Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 2 Môn học: Đại số tuyến tính

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 933 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại Học Bách Khoa TP HCM
Bộ môn Toán Ứng Dụng.

Họ và tên:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nhóm:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 2
Môn học: Đại số tuyến tính
Thời gian: 90 phút
√
i2007 ( − 3 + i)
Câu 1 : Tìm argument của số phức z =
( 1 + i) 18


1


Câu 2 : Tìm ma trận X thoả X ·  2

1
1

1
−1





−1
5


0 = 4
1
1

22

.
−1
3
−2

1



2 .

5

Câu 3 : Trong I 3 cho hai không gian con F = {( 1 , 1 , 1 ) ; ( 2 , 1 , 1 ) } và G = {( 2 , 3 , 1 ) ; ( −1 , 1 , 2 ) }. Tìm cơ
R
sở và chiều của không gian con F ∩ G.
Câu 4 : Cho ánh xạ tuyến tính f : I 3 −→ I 3 , biết
R
R
f( 0 , 0 , 1 ) = ( 1 , 2 , −1 ) ; f ( 0 , 1 , 1 ) = ( 2 , 1 , 3 ) ; f ( 1 , 1 , 1 ) = ( −1 , 0 , 1 ) . Tìm f ( x) .
Câu 5 : Trực chuẩn hoá cơ sở E = {( 1 , 1 , 0 ) ; ( 1 , 0 , 1 ) ; ( 3 , 0 , 1 ) } của I 3 .
R
Câu 6 : Cho hai không gian con F = {( x1 , x2 , x3 ) |x1 − x2 − 2 x3 = 0 & 3 x1 + 3 x2 + 2 x3 = 0 } và
G =< ( 1 , 2 , 2 ) ; ( 2 , 1 , 0 ) ; ( 0 , 4 , m) >. Tìm m để F trực giao với G.


7

Câu 7 : Tìm m để λ = 1 là giá trị riêng của ma trận A =  2

−2

4



1 6
5
8 

m −5




4
6
0

3
3
Câu 8 : Cho ánh xạ tuyến tính f : I −→ I có ma trận trong cơ sở chính tắc là A =  −3 −5 0 .
R
R

−3 −6 1
Tìm một cơ sở (nếu có) của I 3 để ma trận của f trong cơ sở đó là ma trận chéo D. Tìm D.
R
Giảng viên: TS Đặng Văn Vinh

...
Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa TP HCM Hoï vaø teân:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Boä moân Toaùn ÖÙng Duïng. Nhoùm:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ÑEÀ LUYEÄN TAÄP SOÁ 2
Moân hoïc: Ñaïi soá tuyeán tính
Thôøi gian: 90 phuùt
Caâu 1 : Tìm argument cuûa soá phöùc z =
i
2007
(
3 + i)
22
( 1 + i)
18
.
Caâu 2 : Tìm ma traän X tho X ·
1 1 1
2 1 0
1 1 1
=
5 1 1
4 3 2
1 2 5
.
Caâu 3 : Trong IR
3
cho hai khoâng gian con F = {( 1 , 1 , 1 ) ; ( 2 , 1 , 1 ) } vaø G = {( 2 , 3 , 1 ) ; ( 1 , 1 , 2 ) }. Tìm
sôû v chieàu cuûa khoâng gian con F G.
Caâu 4 : Cho aùnh x tuyeán tính f : IR
3
IR
3
, bieát
f( 0 , 0 , 1 ) = ( 1 , 2 , 1 ) ; f( 0 , 1 , 1 ) = ( 2 , 1 , 3 ) ; f( 1 , 1 , 1 ) = ( 1 , 0 , 1 ) . Tìm f( x) .
Caâu 5 : Tröïc chuaån ho sôû E = {( 1 , 1 , 0 ) ; ( 1 , 0 , 1 ) ; ( 3 , 0 , 1 ) } cuûa IR
3
.
Caâu 6 : Cho hai khoâng gian con F = {( x
1
, x
2
, x
3
) |x
1
x
2
2 x
3
= 0 & 3 x
1
+ 3 x
2
+ 2 x
3
= 0 } vaø
G =< ( 1 , 2 , 2 ) ; ( 2 , 1 , 0 ) ; ( 0 , 4 , m) >. Tìm m ñeå F tröïc giao vôùi G.
Caâu 7 : Tìm m ñeå λ = 1 laø giaù trò rieâng cuûa ma traän A =
7 4 1 6
2 5 8
2 m 5
Caâu 8 : Cho aùnh xaï tuyeán tính f : IR
3
IR
3
coù ma traän trong sôû chính taéc laø A =
4 6 0
3 5 0
3 6 1
.
Tìm moät sôû (neáu coù) cuûa IR
3
ñeå ma traän cuûa f trong û ñoù laø ma traän cheùo D. Tìm D.
Giaûng vieân: TS Ñaëng Vaên Vinh
ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 2 Môn học: Đại số tuyến tính - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 2 Môn học: Đại số tuyến tính 9 10 233