Ktl-icon-tai-lieu

Đề KT HSG tỉnh

Được đăng lên bởi lolitapinki98
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 419 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 11
MÔN : SINH HỌC
(Dành cho THPT không chuyên)
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)-số 6

Câu 1 : 2đ
Hệ thống tiêu hóa của động vật từ bậc thấp đến bậc cao đã tiến hóa theo những chiều hướng nào?
Câu 2 1,5đ
Vi sao chim không phải là động vật tiến hoá nhất nhưng lại là động vật trao đổi khí hiệu quả
nhất trên cạn?
Câu 3 1,5đ
Đặc điểm giải phẫu của lá phù hợp với chức năng quang hợp?
Câu 4 2.0đ
Việc tách chiết sắc tố từ lá dựa trên nguyên tắc nào? Nêu các bước chính trong tách chiết sắc tố?
Câu 5 2,0đ
Trình bày quá trình tiêu hóa cỏ trong dạ dày của trâu bò?
Câu 6 4.0đ
Một cặp gen dị hợp Bb nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng ,mỗi gen đều dài
5100A0 .gen B có 900A ,gen b có 1200G.
a/Tìm số lượng nuclêôtit mỗi lọai trên mỗi gen ?
b/Khi bước vào kỳ giữa của lần phân chia thứ nhất của phân bào giảm phân ,số lượng
từng lọai nuclêôtit của các gen trong tế bào là bao nhiêu ?Tổng số liên kết hiđrô có trong gen
đó ?
c/Khi kết thúc giảm phân lần thứ nhất ,số lượng nuclêôtit mỗi lọai trong mỗi tế bào con là
bao nhiêu ?
d/Khi tế bào hòan thành giảm phân ,số lượng từng lọai nuclêôtit trong mỗi lọai giao tử
bình thường bằng bao nhiêu ?
Câu 7 2.0đ
a. Mô tả hệ thống ống khí của côn trùng?
b. Trong hô hấp, cá xương có thể lấy được hơn 80% lượng ôxi của nước khi đi qua mang. Ngoài
những đặc điểm của bề mặt trao đổi khí mà tất cả các loài sinh vật đều có, cá xương còn có
những đặc điểm nào làm tăng hiệu quả trao đổi khí?
Câu 8 3.0đ
a. Phân biệt những đặc điểm cơ bản giữa hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín?
b. Người ta làm thí nghiệm cắt rời tim ếch ra khỏi cơ thể rồi nuôi trong dung dịch sinh lí và quan
sát. Theo em, tim ếch có còn đập nữa không. Giải thích?
Câu 9 2.0đ
Ở ruồi giấm một tế bào trải qua một số lần nguyên phân ,tất cả số tế bào con đã thực hiện
giảm phân tạo giao tử với hiệu suất thụ tinh là 12.5% ,đã có 16 hợp tử được hình thành .Tổng số
nguyên liệu tương đương với số nhiễm sắc thể đơn bội mà môi trường cung cấp là 504 .xác định
số lần nguyên phân của tế bào ban đầu và giới tính của lòai ruồi giấm trên ?
------------------- Hết ---------------------Họ và tên thí sinh:……………………………………SBD…………………………

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HSG 11
MÔN: SINH HỌC ( THPT không chuyên)-so 6
Câu
Nội dung
1
Hướng tiến hóa
- Cấu tạo ngày càng phức tạp:
+ Từ không có cơ quan tiêu ho...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 11
MÔN : SINH HỌC
(Dành cho THPT không chuyên)
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)-số 6
Câu 1 : 2đ
 !
Câu 2 1,5đ
"#$%&'( )(*( +,%-.'
+*!
Câu 3 1,5đ
/01$'2()3456.4!
Câu 4 2.0đ
")#7()89+:7 !;)-+)#7!
Câu 5 2,0đ
<+= :.)+=>+8*8 :+?@!
Câu 6 4.0đ
A08B4CD$+$0E$#71FGH$I8 
JKLLM
L
NCOLLMHKPLLQN
a/<=$#(4(&$I(R+$I!
b/S %T(U?5? '$?H#(4
(R(&)+ ( !<,#(%+&+
!
c/S%V'$?(U5H#(4(&$I(R+$I ( 
!
d/S @ '$?H#(4(R(&+$I(RW
=XD!
Câu 7 2.0đ
a.A&'%-&+3!
b.<+&H)YF1(:4FZL[(4&Y%.$N; 
01$$0+,%-$ ')( #H)YF@
01$ ( $6.'+,%-!
Câu 8 3.0đ
a.\?01$F'U ] U %-!
b.;X( $-$7+X$+%>F1+G&+88B#(- .
#)N<$H$@%&NQ'-!
Câu 9 2.0đ
^+G$$ +'.$#(U:?H'# 9
'$?*W#_( KPNJ[HK`4W4= N<,#
:(FF#E$#71F$ $&+X( JLaNY)B
#(U:? U -(@+G$+!
------------------- Hết ----------------------
Họ và tên thí sinh:……………………………………SBD…………………………


Đề KT HSG tỉnh - Trang 2
Đề KT HSG tỉnh - Người đăng: lolitapinki98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề KT HSG tỉnh 9 10 463