Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 1 Môn học: Đại số tuyến tính

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1127 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại Học Bách Khoa TP HCM
Bộ môn Toán Ứng Dụng.

Họ và tên:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nhóm:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 1
Môn học: Đại số tuyến tính
Thời gian: 90 phút
Câu 1 : Tìm tất cả các nghiệm của phương trình z 4 + i = 0 .
Câu 2 : Trong không gian I 3 cho hai không gian con F = {( x1 , x2 , x3 ) |x1 + x2 + 2 x3 = 0 },
R
G = {( x1 , x2 , x3 ) |2 x1 + 3 x2 + x3 = 0 }. Tìm chiều và một cơ sở của F ∩ G
Câu 3 : Cho ánh xạ tuyến tính f : I 3 −→ I 2 , biết ma trận của ánh xạ tuyến tính trong cơ sở
R
R
1 −2 1
E = {( 1 , 1 , 1 ) , ( 1 , 1 , 2 ) , ( 1 , 2 , 1 ) } và F = {( 1 , −1 ) , ( 1 , 1 ) } là A =
. Tìm f ( 4 , 7 , 3 )
2
0
4
R
Câu 4 : Cho ánh xạ tuyến tính f : I 3 −→ I 2 , biết f( 1 , 1 , 1 ) = ( 1 , 2 ) ; f ( 1 , 0 , 1 ) = ( 0 , 1 ) ;
R
f( 0 , 1 , 1 ) = ( 1 , −1 ) . Tìm một cơ sở E và chiều của Ker f .
Câu 5 : Cho ánh xạ tuyến tính f : I 2 −→ I 2 , biết f ( 1 , 1 ) = ( −5 , −1 1 ) ; f( 0 , 1 ) = ( 3 , 7 ) . Tìm tất cả các
R
R
trị riêng của f .
R
R
Câu 6 : Cho ánh xạ tuyến tính f : I 2 −→ I 2 thoả ∀( x1 , x2 ) ∈ I 2 : f ( x1 , x2 ) = ( 2 x1 + x2 , x1 − 3 x2 ) .
R
Tìm ma trận AE,E của f trong cặp cơ sở E, E, với E = {( 1 , −1 ) , ( 1 , 1 ) }.
Câu 7 : Trong không gian I 4 với tích vô hướng chính tắc cho x = ( 1 , 0 , 1 , 1 ) và không gian con
R
H = {( x1 , x2 , x3 , x4 ) |x1 + x2 − x3 + x4 = 0 & 2 x1 + 3 x2 − x3 + 3 x4 = 0 }. Tìm hình chiếu
vuông góc prH x từ x xuống không gian con H.
Câu 8 : Tìm một ma trận đối xứng thực A cấp 3 (không là ma trận chéo), sao cho A có ba trị riêng là
2 ,4 ,5 .
Giảng viên: TS Đặng Văn Vinh

...
Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa TP HCM Hoï vaø teân:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Boä moân Toaùn ÖÙng Duïng. Nhoùm:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ÑEÀ LUYEÄN TAÄP SOÁ 1
Moân hoïc: Ñaïi soá tuyeán tính
Thôøi gian: 90 phuùt
Caâu 1 : Tìm taát caû caùc nghieäm cuûa phöông trình z
4
+ i = 0 .
Caâu 2 : Trong khoâng gian IR
3
cho hai khoâng gian con F = {( x
1
, x
2
, x
3
) |x
1
+ x
2
+ 2 x
3
= 0 },
G = {( x
1
, x
2
, x
3
) |2 x
1
+ 3 x
2
+ x
3
= 0 }. Tìm chieàu vaø moät sôû cuûa F G
Caâu 3 : Cho aùnh xaï tuyeán tính f : IR
3
IR
2
, bieát ma traän cuûa aùnh xaï tuyeán tính trong cô sôû
E = {( 1 , 1 , 1 ) , ( 1 , 1 , 2 ) , ( 1 , 2 , 1 ) } vaø F = {( 1 , 1 ) , ( 1 , 1 ) } laø A =
1 2 1
2 0 4
. Tìm f( 4 , 7 , 3 )
Caâu 4 : Cho aùnh x tuyeán tính f : IR
3
IR
2
, bieát f( 1 , 1 , 1 ) = ( 1 , 2 ) ; f( 1 , 0 , 1 ) = ( 0 , 1 ) ;
f( 0 , 1 , 1 ) = ( 1 , 1 ) . Tìm moät sôû E v chieàu cuûa Ker f .
Caâu 5 : Cho aùnh xaï tuyeán tính f : IR
2
IR
2
, bieát f( 1 , 1 ) = ( 5 , 1 1 ) ; f( 0 , 1 ) = ( 3 , 7 ) . Tìm taát c caùc
trò rieâng cuûa f.
Caâu 6 : Cho aùnh x tuyeán tính f : IR
2
IR
2
thoaû ( x
1
, x
2
) IR
2
: f( x
1
, x
2
) = ( 2 x
1
+ x
2
, x
1
3 x
2
) .
Tìm ma traän A
E,E
cuûa f trong caëp sôû E, E, vôùi E = {( 1 , 1 ) , ( 1 , 1 ) }.
Caâu 7 : Trong khoâng gian IR
4
vôùi tích v höôùng chính taéc cho x = ( 1 , 0 , 1 , 1 ) vaø khoâng gian con
H = {( x
1
, x
2
, x
3
, x
4
) |x
1
+ x
2
x
3
+ x
4
= 0 & 2 x
1
+ 3 x
2
x
3
+ 3 x
4
= 0 }. Tìm hình chieáu
vuoâng goùc pr
H
x töø x xuoáng khoâng gian con H.
Caâu 8 : Tìm moät ma traän ñoái ùng thöïc A caáp 3 (khoâng laø ma traän cheùo), sao cho A coù ba trò rieâng laø
2 , 4 , 5 .
Giaûng vieân: TS Ñaëng Vaên Vinh
ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 1 Môn học: Đại số tuyến tính - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 1 Môn học: Đại số tuyến tính 9 10 703