
Câu IV(2đ))
V9W#>18"@XYJXYJXYJX<YJXPY)
H:!-"("&Z0+XYXY[XY\/8P";+XYJ
X<YXPY]X<Y<';.G^_`'U[?8.<
'8XPY
%V&'"!+":0 J"F4L4!SP*$
Câu V (2đ):
a:'U+"1!0)^*\[a*\H@
6#:'U*TK-!0:_b%5#!4
8.)
V!
%V! 48.
Câu VI(2đ):
c(:'U%defJ:-"'<7'*!#5g''4?
8.JGL8hf%_b""i#-""48."
T0'7+%jkJg+/J%jka-l:
17:g)
Vb 18O&"
%Vb +1-"'g
Câu VII(2đ):
VTK+0!?#*4-":D-";D$
%V9!#W8m-":D-";D$9
 !#%+"&-"("-W$
Câu VIII(2đ):
i#.'+'B4$)
Đề KT HSG tỉnh - Trang 2
Đề KT HSG tỉnh - Người đăng: lolitapinki98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề KT HSG tỉnh 9 10 257