Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 7 Môn học: Đại số tuyến tính

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1008 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại Học Bách Khoa TP HCM
Bộ môn Toán Ứng Dụng.

Họ và tên:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nhóm:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 7
Môn học: Đại số tuyến tính
Thời gian: 90 phút
Câu 1 : Tính z =

5

√
1 −i 3

Câu 2 : Giải hệ phương trình:

z
 x + 2 y −


 3 x +
y + 4 z
 7 x + 3 y



9 x + 7 y − 2 z

+
+
+
+ 1

4 t=0
2 t=0
4 t=0
2 t=0

Câu 3 : Trong I 3 cho 2 không gian con
R
F = {( x1 , x2 , x3 ) |x1 + 2 x2 − x3 = 0 } và G =< ( 1 , 1 , −2 ) >. Tìm cơ sở và chiều của F + G.
Câu 4 : Trong P2 [x] với tích vô hướng ( p, q) =

1
0

p( x) q( x) dx, cho không gian con

F = {p( x) |p( 0 ) = 0 & p( 1 ) = 0 }. Tìm cơ sở và chiều của F ⊥
Câu 5 : Cho ánh xạ tuyến tính f : I 3 −→ I 2 , biết
R
R
f( x) = f( x1 , x2 , x3 ) = ( 2 x1 − x2 + x3 , x1 − 2 x2 , x1 + x2 − 2 x3 ) . Tìm ma trận A của ánh xạ
tuyến tính f trong cặp cơ sở E = {( 1 , 1 , 1 ) , ( 1 , 0 , 1 , ( 1 , 1 , 0 ) }; F = {( 1 , −1 ) , ( 1 , 0 ) }
Câu 6 : Cho ánh xạ tuyến tính f : I 3 −→ I 2 , biết ma trận của ánh xạ tuyến tính trong cặp cơ sở
R
R
1 0 −1
E = {( 1 , 1 , 1 ) , ( 1 , 2 , 1 , ( 1 , 1 , 2 ) }; F = {( 1 , 1 ) , ( 1 , 2 ) } là A =
.
3 1
5
Tìm cơ sở và chiều của Kerf
Câu 7 : Cho ánh xạ tuyến tính f : I 2 −→ I 2 , biết f ( 1 , 1 ) = ( 2 , 0 ) ; f ( 1 , −1 ) = ( 2 , −6 ) . Tìm cơ sở E
R
R
(nếu có) của I 2 sao cho ma trận của f trong E là ma trận chéo D. Tìm D.
R
Câu 8 : Tìm ánh xạ tuyến tính f : I 3 −→ I 3 biết f có ba trị riêng −2 , 3 , 5 và ba véc tơ riêng
R
R
( 1 , 1 , 1 ) , ( 2 , 1 , −1 ) , ( 0 , 0 , 1 ) .
Giảng viên: TS Đặng Văn Vinh

...
Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa TP HCM Hoï vaø teân:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Boä moân Toaùn ÖÙng Duïng. Nhoùm:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ÑEÀ LUYEÄN TAÄP SOÁ 7
Moân hoïc: Ñaïi soá tuyeán tính
Thôøi gian: 90 phuùt
Caâu 1 : Tính z =
5
1 i
3
Caâu 2 : Giaûi heä phöông trình:
x + 2 y z + 4 t = 0
3 x + y + 4 z + 2 t = 0
7 x + 3 y + 4 t = 0
9 x + 7 y 2 z + 1 2 t = 0
Caâu 3 : Trong IR
3
cho 2 khoâng gian con
F = {( x
1
, x
2
, x
3
) |x
1
+ 2 x
2
x
3
= 0 } vaø G =< ( 1 , 1 , 2 ) >. Tìm û vaø chieàu cuûa F + G.
Caâu 4 : Trong P
2
[x] vôùi tích voâ höôùng ( p, q) =
1
0
p( x) q( x) dx, cho khoâng gian con
F = {p( x) |p( 0 ) = 0 & p( 1 ) = 0 }. Tìm sôû vaø chieàu cuûa F
Caâu 5 : Cho aùnh x tuyeán tính f : IR
3
IR
2
, bieát
f( x) = f( x
1
, x
2
, x
3
) = ( 2 x
1
x
2
+ x
3
, x
1
2 x
2
, x
1
+ x
2
2 x
3
) . m ma traän A cuûa aùnh xaï
tuyeán tính f trong caëp sôû E = {( 1 , 1 , 1 ) , ( 1 , 0 , 1 , ( 1 , 1 , 0 ) }; F = {( 1 , 1 ) , ( 1 , 0 ) }
Caâu 6 : Cho aùnh xaï tuyeán tính f : IR
3
IR
2
, bieát ma traän cuûa nh xaï tuyeán nh trong caëp cô sôû
E = {( 1 , 1 , 1 ) , ( 1 , 2 , 1 , ( 1 , 1 , 2 ) }; F = {( 1 , 1 ) , ( 1 , 2 ) } laø A =
1 0 1
3 1 5
.
Tìm sôû vaø chieàu cuûa Kerf
Caâu 7 : Cho aùnh x tuyeán tính f : IR
2
IR
2
, bieát f ( 1 , 1 ) = ( 2 , 0 ) ; f( 1 , 1 ) = ( 2 , 6 ) . Tìm sôû E
(neáu coù) cuûa IR
2
sao cho ma traän cuûa f trong E laø ma traän cheùo D. Tìm D.
Caâu 8 : Tìm aùnh xaï tuyeán tính f : IR
3
IR
3
bieát f coù ba trò rieâng 2 , 3 , 5 vaø ba veùc rieâng
( 1 , 1 , 1 ) , ( 2 , 1 , 1 ) , ( 0 , 0 , 1 ) .
Giaûng vieân: TS Ñaëng Vaên Vinh
ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 7 Môn học: Đại số tuyến tính - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 7 Môn học: Đại số tuyến tính 9 10 745