Ktl-icon-tai-lieu

Đề KT HSG tỉnh

Được đăng lên bởi lolitapinki98
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 326 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN CHẤM:
Câu 1. (2.5 điểm)
- ATP được hình thành do sự kết hợp ADP và gốc photphat (vô cơ)
ADP + P  ATP 0.5
- Có 2 con đường tạo thành ATP trong hô hấp ở thực vật :
+ Photphorin hoá ở mức độ nguyên liệu: như từ APEP tới axit pyruvic (ở đường phân) hay sucxinyl
CoA (chu trình Krebs). 0.5
+ Photphorin hoá ở mức độ enzim oxi hoá khử: H + và e- vận chuyển qua chuỗi chuyển điện tử từ
NADPH2 , FADH2 tới ôxi khí trời. 0.5
Trong 38 ATP thu được trong hô hấp hiếu khí ở thực vật có 4 ATP ở mức độ nguyên liệu, 34 ATP
ở mức độ enzim.0.5
- ATP dùng cho mọi quá trình sinh lý ở cây (như quá trình phân chia tế bào, hút nước, hút khoáng,
sinh trưởng, phát triển) 0.5
Câu 2. 2. điểm)
- Rubisco là tên enzym ribuloso-1,5 biphosphat cacboxylaza-oxygenaza, xúc tác cho phản ứng
chuyển hóa ribuloso-1,5 biphosphat (RuBP hay RuDP) là sản phẩm quan trọng của chu trình
Calvin. Enzym này có hai khả năng: kết hợp RuBP với CO 2 (cacboxylaza) hoặc kết hợp RuBP với
O2 (oxygenaza) tùy vào điều kiện môi trường. 1.0
- Khi CO2 đầy đủ: rubisco xúc tác cho RuBP kết hợp với CO 2 trong chu trình Calvin tạo sản phẩm
đầu tiên của pha enzym (pha tối) APG và tiếp tục tạo nên đường nhờ sự có mặt của ATP và
NADPH 0.5
- Khi thiếu hay nghèo CO2 (do khí khổng đóng khi ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao) Rubisco xúc tác
RuBP kết hợp với O2 trong hô hấp ánh sáng, không tạo được ATP và làm giảm lượng đường, nên
giảm năng suất – chỉ xảy ra ở cây C3. 0.5
Câu 3: (3.5 điểm)
1.
a) Những điều sau đây là đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng.
1.0 a1. Tế bào thực vật để trong dung dịch nhược trương sẽ bị trương lên và vỡ tan....Sai
1.0 a2. Vận chuyển dễ dàng các chất qua màng tế bào là phương thức vận chuyển cần tiêu tốn
ATP...........sai
b) Vì sao khi ta nấu canh cua (cua giã nhỏ và được lọc lấy nước để nấu canh). Thì có hiện tượng đóng
lại từng mảng và nổi lên trên mặt nước nồi canh?0.5
2. Giai đoạn phân bào được vẽ dưới đây biểu diễn:
A. Kì giữa giảm phân I với n = 4
0.5
những sự kiện xảy ra ở giai đoạn này......................................................................... 0.5
CÂU 4:( 2,0 điểm)

mỗi ý 0.25

Virut
- Chưa có cấu tạo tế bào. Cơ thể chỉ gồm vỏ
prôtêin và lõi axit nuclêic.
- Mỗi loài chỉ chứa một trong hai loại axít nuclêic:
ADN hoặc ARN.
- Sống dị dưỡng bắt buộc trong tế bào vật chủ.

