Ktl-icon-tai-lieu

Đề KT HSG tỉnh

Được đăng lên bởi lolitapinki98
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 919 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI -KHỐI 11- MÔN: SINH HỌC
NĂM HỌC: 2013- 2014-Số 9-Thời gian làm bài: 150 phút
Câu 1 : Vì sao nấm không được xếp vào thực vật ? Nêu những điểm khác nhau giữa vi khuẩn lam và tảo lục?
Câu 2: Tinh bột, xenlulôzơ, photpholipit và protêin là các đại phân tử sinh học.
a. Chất nào trong các chất kể trên không phải là pôlime?
b. Chất nào không tìm thấy trong lục lạp?
c. Nêu công thức cấu tạo và vai trò của xenlulôzơ?
Câu 3:
a. Điểm đặc trưng nổi bật trong quá trình tiêu hoá thức ăn ở ĐV nhai lại là gì?
b. Cho biết sự khác nhau cơ bản về thành phần enzim trong ống tiêu hoá của ĐV ăn thịt và ĐV ăn thực vật?
Câu 4: Vì sao tim hoạt động suốt đời mà không mỏi?
Câu 5:
a. Huyết áp ở loại mạch nào là thấp nhất ? Vì sao ?
b. Vận tốc máu trong loại mạch nào là nhanh nhất , loại mạch nào là chậm nhất ? Nêu tác dụng của việc máu
chảy nhanh hay hay chảy chậm trong từng loại mạch đó ?
Câu 6: Cho Ruồi Giấm 2n=8. Quá trình nguyên phân liên tiếp một số lần, từ một TB lưỡng bội bình thường của
Ruồi Giấm tạo ra một số TB mới ở thế hệ TB cuối cùng với 256 NST ở trạng thái chưa nhân đôi.
a. Xác định số đợt phân bào của TB ban đầu?
b. Cho rằng tất cả các TB tạo thành nói trên đều trở thành TB sinh trứng, sau quá trình giảm phân số TB
trên tạo ra được bao nhiêu trứng.
Câu 7: Quá trình vận chuyển prôtêin ra khỏi TB có sự tham gia của 2 bào quan nào? So sánh cấu trúc của 2 bào
quan đó?
Câu 8: Trình bày cách muối chua rau quả? Khi muối dưa người ta cho thêm một ít đường và nước dưa cũ để
làm gì? Tại sao khi muối dưa phải đổ ngặp nước và nén chặt rau quả? Vì sao dưa để lâu sẻ bị khú?
Câu 9:
a) Phân biệt các con đường thoát hơi nước ở lá.
Ý nghĩa sự thoát hơi nước .
b) Vì sao bảo quản nông sản cần khống chế cho hô hấp luôn ở mức tối thiểu ?
Câu 10:
So sánh những điểm giống nhau và khác nhau cơ bản giữa nhóm thực vật C4 và CAM
…………………Hết…………………………

ĐÁP ÁN-Đề số 09
Câu 1 : (2 điểm)
(0.5 đ) Vì - thành tế bào là kitin không phải là xenlulozo
-không chứa lục lạp → sống dị dưỡng
(1.5 đ)
Khuẩn lam
Tảo lục
Thuộc giới khởi sinh Nguyên sinh
Thành peptidoglycan xenlulozo
Nhân sơ
Nhân chuẩn
Chưa có lục lạp
Có lục lạp
Đơn bào
Đơn bào hoặc đa bào
ít bào quan
Nhiều bào quan
Câu 2: (2 điểm)
a.Chất trong các chất kể trên không phải là đa phân (polime) là photpholipit vì nó không được cấu tạo từ các
đơn phân ( là monome) (0.5 đ)
b.Chất không tìm thấy trong luc lạp là celluloz. (0.5 đ)
c. Công thức cấu tạo: (C6H10O5)n (1 đ)
- Tính chất: Celluloz được cấu tạo từ hàng nghìn gốc β-D-glucoz lê...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI -KHỐI 11- MÔN: SINH HỌC
NĂM HỌC: 2013- 2014-Số 9-Thời gian làm bài: 150 phút
Câu 1 : Vì sao nấm không được xếp vào thực vật ? Nêu những điểm khác nhau giữa vi khuẩn lam và tảo lục?
Câu 2: Tinh bột, xenlulôzơ, photpholipit và protêin là các đại phân tử sinh học.
a. Chất nào trong các chất kể trên không phải là pôlime?
b. Chất nào không tìm thấy trong lục lạp?
c. Nêu công thức cấu tạo và vai trò của xenlulôzơ?
Câu 3:
a. Điểm đặc trưng nổi bật trong quá trình tiêu hoá thức ăn ở ĐV nhai lại là gì?
b. Cho biết sự khác nhau cơ bản về thành phần enzim trong ống tiêu hoá của ĐV ăn thịt và ĐV ăn thực vật?
Câu 4: Vì sao tim hoạt động suốt đời mà không mỏi?
Câu 5:
a. Huyết áp ở loại mạch nào là thấp nhất ? Vì sao ?
b. Vận tốc máu trong loại mạch nào nhanh nhất , loại mạch nào chậm nhất ? Nêu tác dụng của việc máu
chảy nhanh hay hay chảy chậm trong từng loại mạch đó ?
Câu 6: Cho Ruồi Giấm 2n=8. Quá trình nguyên phân liên tiếp một số lần, từ một TB lưỡng bội bình thường của
Ruồi Giấm tạo ra một số TB mới ở thế hệ TB cuối cùng với 256 NST ở trạng thái chưa nhân đôi.
a. Xác định số đợt phân bào của TB ban đầu?
b. Cho rằng tất cả các TB tạo thành nói trên đều trở thành TB sinh trứng, sau quá trình giảm phân số TB
trên tạo ra được bao nhiêu trứng.
Câu 7: Quá trình vận chuyển prôtêin ra khỏi TB có sự tham gia của 2 bào quan nào? So sánh cấu trúc của 2 bào
quan đó?
Câu 8: Trình bày cách muối chua rau quả? Khi muối dưa người ta cho thêm một ít đường nước dưa để
làm gì? Tại sao khi muối dưa phải đổ ngặp nước n chặt rau quả? sao dưa đ lâu sẻ bị khú?
Câu 9:
a) Phân biệt các con đường thoát hơi nước ở lá.
Ý nghĩa sự thoát hơi nước .
b) Vì sao bảo quản nông sản cần khống chế cho hô hấp luôn ở mức tối thiểu ?
Câu 10:
So sánh những điểm giống nhau và khác nhau cơ bản giữa nhóm thực vật C
4
và CAM
…………………Hết…………………………
Đề KT HSG tỉnh - Trang 2
Đề KT HSG tỉnh - Người đăng: lolitapinki98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề KT HSG tỉnh 9 10 902