Ktl-icon-tai-lieu

Đề KT HSG tỉnh

Được đăng lên bởi lolitapinki98
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HSG –SINH 11-SỐ 11
2013-2014, (Thời gian làm bài: 150 phút)
Câu 1 (1,5điểm):
Có 2 ống nghiệm: ống 1 chứa dung dịch NaCl 0,96%; ống 2 chứa dung dịch NaCl 0,66%. Người
ta cho hồng cầu của người vào cả 2 ống nghiệm.
Kích thước của hồng cầu trong 2 ống nghiệm này có thay đổi không? Giải thích.
Câu 2 (1,5điểm):
Insulin là hoocmôn (prôtêin) do tế bào nội tiết của tuyến tụy tiết ra ngấm thẳng vào máu và tham
gia điều hòa đường huyết.
a) Insunlin được tổng hợp ở đâu trong tế bào tuyến tụy?
b) Hãy mô tả lịch trình (đường đi) của insulin từ nơi tổng hợp đến khi ra khỏi tế bào?
Câu 3 (2.0điểm):
a) Giải thích tại sao lá cây có màu xanh lục?
b) Ôxi được sinh ra trong quang hợp là nhờ quá trình nào? Từ nơi được tạo ra, ôxi phải đi qua
mấy lớp màng để ra khỏi tế bào?
Câu 4 (2.0điểm):
a) Quá trình truyền tin qua xináp diễn ra như thế nào?
b) Tại sao tin được truyền qua xináp chỉ theo một chiều từ màng trước, qua màng sau mà không
thể theo chiều ngược lại?
Câu 5 (2,5điểm).
a) Hoạt động của nhiễm sắc thể ở kì đầu, kì giữa và kì sau trong giảm phân I có gì khác với trong
nguyên phân?
b) Kết quả của giảm phân I có điểm nào khác cơ bản so với kết quả của giảm phân II? Trong hai lần
phân bào của giảm phân, lần nào được coi là phân bào nguyên nhiễm, lần nào được coi là phân bào
giảm nhiễm?
Câu 6 (2.0điểm). Một tế bào sinh dục của ruồi giấm đực có bộ nhiễm sắc thể được kí hiệu: AaBbCcXY
(mỗi chữ cái ứng với một nhiễm sắc thể đơn).
a) Nếu tế bào đó nguyên phân liên tiếp, trong quá trình đó đã hình thành 127 thoi tơ vô sắc thì có bao
nhiêu lần nguyên phân? Trong quá trình nguyên phân đó, môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu
tạo ra tương đương với bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn?
b) Nếu nguyên phân bị rối loạn ở cặp nhiễm sắc thể giới tính XY. Viết kí hiệu bộ nhiễm sắc thể
trong các tế bào con tạo ra, trong những trường hợp có thể xảy ra.
Câu 7 (2,5điểm). Xét một cặp nhiễm sắc thể tương đồng chứa một cặp gen dị hợp (Aa), mỗi gen đều
dài 4080 Ăngstron. Gen trội A có 3120 liên kết hiđrô; gen lặn a có 3240 liên kết hiđrô.
a) Số lượng từng loại nuclêôtit trong mỗi loại giao tử bình thường chứa gen nói trên bằng bao
nhiêu?
b) Khi có hiện tượng giảm phân I phân li không bình thường thì số lượng từng loại nuclêôtit trong
mỗi loại giao tử được hình thành bằng bao nhiêu?
c) Nếu cho các loại giao tử không bình thường đó tái tổ hợp với giao tử bình thường chứa gen lặn
nói trên thì số lượng từng loại nuclêôtit của mỗi loại hợp tử bằng bao nhiêu?
Câu 8 (2,0 điểm):
a) Trong nuôi cấy...
ĐỀ KIỂM TRA HSG –SINH 11-SỐ 11
2013-2014, (Thời gian làm bài: 150 phút)
Câu 1 (1,5điểm):
2 ống nghiệm: ống 1 chứa dung dịch NaCl 0,96%; ống 2 chứa dung dịch NaCl 0,66%. Người
ta cho hồng cầu của người vào cả 2 ống nghiệm.
