Ktl-icon-tai-lieu

Đề KT HSG tỉnh

Được đăng lên bởi lolitapinki98
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 287 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đáp ánBÀI LUYỆN THI HS G MÔN SINH 11 SỐ 5
Câu 1:( 3 điểm )
a. I- hô háp II. Quang hợp điểm A: điểm bù CO2
Điểm B- điểm bảo hòa CO2
b. Khi nồng độ CO2 tăng ….hô hấp giảm
nồng độ CO2 tăng …..quang hợp tăng cho đến khi đạt điểm bảo hòa CO2, sau đó đó không tăng và có thể giảm
c. … điều chỉnh nồng độ CO2 đến điểm bảo hòa
d. ứng dụng …..bảo quản nông sản…trong nồng độ CO2 cao do khi đó hô hấp giảm (phân giải chất hữu cơ xảy ra
không đáng kể)
Câu 2: (3 điểm) 1.
Bộ
phận
Răng

Dạ
dày

Động vật ăn thịt
Cấu tạo
- Răng cửa
hình chênh
- Răng nanh
nhọn và dài
-Răng cạnh
hàm và răng
ăn thịt lớn
- Răng hàm
nhỏ
- Dạ dày là
một cái túi lớn
nên gọi là dạ
dày đơn.

Chức năng
- Giúp gặm và lấy thịt ra
khỏi xương
- Dùng để cắm vào con
mồi và giữ mồi cho thật
chặt.
-Dùng để cắt thịt thành
các mảnh nhỏ để dễ nuốt.
-Nên ít được sử dụng

Động vật ăn thực vật
Cấu tạo
- Răng nanh giống
răng cửa.
- Răng cạnh hàm và
răng hàm phát triển

- Thịt được tiêu hoá cơ
học giống như trong dạ
dày người ( Dạ dày co bóp
làm nhuyễn thức ăn và
làm thức ăn trộn đều với
dịch vị. Enzim pepsin thuỷ
phân prôtêin thành các
peptit)

- Dạ dày thỏ, ngựa là
dạ dày đơn(1 túi)
-Dạ dày trâu, bò có 4
túi. Ba túi đầu tiên là
dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá
sách. Túi thứ 4 là dạ
múi
khế.

- Ruột non có thể dài
vài chục mét và dài
hơn rất nhiều so với
ruột non của đv ăn
thịt.

Ruột
non

-Ruột non
ngắn hơn
nhiều so với
ruột non của
ĐV ăn
thựcvật.

-Các chất dinh dưỡng
được tiêu hoá hoá học và
hấp thụ trong ruột non
giống ở người

Manh
tràng

Manh tràng
không phát
triển

- không có chức năng tiêu
hoá thức ăn.

Chức năng
Khi ăn cỏ các răng này tì lên tấm
sừng ở hàm trên để giữ chặt cỏ.
- dùng để nghiền nát cỏ khi động
vật nhai.

|+ Dạ cỏ là nơi dự trữ, làm mềm
thức ăn khô và lên men. Trong dạ
cỏ có rất nhiều VSV
tiêu hoá xenlulôzơ và các chất dinh
dưỡng khác.
+ Dạ tổ ong và dạ lá sách giúp hấp
thụ lại nước.
+Dạ múi khế tiết ra Pepsin và HCl
tiêu hoá prôtêin có trong cỏ và
VSV từ dạ cỏ xuống.
Bản thân VSV cũng là nguồn cung
cấp prôtêin quan trọng cho động
vật
- Các chất dinh dưỡng được tiêu
hóa hoá học và hấp thụ trong ruột
non giống như ở người.

- Manh tràng rất phát - Ttiêu hoá xenlulozơ và các chất
triển và có nhiều VSV dinh dưỡng có trong tế bào thực
sống cộng sinh
vật. Các chất dinh dưỡng đơn giản
được hấp thụ qua thành manh
tràng.
2. vì ruột non là nơi chủ yếu xảy ra quá trình hấp thụ các chất dinh dưỡng,ngoài ra cón biến đổi thức ăn theo cơ
chế cơ học nên có cấu tạo phù hợp……..

