Ktl-icon-tai-lieu

đề ktra sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi vanbinh-mylove175
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 542 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
KHOA XÂY DỰNG
Bộ môn : Sức Bền – Cơ Kết Cấu

BỘ ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN
Môn học : Sức Bền Vật Liệu

ĐỀ THI SỐ : 01 TC (Lần 2)
Bài 1:
Cho kết cấu chịu lực như hình vẽ. AB và CD là những dầm cứng. Các thanh
1, 2 và 3 cùng vật liệu có E = 2.10 4kN/cm2; [] = 16kN/cm2. Hãy xác định kích
thước mặt cắt ngang các thanh và tính chuyển vị của điểm D.
Cho biết: : q = 15kN/m ; P = 2qa ; M = qa2 ; a = 1m.

Bài 2:
Cho dầm chịu lực như hình vẽ. Hãy xác định giá trị tải trọng cho phép tác
dụng lên dầm. Cho biết: [] = 16 kN/cm2 ; P= qa ; M = 2qa2 ; a = 1m;
b=1.5cm.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
KHOA XÂY DỰNG
Bộ môn : Sức Bền – Cơ Kết Cấu

BỘ ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN
Môn học : Sức Bền Vật Liệu
Phần 1

ĐỀ THI SỐ : 02 TC (Lần 2)
Bài 1:
Cho kết cấu chịu lực như hình vẽ. AB và CD là những dầm cứng. Các thanh
1, 2 và 3 cùng vật liệu có E = 2.10 4kN/cm2; [] = 16kN/cm2. Hãy xác định tải
trọng cho phép tác dụng lên hệ theo điều kiện bền và tính chuyển vị của điểm
D. Cho biết: F = 8cm2 ; P = 2qa ; M = qa2; a = 1m.

Bài 2:
Cho dầm chịu lực như hình vẽ. Hãy xác định giá trị tải trọng cho phép tác
dụng lên dầm. Cho biết: [] = 16 kN/cm2 ; P= qa ; M = 2qa2 ; a = 1m; b=2cm.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
KHOA XÂY DỰNG
Bộ môn : Sức Bền – Cơ Kết Cấu

BỘ ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN
Môn học : Sức Bền Vật Liệu
Phần 1

ĐỀ THI SỐ : 03 TC (Lần 2)
Bài 1:
Cho kết cấu chịu lực như hình vẽ. AB và CD là những dầm cứng. Các thanh
1, 2 và 3 cùng vật liệu có E = 2.10 4kN/cm2 ; [] = 16kN/cm2. Hãy xác định giá
trị của tải trọng cho phép tác dụng lên kết cấu và tính chuyển vị của điểm D.
Cho biết: F = 8cm2 ; P = qa ; M = 2qa2 ; a = 1m.

Bài 2:
Cho dầm chịu lực như hình vẽ. Hãy xác định kích thước mặt cắt ngang dầm
theo điều kiện bền. Cho biết: [] = 16 kN/cm2 ; q = 12kN/m ; P = qa ; M = 2qa 2
; a = 1,5m.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
KHOA XÂY DỰNG
Bộ môn : Sức Bền – Cơ Kết Cấu

BỘ ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN
Môn học : Sức Bền Vật Liệu
Phần 1

ĐỀ THI SỐ : 04 TC (Lần 2)
Bài 1:
Cho kết cấu chịu lực như hình vẽ. AB và CD là những dầm cứng. Các thanh
1, 2 và 3 cùng vật liệu có E = 2.10 4kN/cm2; [] = 16kN/cm2. Hãy kiểm tra bền
cho các thanh và tính chuyển vị của điểm C.
Cho biết: F = 8cm2 ; q = 12kN/m ; P = qa ; M = qa2 ; a = 2m.

Bài 2:
Cho dầm chịu lực như hình vẽ. Hãy xác định kích thước mặt cắt ngang dầm
theo điều kiện bền. Cho biết: [] = 16 kN/cm2 ; q=24kN/m; P= qa ; M = 2qa2 ;
a = 1m.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
KHOA XÂY DỰNG
Bộ môn : Sức Bền – Cơ Kết Cấu

BỘ ĐỀ THI HẾT HỌC PH...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI BỘ ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN
KHOA XÂY DỰNG Môn học : Sức Bền Vật Liệu
Bộ môn : Sức Bền – Cơ Kết Cấu
ĐỀ THI SỐ : 01 TC (Lần 2)
Bài 1:
Cho kết cấu chịu lực như hình vẽ. AB CD những dầm cứng. Các thanh
1, 2 và 3 cùng vật liệu có E = 2.10
4
kN/cm
2
; [] = 16kN/cm
2
. Hãy xác định kích
thước mặt cắt ngang các thanh và tính chuyển vị của điểm D.
Cho biết: : q = 15kN/m ; P = 2qa ; M = qa
2
; a = 1m.
Bài 2:
Cho dầm chịu lực như hình vẽ. Hãy xác định giá trị tải trọng cho phép tác
dụng lên dầm. Cho biết: [] = 16 kN/cm
2
; P= qa ; M = 2qa
2
; a = 1m;
b=1.5cm.
đề ktra sức bền vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề ktra sức bền vật liệu - Người đăng: vanbinh-mylove175
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
đề ktra sức bền vật liệu 9 10 861