Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 4 Môn học: Đại số tuyến tính

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1267 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại Học Bách Khoa TP HCM
Bộ môn Toán Ứng Dụng.

Họ và tên:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nhóm:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 4
Môn học: Đại số tuyến tính
Thời gian: 90 phút
−1 + i
Câu 1 : Tính z = √
.
( 3 − i) 17
Câu 2 : Trong I 3 , với tích vô hướng ( x, y) = ( ( x1 , x2 , x3 ) , ( y1 , y2 , y3 ) ) = 5 x1 y1 + x2 y2 + 2 x3 y3 , cho
R
không gian con F = {( x1 , x2 , x3 ) | x1 + x2 − 2 x3 = 0 }. Tìm m để véctơ x = ( 1 , 5 , m) ∈ F ⊥


2

3
 −3
5


Câu 3 : Tìm m để A khả nghịch, biết A = 




1

3

4

2

5

7 


0
−1



2 1 
m 2

Câu 4 : Trong P2 [x], cho hai không gian con F =< x + 1 , x2 − 1 > và G =< x2 + 1 , 2 x + 1 >.
Tìm chiều và một cơ sở F ∩ G.
Câu 5 : Cho ánh xạ tuyến tính f : I 3 −→ I 3 , biết f( 1 , 1 , 1 ) = ( 1 , −2 , 1 ) , f ( 0 , 1 , 1 ) = ( 3 , −2 , 1 ) ,
R
R
f( 0 , 0 , 1 ) = ( 3 , 0 , 1 ) . Tìm ma trận B của f trong cơ sở E = {( 1 , 1 , 1 ) , ( 1 , 2 , 1 ) , ( 1 , 1 , 2 ) }
Câu 6 : Cho ánh xạ tuyến tính f

I 3
R

1
E = ( 1 , 0 , 1 ) ; ( 1 , 1 , 0 ) , ( 1 , 1 , 1 ) là A =  2

3
:

−→
1 −1
3
0
5
1

I 3,
R


.

biết ma trận của f trong cơ sở

Tìm cơ sở và chiều của Kerf.

Câu 7 : Cho ánh xạ tuyến tính f : I 2 −→ I 2 , biết f( 1 , 1 ) = ( 5 , 8 ) ; f ( 1 , 2 ) = ( 5 , 9 ) . Tìm một cơ sở B
R
R
2
của I sao cho ma trận của f trong B là ma trận chéo. Tìm ma trận chéo này.
R
R
Câu 8 : Cho ánh xạ tuyến tính f : I 3 −→ I 3 , biết nhân sinh ra bởi ( 1 , 1 , 1 ) ; ( 1 , 1 , 0 ) và f ( 1 , 0 , 1 ) =
R
( 2 , 0 , 2 ) . Tìm trị riêng và cơ sở của các không gian con riêng.
Giảng viên: TS Đặng Văn Vinh

...
Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa TP HCM Hoï vaø teân:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Boä moân Toaùn ÖÙng Duïng. Nhoùm:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ÑEÀ LUYEÄN TAÄP SOÁ 4
Moân hoïc: Ñaïi soá tuyeán tính
Thôøi gian: 90 phuùt
Caâu 1 : Tính z =
1 + i
(
3 i)
17
.
Caâu 2 : Trong IR
3
, vôùi tích v höôùng ( x, y) = ( ( x
1
, x
2
, x
3
) , ( y
1
, y
2
, y
3
) ) = 5 x
1
y
1
+ x
2
y
2
+ 2 x
3
y
3
, cho
khoâng gian con F = {( x
1
, x
2
, x
3
) | x
1
+ x
2
2 x
3
= 0 }. Tìm m ñeå veùctô x = ( 1 , 5 , m) F
Caâu 3 : Tìm m ñeå A kh nghòch, bieát A =
2 1 3 4
3 2 5 7
3 0 2 1
5 1 m 2
Caâu 4 : Trong P
2
[x], cho hai khoâng gian con F =< x + 1 , x
2
1 > vaø G =< x
2
+ 1 , 2 x + 1 >.
Tìm chieàu vaø moät sôû F G.
Caâu 5 : Cho aùnh x tuyeán tính f : IR
3
IR
3
, bieát f( 1 , 1 , 1 ) = ( 1 , 2 , 1 ) , f( 0 , 1 , 1 ) = ( 3 , 2 , 1 ) ,
f( 0 , 0 , 1 ) = ( 3 , 0 , 1 ) . Tìm ma traän B cuûa f trong sôû E = {( 1 , 1 , 1 ) , ( 1 , 2 , 1 ) , ( 1 , 1 , 2 ) }
Caâu 6 : Cho aùnh xaï tuyeán tính f : IR
3
IR
3
, bieát ma traän cuûa f trong sôû
E = ( 1 , 0 , 1 ) ; ( 1 , 1 , 0 ) , ( 1 , 1 , 1 ) laø A =
1 1 1
2 3 0
3 5 1
. Tìm sôû v chieàu cuûa Kerf.
Caâu 7 : Cho aùnh xaï tuyeán tính f : IR
2
IR
2
, bieát f( 1 , 1 ) = ( 5 , 8 ) ; f( 1 , 2 ) = ( 5 , 9 ) . Tìm moät sôû B
cuûa IR
2
sao cho ma traän cuûa f trong B laø ma traän cheùo. Tìm ma traän cheùo naøy.
Caâu 8 : Cho aùnh xaï tuyeán tính f : IR
3
IR
3
, bieát nhaân sinh ra bôûi ( 1 , 1 , 1 ) ; ( 1 , 1 , 0 ) vaø f( 1 , 0 , 1 ) =
( 2 , 0 , 2 ) . Tìm trò rieâng v sôû cuûa caùc khoâng gian con rieâng.
Giaûng vieân: TS Ñaëng Vaên Vinh
ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 4 Môn học: Đại số tuyến tính - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 4 Môn học: Đại số tuyến tính 9 10 705