Ktl-icon-tai-lieu

Đề KT HSG tỉnh

Được đăng lên bởi lolitapinki98
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI HSG-SINH 11-Năm học 2013-2014-số 3
(Thời gian làm bài: 150 phút)
Câu 1. (2,5 điểm)
Sự tạo thành ATP trong hô hấp ở thực vật diễn ra theo những con đường nào? ATP được sử dụng
vào những quá trình sinh lý nào ở cây?
Câu 2. (2 điểm)
Rubisco là gì? Trong điều kiện đầy đủ CO 2 hoặc thiếu (nghèo) CO2 thì hoạt động của Rubisco
như thế nào?
Câu 3: (3.5 điểm)
1.
a) Những điều sau đây là đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng.
a1. Tế bào thực vật để trong dung dịch nhược trương sẽ bị trương lên và vỡ tan.
a2. Vận chuyển dễ dàng các chất qua màng tế bào là phương thức vận chuyển cần tiêu tốn
ATP.
b) Vì sao khi ta nấu canh cua (cua giã nhỏ và được lọc lấy nước để nấu canh). Thì có hiện tượng
đóng lại từng mảng và nổi lên trên mặt nước nồi canh?
2. -Giai đoạn phân bào được vẽ dưới đây biểu diễn:

A. Kì giữa giảm phân I với n = 4
B. Kì giữa giảm phân II với n = 4
C. Kì giữa giảm phân II với n = 8
D. Kì giữa giảm phân I với n = 2
E. Kì giữa giảm phân I với n = 8
Hãy nêu những sự kiện xảy ra ở giai đoạn này?
Câu 4:( 2,0 điểm)
So sánh sự khác nhau về đặc điểm sinh học của virút và vi khuẩn.
Câu 5 ( 3,0 điểm)
So sánh pha sáng và pha tối của quang hợp ở cây xanh.
Câu 6 ( 4 điểm)
Bộ nhiễm sắc thể của mèo 2n= 38. Tổng số tế bào sinh tinh trùng và sinh trứng bằng 320. Tổng
số nhiễm sắc thể đơn trong các tinh trùng tạo ra nhiều hơn các nhiễm sắc thể đơn trong các trứng là
18240. Các trứng tạo ra đều được thụ tinh. Một trứng thụ tinh với một tinh trùng tạo ra một hợp tử .
a. Nếu các tế bào sinh tinh trùng và sinh trứng nói trên đều được tạo ra từ một tế bào sinh dục sơ
khai đực và từ một tế bào sinh dục sơ khai cái thì mỗi loại tế bào phải trải qua mấy đợt nguyên phân?
b. Tìm hiệu suất thụ tinh của tinh trùng.
c. Số nhiễm sắc thể đơn mới tương đương mà môi trường cung cấp cho tế bào sinh dục sơ khai
cái để tạo trứng là bao nhiêu?
Câu 7: (3 điểm)
Sự phân ly không bình thường của cặp nhiễm sắc thể giới tính ở người trong giảm phân (dùng sơ
đồ giải thích cho từng trường hợp).
--------------------- Hết ---------------------

...
ĐỀ THI HSG-SINH 11-Năm học 2013-2014-số 3
(Thời gian làm bài: 150 phút)
Câu 1. (2,5 điểm)
Sự tạo thành ATP trong hô hấp ở thực vật diễn ra theo những con đường nào? ATP được sử dụng
vào những quá trình sinh lý nào ở cây?
Câu 2. (2 điểm)
Rubisco gì? Trong điều kiện đầy đủ CO
2
hoặc thiếu (nghèo) CO
2
thì hoạt động của Rubisco
như thế nào?
Câu 3: (3.5 điểm)
1. a) Những điều sau đây là đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng.
a
1
. Tế bào thực vật để trong dung dịch nhược trương sẽ bị trương lên và vỡ tan.
a
2
. Vận chuyển dễ dàng các chất qua màng tế bào là phương thức vận chuyển cần tiêu tốn
ATP.
b) Vì sao khi ta nấu canh cua (cua giã nhỏ và được lọc lấy nước để nấu canh). Thì hiện tượng
đóng lại từng mảng và nổi lên trên mặt nước nồi canh?
2. -Giai đoạn phân bào được vẽ dưới đây biểu diễn:
A. Kì giữa giảm phân I với n = 4 B. Kì giữa giảm phân II với n = 4
C. Kì giữa giảm phân II với n = 8 D. Kì giữa giảm phân I với n = 2
E. Kì giữa giảm phân I với n = 8
Hãy nêu những sự kiện xảy ra ở giai đoạn này?
Câu 4:( 2,0 điểm)
So sánh sự khác nhau về đặc điểm sinh học của virút và vi khuẩn.
Câu 5 ( 3,0 điểm)
So sánh pha sáng và pha tối của quang hợp ở cây xanh.
Câu 6 ( 4 điểm)
Bộ nhiễm sắc thể của mèo 2n= 38. Tổng số tế bào sinh tinh trùng sinh trứng bằng 320. Tổng
số nhiễm sắc thể đơn trong các tinh trùng tạo ra nhiều hơn các nhiễm sắc thể đơn trong các trứng là
18240. Các trứng tạo ra đều được thụ tinh. Một trứng thụ tinh với một tinh trùng tạo ra một hợp tử .
a. Nếu các tế bào sinh tinh trùng và sinh trứng nói trên đều được tạo ra từ một tế bào sinh dục
khai đực và từ một tế bào sinh dục sơ khai cái thì mỗi loại tế bào phải trải qua mấy đợt nguyên phân?
b. Tìm hiệu suất thụ tinh của tinh trùng.
c. Số nhiễm sắc thể đơn mới tương đương mà môi trường cung cấp cho tế bào sinh dục khai
cái để tạo trứng là bao nhiêu?
Câu 7: (3 điểm)
Sự phân ly không bình thường của cặp nhiễm sắc thể giới tính ở người trong giảm phân (dùng sơ
đồ giải thích cho từng trường hợp).
--------------------- Hết ---------------------
Đề KT HSG tỉnh - Người đăng: lolitapinki98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề KT HSG tỉnh 9 10 602