Ktl-icon-tai-lieu

Đề KT HSG tỉnh

Được đăng lên bởi lolitapinki98
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA SỐ 7-2-SINH 11-THỜI GIAN LÀM BÀI: 150 PHÚT
Câu 1
1đ
a. Người ta cho chuối chín vào ngăn đá tủ lạnh để nó đông cứng lại, sau đó lấy ra để tan hết đá thấy quả chuối
mềm hơn rất nhiều so với lúc chưa để vào tủ lạnh. Hãy giải thích?
b. Nêu vai trò của mỗi nhóm nguyên tố hóa học có trong tế bào?
Câu 2
1đ
a. Vì sao phôtpholipit có tính lưỡng cực?
b. Khi tiến hành thí nghiệm về tính thấm của tế bào sống và tế bào chết, kết quả có sự khác nhau về màu sắc của
lát cắt phôi không đun cách thủy với lát cắt phôi đun cách thủy. Hãy giải thích về sự khác nhau đó ?
Câu 3
1,5đ
a. Nước được hình thành trong quang hợp ở pha sáng hay pha tối? Bằng cách nào có thể chứng minh trong quá
trình quang hợp nước sinh ra ở pha đó?
b. Để tạo ra 20 phân tử glucôzơ, pha tối cần sử dụng bao nhiêu ATP, NADPH từ pha sáng?
Câu 4
1,25đ
a. Vì sao nói hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí, lên men đều là quá trình dị hoá? Căn cứ vào đặc điểm nào người ta
phân biệt 3 quá trình này?
b. Quá trình vận chuyển H+ từ xoang gian màng vào chất nền ti thể để tổng hợp ATP được thực hiện theo
phương thức vận chuyển nào? Điều kiện để xẩy ra phương thức vận chuyển đó?
Câu 5
1,25đ
a. Cho biết các quá trình chuyển hoá vật chất có thể xẩy ra trong tế bào? Enzim làm giảm năng lượng hoạt hóa
bằng cách nào?
b. Nêu điểm khác biệt giữa hóa tổng hợp và quang tổng hợp về đối tượng thực hiện và nguồn năng lượng?
Câu6
1đ
Ở động vật có kích thước lớn, các tế bào có thể tiếp nhận các chất cần thiết lấy từ môi trường ngoài hoặc loại bỏ
các chất không cần thiêt ra khỏi cơ thể bằng cách nào?? Theo con đường nào???
Câu7
2,5đ
So sáng hệ tuần hoàn kín và hệ tuần hoàn hở bằng cách hoàn thành nội dung bảng sau:
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín
Khái niệm
Cấu tạo
Tim
Hoạt động
Cấu tạo
Hệ
mạch
Hoạt động
Đại
diện
Câu 8

2,5đ

Tại sao thực vật không sử dụng được Nitơ tự do trong không khí? Thực vật hấp thụ và đồng hoá
Nitơ như thế nào?
Câu9

3.0đ

Thận có cơ chế điều hoà cân bằng áp suất thẩm thấu trong cơ thể như thế nào?
Câu10
4đ
Cây lúa thuộc loại lưỡng tính có 2n = 24 nhiễm sắc thể. Trong quá trình giảm phân của một cây lúa, 20% số tế
bào sinh dục sơ khai bị đột biến tạo giao tử 2n. Kết quả quá trình tự thụ tinh của cây lúa trên tạo được 720 hợp
tử (giả thiết một giao tử đực thụ tinh với một giao tử cái tạo một hợp tử) . Biết tỉ lệ thụ tinh của giao tử đực là
10% và của giao tử cái là 60%. Tính ở cây lúa trên:
a.Số lượng tế bào sinh dục sơ khai đực và cái giảm phân bình thường và bị đột biến?
b.Trong quá trình thụ tinh có tối...
ĐỀ KIỂM TRA SỐ 7-2-SINH 11-THỜI GIAN LÀM BÀI: 150 PHÚT
Câu 1 1đ
a. Người ta cho chuối chín vào ngăn đá tủ lạnh để nó đông cứng lại, sau đó lấy ra để tan hết đá thấy quả chuối
mềm hơn rất nhiều so với lúc chưa để vào tủ lạnh. Hãy giải thích?
b. Nêu vai trò của mỗi nhóm nguyên tố hóa học có trong tế bào?
Câu 2 1đ
a. Vì sao phôtpholipit có tính lưỡng cực?
b. Khi tiến hành thí nghiệm về tính thấm của tế bào sống và tế bào chết, kết quả có sự khác nhau về màu sắc của
lát cắt phôi không đun cách thủy với lát cắt phôi đun cách thủy. Hãy giải thích về sự khác nhau đó ?
Câu 3 1,5đ
a. Nước được hình thành trong quang hợp ở pha sáng hay pha tối? Bằng cách nào có thể chứng minh trong quá
trình quang hợp nước sinh ra ở pha đó?
b. Để tạo ra 20 phân tử glucôzơ, pha tối cần sử dụng bao nhiêu ATP, NADPH từ pha sáng?
Câu 4 1,25đ
a.sao nói hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí, lên men đều là quá trình dị hoá? Căn cứ vào đặc điểm nào người ta
phân biệt 3 quá trình này?
b. Quá trình vận chuyển H
+
từ xoang gian màng vào chất nền ti thể đ tổng hợp ATP được thực hiện theo
phương thức vận chuyển nào? Điều kiện để xẩy ra phương thức vận chuyển đó?
Câu 5 1,25đ
a. Cho biết các quá trình chuyển hoá vật chất có thể xẩy ra trong tế bào? Enzim làm giảm năng lượng hoạt hóa
bằng cách nào?
b. Nêu điểm khác biệt giữa hóa tổng hợp và quang tổng hợp về đối tượng thực hiện và nguồn năng lượng?
Câu6 1đ
Ở động vật có kích thước lớn, các tế bào có thể tiếp nhận các chất cần thiết lấy từ môi trường ngoài hoặc loại bỏ
các chất không cần thiêt ra khỏi cơ thể bằng cách nào?? Theo con đường nào???
Câu7 2,5đ
So sáng hệ tuần hoàn kín và hệ tuần hoàn hở bằng cách hoàn thành nội dung bảng sau:
Hệ tuần hoàn hở Hệ tuần hoàn kín
Khái niệm
Tim
Cấu tạo
Hoạt động
Hệ
mạch
Cấu tạo
Hoạt động
Đại
diện
Câu 8 2,5đ
Tại sao thực vật không sử dụng được Nitơ tự do trong không khí? Thực vật hấp thụ và đồng hoá
Nitơ như thế nào?
Câu9 3.0đ
Thận có cơ chế điều hoà cân bằng áp suất thẩm thấu trong cơ thể như thế nào?
Câu10 4đ
Cây lúa thuộc loại lưỡng tính có 2n = 24 nhiễm sắc thể. Trong quá trình giảm phân của một cây lúa, 20% số tế
bào sinh dụckhai bị đột biến tạo giao tử 2n. Kết quả quá trình tự thụ tinh của cây lúa trên tạo được 720 hợp
tử (giả thiết một giao tử đực thụ tinh với một giao tử cái tạo một hợp tử) . Biết tỉ lệ thụ tinh của giao tử đực
10% và của giao tử cái là 60%. Tính ở cây lúa trên:
a.Số lượng tế bào sinh dục sơ khai đực và cái giảm phân bình thường và bị đột biến?
b.Trong quá trình thụ tinh có tối đa bao nhiêu hợp tử 4n được hình thành?
Đề KT HSG tỉnh - Người đăng: lolitapinki98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề KT HSG tỉnh 9 10 777