Kích thước của hồng cầu trong 2 ống nghiệm này có thay đổi không? Giải thích.
Câu 2 (1,5điểm):
Insulin hoocmôn (prôtêin) do tế bào nội tiết của tuyến tụy tiết ra ngấm thẳng vào máu tham
gia điều hòa đường huyết.
a) Insunlin được tổng hợp ở đâu trong tế bào tuyến tụy?
b) Hãy mô tả lịch trình (đường đi) của insulin từ nơi tổng hợp đến khi ra khỏi tế bào?
Câu 3 (2.0điểm):
a) Giải thích tại sao lá cây có màu xanh lục?
b) Ôxi được sinh ra trong quang hợp nhờ quá trình nào? Từ nơi được tạo ra, ôxi phải đi qua
mấy lớp màng để ra khỏi tế bào?
Câu 4 (2.0điểm):
a) Quá trình truyền tin qua xináp diễn ra như thế nào?
b) Tại sao tin được truyền qua xináp chỉ theo một chiều từ màng trước, qua màng sau không
thể theo chiều ngược lại?
Câu 5 (2,5điểm).
a) Hoạt động của nhiễm sắc thể đầu, giữa sau trong giảm phân I khác với trong
nguyên phân?
b) Kết quả của giảm phân Iđiểm nào khác cơ bản so với kết quả của giảm phân II? Trong hai lần
phân o của giảm phân, lần nào được coi là phân bào nguyên nhiễm, lần nào được coi phân bào
giảm nhiễm?
Câu 6 (2.0điểm). Một tế bào sinh dục của ruồi giấm đực có bộ nhiễm sắc thể được kí hiệu: AaBbCcXY
(mỗi chữ cái ứng với một nhiễm sắc thể đơn).
a) Nếu tế bào đó nguyên phân liên tiếp, trong quá trình đó đã hình thành 127 thoi tơ vô sắc thì có bao
nhiêu lần nguyên phân? Trong quá trình nguyên phân đó, môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu
tạo ra tương đương với bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn?
b) Nếu nguyên phân b rối loạn cặp nhiễm sắc thể giới tính XY. Viết hiệu bộ nhiễm sắc thể
trong các tế bào con tạo ra, trong những trường hợp có thể xảy ra.
Câu 7 (2,5điểm). t một cặp nhiễm sắc thể tương đồng chứa một cặp gen dị hợp (Aa), mỗi gen đều
dài 4080 Ăngstron. Gen trội A có 3120 liên kết hiđrô; gen lặn a có 3240 liên kết hiđrô.
a) Số lượng từng loại nuclêôtit trong mỗi loại giao tử bình thường chứa gen nói trên bằng bao
nhiêu?
b) Khi có hiện tượng giảm phân I phân li không bình thường thì số lượng từng loại nuclêôtit trong
mỗi loại giao tử được hình thành bằng bao nhiêu?
c) Nếu cho các loại giao tử không bình thường đó tái tổ hợp với giao tử bình thường chứa gen lặn
nói trên thì số lượng từng loại nuclêôtit của mỗi loại hợp tử bằng bao nhiêu?
Câu 8 (2,0 điểm):
a) Trong nuôi cấy không liên tục vi sinh vật trường hợp xảy ra hiện ợng sinh trưởng kép.
Cho biết đặc điểm của hiện tượng này?
b) Etanol (nồng độ 70%) và penixilil đều thường dùng để diệt vi khuẩn trong y tế. Hãy giải thích
vì sao vi khuẩn khó biến đổi chống được etanol, nhưng lại có thể biến đổi chống được penixilil?
Đề KT HSG tỉnh - Trang 2
Đề KT HSG tỉnh - Người đăng: lolitapinki98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề KT HSG tỉnh 9 10 369