Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 3 Môn học: Đại số tuyến tính

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 877 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại Học Bách Khoa TP HCM
Bộ môn Toán Ứng Dụng.

Họ và tên:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nhóm:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 3
Môn học: Đại số tuyến tính
Thời gian: 90 phút
Câu 1 : Giải phương trình z 4 + 4 z 3 + z 2 − 1 6 z − 2 0 = 0 , biết z = −2 + i là một nghiệm.
3



2

3
 −3
5


Câu 3 : Tìm m để r( A) = 4 , biết A = 


1
2

Câu 2 : Tính định thức của ma trận A100 , biết A =

4

1

3

4

2

5

7

0
−1

2
1
m −1

.






Câu 4 : Trong P2 [x], cho không gian con F = {p( x) | p( 1 ) = 0 } và tích vô hướng ( p, q) =
Tìm m để véctơ f ( x) = x − 8 x + m thuộc không gian F .
2

1

p( x) q( x) dx.
0

⊥

Câu 5 : Trong I 4 cho không gian con F = {( x1 , x2 , x3 , x4 ) |x1 +x2 +x3 −x4 = 0 & 2 x1 +3 x2 −x3 −3 x4 = 0 }
R
và một véctơ x = ( 1 , 2 , 1 , 1 ) . Tìm hình chiếu vuông góc của x xuống F .
Câu 6 : Cho ánh xạ tuyến tính f : I 3 −→ I 3 , biết ma
R
R 
2 3
E = {( 1 , 0 , 0 ) , ( 1 , 1 , 0 ) ; ( 1 , 1 , 1 ) } là A =  3 1

1 0
Tìm ma trận B của f trong cơ sở chính tắc.

trận  a f trong cơ sở
củ
−1
0 .

−1

Câu 7 : Cho ánh xạ tuyến tính f : I 3 −→ I 3 , biết f( 1 , 1 , 1 ) = ( 1 , −2 , 1 ) , f ( 0 , 1 , 1 ) = ( 3 , −2 , 1 ) ,
R
R
f( 0 , 0 , 1 ) = ( 3 , 0 , 1 ) . Tìm m để x = ( m, −1 , 0 ) là véctơ riêng của f .
Câu 8 : Đưa dạng toàn phương sau về chính tắc bằng BIẾN ĐỔI TRỰC GIAO, nêu rõ phép biến đổi:
f( x, x) = f ( x1 , x2 , x3 ) = 4 x1 x2 + 4 x1 x3 + 4 x2 x3 .
Giảng viên: TS Đặng Văn Vinh

...
Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa TP HCM Hoï vaø teân:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Boä moân Toaùn ÖÙng Duïng. Nhoùm:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ÑEÀ LUYEÄN TAÄP SOÁ 3
Moân hoïc: Ñaïi soá tuyeán tính
Thôøi gian: 90 phuùt
Caâu 1 : Giaûi phöông trình z
4
+ 4 z
3
+ z
2
1 6 z 2 0 = 0 , bieát z = 2 + i laø moät nghieäm.
Caâu 2 : Tính ñònh thöùc cuûa ma traän A
100
, bieát A =
3 1
2 4
.
Caâu 3 : Tìm m ñeå r( A) = 4 , bieát A =
2 1 3 4
3 2 5 7
3 0 2 1
5 1 m 1
Caâu 4 : Trong P
2
[x], cho khoâng gian con F = {p( x) | p( 1 ) = 0 } vaø tích voâ höôùng ( p, q) =
1
0
p( x) q( x) dx.
Tìm m ñeå veùctô f( x) = x
2
8 x + m thuoäc khoâng gian F
.
Caâu 5 : Trong IR
4
cho khoâng gian con F = {( x
1
, x
2
, x
3
, x
4
) |x
1
+x
2
+x
3
x
4
= 0 & 2 x
1
+3 x
2
x
3
3 x
4
= 0 }
vaø moät veùctô x = ( 1 , 2 , 1 , 1 ) . Tìm hình chieáu vuoâng goùc cuûa x xuoáng F .
Caâu 6 : Cho aùnh x tuyeán tính f : IR
3
IR
3
, bieát ma traän cuûa f trong sôû
E = {( 1 , 0 , 0 ) , ( 1 , 1 , 0 ) ; ( 1 , 1 , 1 ) } laø A =
2 3 1
3 1 0
1 0 1
.
Tìm ma traän B cuûa f trong sôû chính taéc.
Caâu 7 : Cho aùnh x tuyeán tính f : IR
3
IR
3
, bieát f( 1 , 1 , 1 ) = ( 1 , 2 , 1 ) , f ( 0 , 1 , 1 ) = ( 3 , 2 , 1 ) ,
f( 0 , 0 , 1 ) = ( 3 , 0 , 1 ) . Tìm m ñeå x = ( m, 1 , 0 ) laø veùc rieâng cuûa f.
Caâu 8 : Ñöa daïng toaøn phöông sau v chính taéc baèng BIEÁN ÑOÅI TRÖÏC GIAO, neâu roõ pheùp bieán ñoåi:
f( x, x) = f( x
1
, x
2
, x
3
) = 4 x
1
x
2
+ 4 x
1
x
3
+ 4 x
2
x
3
.
Giaûng vieân: TS Ñaëng Vaên Vinh
ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 3 Môn học: Đại số tuyến tính - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 3 Môn học: Đại số tuyến tính 9 10 748