Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 5 Môn học: Đại số tuyến tính

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 871 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại Học Bách Khoa TP HCM
Bộ môn Toán Ứng Dụng.

Họ và tên:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nhóm:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 5
Môn học: Đại số tuyến tính
Thời gian: 90 phút
Câu 1 : Giải phương trình z 4 + 3 z 2 − 4 = 0 trong C.


3

1


Câu 2 : Tính 3 A2 − 5 I, với I là ma trận đơn vị cấp 3 và A =  2

4

1

1

0



0 .

−1

Câu 3 : Trong không gian I 3 cho hai không gian con F = {( x1 , x2 , x3 ) |x1 + x2 − x3 = 0 } và
R
G =< ( 1 , 0 , 1 ) , ( 3 , −2 , 1 ) >.
Tìm chiều và một cơ sở của ( F ∩ G) ⊥ .
Câu 4 : Cho ánh xạ tuyến tính f : I 3 −→ I 3 ,
R
R

1

E = {( 1 , 1 , 1 ) , ( 1 , 0 , 1 ) , ( 1 , 1 , 0 ) } là A =  2
3
Câu 5 : Chéo hóa ma trận A =

2

1
2

biết matrận của ánh xạ tuyến tính trong cơ sở
2 −1
3
0  Tìm một cơ sở và chiều của Im f .

1
2

3

Câu 6 : Cho ánh xạ tuyến tính f : I 3 −→ I 3 thoả
R
R
∀( x1 , x2 , x3 ) ∈ I 3 : f( x1 , x2 , x3 ) = ( 3 x1 + x2 + x3 , 2 x1 + x2 + 2 x3 , x1 − x2 − 2 x3 ) .
R
Tìm ma trận A của f trong cơ sở E = {( 1 , 1 , 1 ) , ( 1 , 0 , 1 ) , ( 0 , 1 , 1 ) }.
Câu 7 : Đưa dạng toàn phương f ( x1 , x2 ) = x2 + 4 x1 x2 + x2 về dạng chính tắc bằng biến đổi trực giao.
1
2
Nêu rõ phép biến đổi.


7

Câu 8 : Tìm m để λ = 1 là giá trị riêng của ma trận A =  2

−2
Giảng viên: TS Đặng Văn Vinh

4



1 6
5
8 

m −5

...
Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa TP HCM Hoï vaø teân:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Boä moân Toaùn ÖÙng Duïng. Nhoùm:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ÑEÀ LUYEÄN TAÄP SOÁ 5
Moân hoïc: Ñaïi soá tuyeán tính
Thôøi gian: 90 phuùt
Caâu 1 : Giaûi phöông trình z
4
+ 3 z
2
4 = 0 trong C.
Caâu 2 : Tính 3 A
2
5 I, vôùi I l ma traän ñôn caáp 3 vaø A =
3 1 1
2 4 0
1 0 1
.
Caâu 3 : Trong khoâng gian IR
3
cho hai khoâng gian con F = {( x
1
, x
2
, x
3
) |x
1
+ x
2
x
3
= 0 } vaø
G =< ( 1 , 0 , 1 ) , ( 3 , 2 , 1 ) >.
Tìm chieàu vaø moät sôû cuûa ( F G)
.
Caâu 4 : Cho aùnh xaï tuyeán tính f : IR
3
IR
3
, bieát ma traän cuûa aùnh xaï tuyeán tính trong cô sôû
E = {( 1 , 1 , 1 ) , ( 1 , 0 , 1 ) , ( 1 , 1 , 0 ) } laø A =
1 2 1
2 3 0
3 1 2
Tìm moät sôû vaø chieàu cuûa Im f.
Caâu 5 : Cheùo hoùa ma traän A =
2 1
2 3
Caâu 6 : Cho aùnh x tuyeán tính f : IR
3
IR
3
thoaû
( x
1
, x
2
, x
3
) IR
3
: f( x
1
, x
2
, x
3
) = ( 3 x
1
+ x
2
+ x
3
, 2 x
1
+ x
2
+ 2 x
3
, x
1
x
2
2 x
3
) .
Tìm ma traän A cuûa f trong sôû E = {( 1 , 1 , 1 ) , ( 1 , 0 , 1 ) , ( 0 , 1 , 1 ) }.
Caâu 7 : Ñöa daïng toaøn phöông f( x
1
, x
2
) = x
2
1
+ 4 x
1
x
2
+ x
2
2
veà daïng chính taéc baèng bieán ñoåi tröïc giao.
Neâu roõ pheùp bieán ñoåi.
Caâu 8 : Tìm m ñeå λ = 1 laø giaù trò rieâng cuûa ma traän A =
7 4 1 6
2 5 8
2 m 5
Giaûng vieân: TS Ñaëng Vaên Vinh
ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 5 Môn học: Đại số tuyến tính - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 5 Môn học: Đại số tuyến tính 9 10 241