Ktl-icon-tai-lieu

Đề KT HSG tỉnh

Được đăng lên bởi lolitapinki98
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 335 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ THI HSG MÔN SINH HỌC 11-2013-2014
Thời gian làm bài : 180 phút
I- SINH HỌC TẾ BÀO.(5 điểm)
Câu 1: (2điểm ).
a/.Các tế bào 1,2,3 trong hình đang ở kì nào, thuộc kiểu phân bào gì ? ( Cho biết bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội
của loài này 2n = 4).

b/. Một cặp nhiễm sắc thể tương đồng, mà mỗi nhiễm sắc thể có 400 nuclêôxôm. Mỗi đoạn nối ADN trung
bình có 80 cặp nu. Số đoạn nối ít hơn số nuclêôxôm.
Khi các cặp NST đó tái bản 2 lần liên tiếp, môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu tạo nên các
nuclêôxôm tương đương với bao nhiêu nuclêôxôm? Số lượng prôtêin histon các loại cần phải cung cấp là
bao nhiêu?
Câu 2. (1,0 đ)
a/. Vận chuyển phân tử protein ra khỏi tế bào cần các bào quan nào?
b/. Mô tả quy trình vận chuyển này.
Câu 3.(2,0 đ)
So sánh hiệu suất tích ATP của quy trình đường phân, chu trình Crep và chuỗi truyền electron trong hô
hấp tế bào. Nêu ý nghĩa của chu trình Crep.
II- SINH HỌC VI SINH (2 điểm)
Câu 1.(1,5 đ)
Hãy kể một số enzym vi sinh vật được dùng phổ biến trong đời sống và trong công nghiệp.
Câu 2.(0,5 đ)
Các vi sinh vật thường gặp trong đời sống hằng ngày thuộc nhóm dinh dưỡng nào? Tại sao?
III- SINH HỌC ĐỘNG VẬT (5 điểm)
Câu 1:(1 điểm)
Ở người nữ, hormone của buồng trứng có tác động ngược như thế nào đến tuyến yên và vùng dưới đồi?
Câu 2:(1 điểm)
Hãy cho biết đặc điểm cấu tạo,hoạt động của hệ hô hấp ở lớp chim và thú. Ưu điểm quan trọng giúp
đảm bảo hiệu quả trao đổi khí ở mỗi lớp là gì?
Câu 3:1.(1 điểm)
Là một hình thức sinh sản vô tính đặc biệt, trinh sinh có đặc điểm gì khác biệt so với các hình thức sinh
sản vô tính khác ở động vật?
Câu 3.2: Đồ thị sau đây mô tả sự thay đổi nồng độ của 2 loại hoocmôn (A và B) có ảnh hưởng đến sự biến thái ở
sâu bướm:
Nồng độ

B

A

Tuổi
Câu hỏi:
a. Nêu tên gọi của hoocmôn A và B? 1đ
b. Nêu chức năng A và B trong sự lột xác của sâu bướm? 1đ
IV- SINH HỌC THỰC VẬT (5 điểm)

Câu 1:(1 điểm)
Khi đưa cây từ ngoài sáng vào trong tối thì sức căng trương nước của tế bào lỗ khí tăng hay giảm?
Giải thích?
Câu 2:(1,0 điểm)
a/ Nguyên nhân chính giúp thực vật C4 và CAM không có hiện tượng hô hấp sáng là gì?
b/ Tại sao đều không có hiện tượng hô hấp sáng,nhưng thực vật C4 có năng suất cao còn thực vật CAM lại
có năng suất thấp?
Câu 3:(1điểm)
Người ta đã tiến hành thí nghiệm trên 2 nhóm thực vật như sau:
* Nhóm ngày ngắn :- thời gian chiếu sáng < 12 giờ: ra hoa.
- thời gian chiếu sáng > 12 giờ: không ra hoa.
- thời gian chiếu sáng < 12 giờ nhưng thời gian tối bị gián đoạn: không ra hoa.
* Nhóm ngày dài: - thời gian chiếu s...
ĐỀ THI HSG MÔN SINH HỌC 11-2013-2014
Thời gian làm bài : 180 phút
I- SINH HỌC TẾ BÀO.(5 điểm)
Câu 1: (2điểm ).
a/.Các tế bào 1,2,3 trong hình đang ở kì nào, thuộc kiểu phân bào gì ? ( Cho biết bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội
của loài này 2n = 4).
b/. Một cặp nhiễm sắc thể tương đồng, mà mỗi nhiễm sắc thể có 400 nuclêôxôm. Mỗi đoạn nối ADN trung
bình có 80 cặp nu. Số đoạn nối ít hơn số nuclêôxôm.
Khi các cặp NST đó tái bản 2 lần liên tiếp, môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu tạo nên các
nuclêôxôm tương đương với bao nhiêu nuclêôxôm? Số lượng prôtêin histon các loại cần phải cung cấp là
bao nhiêu?
Câu 2. (1,0 đ)
a/. Vận chuyển phân tử protein ra khỏi tế bào cần các bào quan nào?
b/. Mô tả quy trình vận chuyển này.
Câu 3.(2,0 đ)
So sánh hiệu suất tích ATP của quy trình đường phân, chu trình Crep và chuỗi truyền electron trong hô
hấp tế bào. Nêu ý nghĩa của chu trình Crep.
II- SINH HỌC VI SINH (2 điểm)
Câu 1.(1,5 đ)
Hãy kể một số enzym vi sinh vật được dùng phổ biến trong đời sống và trong công nghiệp.
Câu 2.(0,5 đ)
Các vi sinh vật thường gặp trong đời sống hằng ngày thuộc nhóm dinh dưỡng nào? Tại sao?
III- SINH HỌC ĐỘNG VẬT (5 điểm)
Câu 1:(1 điểm)
Ở người nữ, hormone của buồng trứng có tác động ngược như thế nào đến tuyến yên và vùng dưới đồi?
Câu 2:(1 điểm)
Hãy cho biết đặc điểm cấu tạo,hoạt động của hệ hô hấp ở lớp chim và thú. Ưu điểm quan trọng giúp
đảm bảo hiệu quả trao đổi khí ở mỗi lớp là gì?
Câu 3:1.(1 điểm)
Là một hình thức sinh sản vô tính đặc biệt, trinh sinh có đặc điểm gì khác biệt so với các hình thức sinh
sản vô tính khác ở động vật?
Câu 3.2: Đồ thị sau đây mô tả sự thay đổi nồng độ của 2 loại hoocmôn (A và B) có ảnh hưởng đến sự biến thái ở
sâu bướm:
Câu hỏi:
a. Nêu tên gọi của hoocmôn A và B? 1đ
b. Nêu chức năng A và B trong sự lột xác của sâu bướm? 1đ
IV- SINH HỌC THỰC VẬT (5 điểm)
Nồng độ
Tuổi
A
B
Đề KT HSG tỉnh - Trang 2
Đề KT HSG tỉnh - Người đăng: lolitapinki98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề KT HSG tỉnh 9 10 918