Câu 3: (2 điểm) 1. So sánh pha sáng và p...
Đáp ánBÀI LUYỆN THI HS G MÔN SINH 11 SỐ 5
Câu 1:( 3 điểm )
a. I- hô háp II. Quang hợp điểm A: điểm bù CO2 Điểm B- điểm bảo hòa CO2
b. Khi nồng độ CO2 tăng ….hô hấp giảm
nồng độ CO2 tăng …..quang hợp tăng cho đến khi đạt điểm bảo hòa CO2, sau đó đó không tăng và có thể giảm
c. … điều chỉnh nồng độ CO2 đến điểm bảo hòa
d. ứng dụng …..bảo quản nông sản…trong nồng độ CO2 cao do khi đó hô hấp giảm (phân giải chất hữuxảy ra
không đáng kể)
Câu 2: (3 điểm) 1.
Bộ
phận
Động vật ăn thịt Động vật ăn thực vật
Cấu tạo Chức năng Cấu tạo Chức năng
Răng - Răng cửa
hình chênh
- Răng nanh
nhọn và dài
-Răng cạnh
hàm và răng
ăn thịt lớn
- Răng hàm
nhỏ
- Giúp gặm và lấy thịt ra
khỏi xương
- Dùng để cắm vào con
mồi và giữ mồi cho thật
chặt.
-Dùng để cắt thịt thành
các mảnh nhỏ để dễ nuốt.
-Nên ít được sử dụng
- Răng nanh giống
răng cửa.
- Răng cạnh hàm và
răng hàm phát triển
Khi ăn cỏ các răng này tì lên tấm
sừng ở hàm trên để giữ chặt cỏ.
- dùng để nghiền nát cỏ khi động
vật nhai.
Dạ
dày
- Dạ dày là
một cái túi lớn
nên gọi là dạ
dày đơn.
- Thịt được tiêu hoá cơ
học giống như trong dạ
dày người ( Dạ dày co bóp
làm nhuyễn thức ăn và
làm thức ăn trộn đều với
dịch vị. Enzim pepsin thuỷ
phân prôtêin thành các
peptit)
- Dạ dày thỏ, ngựa là
dạ dày đơn(1 túi)
-Dạ dày trâu, bò có 4
túi. Ba túi đầu tiên là
dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá
sách. Túi thứ 4 là dạ
múi
khế.
|+ Dạ cỏ là nơi dự trữ, làm mềm
thức ăn khô và lên men. Trong dạ
cỏ có rất nhiều VSV
tiêu hoá xenlulôzơ và các chất dinh
dưỡng khác.
+ Dạ tổ ong và dạ lá sách giúp hấp
thụ lại nước.
+Dạ múi khế tiết ra Pepsin và HCl
tiêu hoá prôtêin có trong cỏ và
VSV từ dạ cỏ xuống.
Bản thân VSV cũng là nguồn cung
cấp prôtêin quan trọng cho động
vật
Ruột
non
-Ruột non
ngắn hơn
nhiều so với
ruột non của
ĐV ăn
thựcvật.
-Các chất dinh dưỡng
được tiêu hoá hoá học và
hấp thụ trong ruột non
giống ở người
- Ruột non có thể dài
vài chục mét và dài
hơn rất nhiều so với
ruột non của đv ăn
thịt.
- Các chất dinh dưỡng được tiêu
hóa hoá học và hấp thụ trong ruột
non giống như ở người.
Manh
tràng
Manh tràng
không phát
triển
- không có chức năng tiêu
hoá thức ăn.
- Manh tràng rất phát
triển và có nhiều VSV
sống cộng sinh
- Ttiêu hoá xenlulozơ và các chất
dinh dưỡng có trong tế bào thực
vật. Các chất dinh dưỡng đơn giản
được hấp thụ qua thành manh
tràng.
2. ruột non nơi chủ yếu xảy ra quá trình hấp thụ các chất dinh dưỡng,ngoài ra cón biến đổi thức ăn theo
chế cơ học nên có cấu tạo phù hợp……..
Câu 3: (2 điểm) 1. So sánh pha sáng và pha tối của quá trình quang hợp ở thực vật C3
Nội dung Pha sáng Pha tối
Điều kiện Cần a.s Không cần a.s
Nơi diễn ra grana stroma
Nguyên liệu H2O, NADP+, ADP, Pi, A.S CO2, NADPH, ATP
Sản phẩm ATP, NADPH, O2 Chất hữu cơ, NADP+. ADP, Pi
Đề KT HSG tỉnh - Trang 2
Đề KT HSG tỉnh - Người đăng: lolitapinki98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề KT HSG tỉnh 9 10 454