Ktl-icon-tai-lieu

Đề KT HSG tỉnh

Được đăng lên bởi lolitapinki98
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 581 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HSG –SINH 11- SỐ 12-2013-2014
(Thời gian làm bài: 150 phút)
Câu 1 (2.0 điểm).
Trong nguyên phân, những cơ chế nào đảm bảo cho các tế bào con có bộ NST hoàn toàn giống với
bộ NST của tế bào mẹ?
Câu 2 (2,0 điểm).
Người ta pha chế một dung dịch nuôi cấy vi sinh vật (môi trường D) gồm các thành phần sau: NaCl:
5g/l; (NH4)2PO4: 0,2g/l; KH2PO4: 1g/l; MgSO4: 0,2g/l; CaCl2: 0,1g/l. Tiến hành nuôi cấy các chủng
vi khuẩn A, B, C trong các môi trường và điều kiện khác nhau, thu được kết quả như sau:
Môi trường nuôi cấy
Chủng A
Chủng B
Chủng C
Môi trường D + 10g cao thịt bò, để trong bóng tối
Mọc
Không mọc Không mọc
Môi trường D, để trong bóng tối có sục CO2
Không mọc
Mọc
Không mọc
Môi trường D, chiếu sáng, có sục CO2
Không mọc
Mọc
Mọc
a. Môi trường D thuộc loại môi trường gì? Giải thích.
b. Xác định kiểu dinh dưỡng của mỗi chủng.
Câu 3 (2,0 điểm)
Giải thích các hiện tượng sau:
a. Rau quả khi muối chua thì bảo quản được lâu hơn so với bình thường.
b. Tác nhân gây hư hại các loại quả thường là nấm mốc mà ít khi là vi khuẩn.
Câu 4. (3.0 điểm)
Một loài sinh vật có bộ NST 2n = 10. Tại vùng sinh sản của một cá thể đực, có 3 nhóm tế bào đang ở
giảm phân. Các tế bào nhóm I đang ở kì giữa giảm phân I, các tế bào nhóm II đang ở kì sau giảm
phân I và các tế bào nhóm III đang ở giai đoạn cuối của kì sau giảm phân II. Số tế bào của nhóm I
nhiều gấp 2 lần số tế bào của nhóm II. Trong các tế bào, tổng số NST đơn bằng 4/3 tổng số NST
kép. Số tâm động trong tất cả các tế bào của 3 nhóm là 700. Biết rằng giảm phân không xảy ra đột
biến và trao đổi chéo.
a. Xác định số lượng tế bào của mỗi nhóm.
b. Số loại tinh trùng tối đa có thể được tạo ra từ các tế bào của nhóm III là bao nhiêu?
c. Tất cả các tinh trùng tạo ra từ 3 nhóm tế bào đều tiến hành thụ tinh và đã tạo được 2 hợp tử. Hiệu
suất thụ tinh của trứng là 10%. Hãy xác định hiệu suất thụ tinh của tinh trùng và số tế bào sinh trứng
cần thiết để tạo ra đủ số trứng tham gia vào quá trình thụ tinh.
Câu 5. (3,0 điểm)
a. Một nhà sinh học đã nghiền nát một mẫu mô thực vật sau đó đem li tâm để thu được một số bào
quan sau: ty thể, lizôxôm, lục lạp, không bào và bộ máy Gôngi. Hãy cho biết bào quan nào có cấu
trúc màng đơn, màng kép. Từ đó nêu những điểm khác nhau về cấu trúc và chức năng của các bào
quan có cấu trúc màng kép.
b. Vi khuẩn có thể sinh sản bằng hình thức nào? Dựa vào đặc điểm nào của vi sinh vật để sử dụng
chúng làm thức ăn cho người và gia súc.
Câu 6 : ( 1,5 điểm)
Nêu mối quan hệ giữa tuyến yên và vùng dưới đồi tro...
ĐỀ KIỂM TRA HSG –SINH 11- SỐ 12-2013-2014
(Thời gian làm bài: 150 phút)
Câu 1 (2.0 điểm).