Vi khuẩn
- Có cấu tạo tế bào, gồm màng, chất nguyên sinh, nhân.
-Có cả hai loại axít nuclêic: ADN và ARN.
- Có nhiều hình thức sống khác nhau: tự dưỡng bằng
quang tổng hợp hay hoá tổng hợp; dị dưỡng theo kiểu...
HƯỚNG DẪN CHẤM:
Câu 1. (2.5 điểm)
- ATP được hình thành do sự kết hợp ADP và gốc photphat (vô cơ)
ADP + P ATP 0.5
- Có 2 con đường tạo thành ATP trong hô hấp ở thực vật :
+ Photphorin hoá ở mức độ nguyên liệu: như từ APEP tới axit pyruvic (ở đường phân) hay sucxinyl
CoA (chu trình Krebs). 0.5
+ Photphorin hoá mức độ enzim oxi hoá khử: H
+
e
-
vận chuyển qua chuỗi chuyển điện tử từ
NADPH
2
, FADH
2
tới ôxi khí trời. 0.5
Trong 38 ATP thu được trong hấp hiếu khí thực vật 4 ATP mức độ nguyên liệu, 34 ATP
ở mức độ enzim.0.5
- ATP dùng cho mọi quá trình sinh cây (như quá trình phân chia tế bào, t nước, hút khoáng,
sinh trưởng, phát triển) 0.5
Câu 2. 2. điểm)
- Rubisco tên enzym ribuloso-1,5 biphosphat cacboxylaza-oxygenaza, xúc tác cho phản ứng
chuyển hóa ribuloso-1,5 biphosphat (RuBP hay RuDP) sản phẩm quan trọng của chu trình
Calvin. Enzym này hai khả năng: kết hợp RuBP với CO
2
(cacboxylaza) hoặc kết hợp RuBP với
O
2
(oxygenaza) tùy vào điều kiện môi trường. 1.0
- Khi CO
2
đầy đủ: rubisco xúc tác cho RuBP kết hợp với CO
2
trong chu trình Calvin tạo sản phẩm
đầu tiên của pha enzym (pha tối) APG tiếp tục tạo nên đường nhờ sự mặt của ATP
NADPH 0.5
- Khi thiếu hay nghèo CO
2
(do khí khổng đóng khi ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao) Rubisco xúc tác
RuBP kết hợp với O
2
trong hấp ánh sáng, không tạo được ATP làm giảm lượng đường, nên
giảm năng suất – chỉ xảy ra ở cây C3. 0.5
Câu 3: (3.5 điểm)
1. a) Những điều sau đây là đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng.
1.0 a
1
. Tế bào thực vật để trong dung dịch nhược trương sẽ bị trương lên và vỡ tan....Sai
1.0 a
2
. Vận chuyển dễ dàng các chất qua màng tế bào là phương thức vận chuyển cần tiêu tốn
ATP...........sai
b) Vì sao khi ta nấu canh cua (cua giã nhỏ và được lọc lấy nước để nấu canh). Thì có hiện tượng đóng
lại từng mảng và nổi lên trên mặt nước nồi canh?0.5
2. Giai đoạn phân bào được vẽ dưới đây biểu diễn:
A. Kì giữa giảm phân I với n = 4 0.5
những sự kiện xảy ra ở giai đoạn này......................................................................... 0.5
CÂU 4:( 2,0 điểm) mỗi ý 0.25
Virut Vi khuẩn
- Chưa có cấu tạo tế bào. thể chỉ gồm vỏ
prôtêin và lõi axit nuclêic.
- Mỗi loài chỉ chứa một trong hai loại axít nuclêic:
ADN hoặc ARN.
- Sống dị dưỡng bắt buộc trong tế bào vật chủ.
- Sinh sản phải nhờ hệ gen các bào quan của tế
bào chủ
- Có cấu tạo tế bào, gồm màng, chất nguyên sinh, nhân.
-Có cả hai loại axít nuclêic: ADN và ARN.
- nhiều hình thức sống khác nhau: tự dưỡng bằng
quang tổng hợp hay hoá tổng hợp; dị dưỡng theo kiểu
hoại sinh, ký sinh hay cộng sinh.
- Sinh sản chỉ dựa vào hệ gen của chính mình.
CÂU 5: ( 3,0 điểm)
- Giống nhau: (Mỗi dấu + 0.5 điểm)
+ Đều xảy ra trong lục lạp của tế bào.
+ Đều gồm hàng loạt các phản ứng oxi hóa và phản ứng khử đi kèm nhau.
Đề KT HSG tỉnh - Trang 2
Đề KT HSG tỉnh - Người đăng: lolitapinki98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề KT HSG tỉnh 9 10 565