Trong nguyên phân, những chế nào đảm bảo cho các tế bào con bộ NST hoàn toàn giống với
bộ NST của tế bào mẹ?
Câu 2 (2,0 điểm).
Người ta pha chế một dung dịch nuôi cấy vi sinh vật (môi trường D) gồm các thành phần sau: NaCl:
5g/l; (NH
4
)
2
PO
4
: 0,2g/l; KH
2
PO
4
: 1g/l; MgSO
4
: 0,2g/l; CaCl
2
: 0,1g/l. Tiến hành nuôi cấy các chủng
vi khuẩn A, B, C trong các môi trường và điều kiện khác nhau, thu được kết quả như sau:
Môi trường nuôi cấy Chủng A Chủng B Chủng C
Môi trường D + 10g cao thịt bò, để trong bóng tối Mọc Không mọc Không mọc
Môi trường D, để trong bóng tối có sục CO
2
Không mọc Mọc Không mọc
Môi trường D, chiếu sáng, có sục CO
2
Không mọc Mọc Mọc
a. Môi trường D thuộc loại môi trường gì? Giải thích.
b. Xác định kiểu dinh dưỡng của mỗi chủng.
Câu 3 (2,0 điểm)
Giải thích các hiện tượng sau:
a. Rau quả khi muối chua thì bảo quản được lâu hơn so với bình thường.
b. Tác nhân gây hư hại các loại quả thường là nấm mốc mà ít khi là vi khuẩn.
Câu 4. (3.0 điểm)
Một loài sinh vật có bộ NST 2n = 10. Tại vùng sinh sản của một cá thể đực, có 3 nhóm tế bào đang ở
giảm phân. Các tếo nhóm I đang giữa giảm phân I, các tế bào nhóm II đang sau giảm
phân I các tế bào nhóm III đang giai đoạn cuối của sau giảm phân II. Số tế bào của nhóm I
nhiều gấp 2 lần s tế bào của nhóm II. Trong các tế bào, tổng số NST đơn bằng 4/3 tổng số NST
kép. Số tâm động trong tất cả các tế bào của 3 nhóm 700. Biết rằng giảm phân không xảy ra đột
biến và trao đổi chéo.
a. Xác định số lượng tế bào của mỗi nhóm.
b. Số loại tinh trùng tối đa có thể được tạo ra từ các tế bào của nhóm III là bao nhiêu?
c. Tất cả các tinh trùng tạo ra từ 3 nhóm tế bào đều tiến hành thụ tinh và đã tạo được 2 hợp tử. Hiệu
suất thụ tinh của trứng là 10%. Hãy xác định hiệu suất thụ tinh của tinh trùng và số tế bào sinh trứng
cần thiết để tạo ra đủ số trứng tham gia vào quá trình thụ tinh.
Câu 5. (3,0 điểm)
a. Một nhà sinh học đã nghiềnt một mẫu mô thực vật sau đó đem li tâm để thu được một sốo
quan sau: ty thể, lizôxôm, lục lạp, không bào bộ máy Gôngi. Hãy cho biết bào quan nào cấu
trúc màng đơn, màng kép. Từ đó nêu những điểm khác nhau về cấu trúc chức năng của cáco
quan có cấu trúc màng kép.
b. Vi khuẩn thể sinh sản bằng nh thức nào? Dựa vào đặc điểm nào của vi sinh vật để s dụng
chúng làm thức ăn cho người và gia súc.
Câu 6 : ( 1,5 điểm)
Nêu mối quan hệ giữa tuyến yên và vùng dưới đồi trong hoạt động chức năng của chúng.
Câu 7 (2,0 điểm)
a) Viết phương trình tổng quát của pha sáng và pha tối trong quang hợp của cây xanh.Tại sao hai
pha này lại xảy ra ở hai nơi khác nhau trong lục lạp?
b) Giải thích số lượng phân tử ATP số lượng phân tử NADPH cần dùng trong một chu trình
Canvin và cho quá trình tổng hợp một phân tử Glucozơ .
Đề KT HSG tỉnh - Trang 2
Đề KT HSG tỉnh - Người đăng: lolitapinki98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề KT HSG tỉnh 9 10 704