Ktl-icon-tai-lieu

Đề lý thuyết Hóa (ôn thi đại học)

Được đăng lên bởi Oanh Nguyễn Hà
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1778 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề lý thuyết (ôn thi đại học)
Câu 1: Kim loại có ánh kim là do:
A. kim loại thụ được các tia sáng tới
B. các kim loại đều ở thể rắn
C. các electron tự do trong kim loại có thể phản xạ ánh sáng nhìn thấy
D. kim loại màu trắng bạc nên giữ được các tia sáng trên bề mặt kim loại
Câu 2: Cho dãy chuyển hoá sau: Phenol  +X → phenyl axetat + NaOH→ Y (hợp chất thơm). Các chất X, Y lần lượt là.
 ,to
A. axit axetic,natri phenolat
B. anhiđrit axetic, phenol
C. axit axetic,phenol
D. anhiđrit axetic, natri phenolat
Câu 3: Thuỷ phân C4H6O2 trong môi trường kiềm thu được hỗn hợp hai chất đều có phản ứng tráng gương. Công thức cấu
tạo C4H6O2 là.A. CH2=CHCOO CH3
B. HCOO-C(CH3)=CH2
C. HCOOCH=CHCH3
D. HCOO-CH2-CH=CH2
Câu 4: Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2 đến dư thì hiện tượng quan sát được là.
A. xuất hiện kết tủa keo, sau đó tan một phần
B. xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ, sau đó kết tủa tan hết
C. xuất hiện kết tủa keo trắng, kết tủa không bị hoà tan
D. xuất hiện kết tủa keo trắng sau đó tan hết
Câu 5: Cho các chất X, Y, Z, T đều có thể trực tiếp tạo thành CH3COOH. Các chất X, Y, Z, T là.
A. metan, butan, etanol, natri axetat
B. etyl axetat, natri etylat, etanol
C. axetanđehit, vinyl axetat, etanol, butan
D. etanol, natri axetat, anđehit axetic, glucozơ
Câu 6: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hoá học.
A. Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2
B. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2
C. Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2
D. Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng nguội
−
2+
2+
+
Câu 7: Một loại nước có chứa các ion: Ca , Mg , Na , HCO 3 , Cl- nồng độ đủ lớn chứng tỏ nước trong cốc.
A. có độ cứng tạm thời
B. có độ cứng vĩnh cửu
C. là nước mềm
D. có độ cứng toàn phần
Câu 8: Dãy gồm các chất nào sau đây đều có tính lưỡng tính ?
A. ZnCl2, AlCl3, NaAlO2, NaHCO3, H2NCH2COOH
B. AlCl3, H2O, NaHCO3, Zn(OH)2, ZnO
C. Al, NaHCO3, NaAlO2, ZnO, Be(OH)2
D. H2O, Zn(OH)2, HOOC-COONa, H2NCH2COOH, NaHCO3
Câu 9: Cho các chất: amoniac (1); anilin (2); p-nitroanilin (3); p-metylanilin (4); metylamin (5); đimetylamin (6). Thứ tự
tăng dần lực bazơ của các chất là:
A. (2) < (3) < (4) < (1) < (5) < (6)
B. (3) < (2) < (4) < (1) < (5) < (6)
C. (2) > (3) > (4) > (1) > (5) > (6)
D. (3) < (1) < (4) < (2) < (5) < (6)
Câu 10: Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Khi điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn ta thu được khí H2 ở Anôt
B. Cu, Fe, Ni là nhóm kim loại có thể điều chế được theo cả 3 phương pháp: thuỷ luyện, nhiệt luyện, điện phân.
C. Để làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3, khi điện phân nóng c...
Đề lý thuyết (ôn thi đại học)
Câu 1: Kim loại có ánh kim là do:
A. kim loại thụ được các tia sáng tới B. các kim loại đều ở thể rắn
C. các electron tự do trong kim loại có thể phản xạ ánh sáng nhìn thấy
D. kim loại màu trắng bạc nên giữ được các tia sáng trên bề mặt kim loại
Câu 2: Cho dãy chuyển hoá sau: Phenol
+
X
phenyl axetat
+
toNaOH ,
Y (hợp chất thơm). Các chất X, Y lần lượt là.
A. axit axetic,natri phenolat B. anhiđrit axetic, phenol
C. axit axetic,phenol D. anhiđrit axetic, natri phenolat
Câu 3: Thuỷ phân C
4
H
6
O
2
trong môi trường kiềm thu được hỗn hợp hai chất đều có phản ứng tráng gương. Công thức cấu
tạo C
4
H
6
O
2
là.A. CH
2
=CHCOO CH
3
B. HCOO-C(CH
3
)=CH
2
C. HCOOCH=CHCH
3
D. HCOO-CH
2
-CH=CH
2
Câu 4: Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO
2
đến dư thì hiện tượng quan sát được là.
A. xuất hiện kết tủa keo, sau đó tan một phần B. xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ, sau đó kết tủa tan hết
C. xuất hiện kết tủa keo trắng, kết tủa không bị hoà tan D. xuất hiện kết tủa keo trắng sau đó tan hết
Câu 5: Cho các chất X, Y, Z, T đều có thể trực tiếp tạo thành CH
3
COOH. Các chất X, Y, Z, T là.
A. metan, butan, etanol, natri axetat B. etyl axetat, natri etylat, etanol
C. axetanđehit, vinyl axetat, etanol, butan D. etanol, natri axetat, anđehit axetic, glucozơ
Câu 6: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hoá học.
A. Sục khí H
2
S vào dung dịch FeCl
2
B. Sục khí Cl
2
vào dung dịch FeCl
2
C. Sục khí H
2
S vào dung dịch CuCl
2
D. Cho Fe vào dung dịch H
2
SO
4
loãng nguội
Câu 7: Một loại nước có chứa các ion: Ca
2+
, Mg
2+
, Na
+
, HCO
3
, Cl
-
nồng độ đủ lớn chứng tỏ nước trong cốc.
A. có độ cứng tạm thời B. có độ cứng vĩnh cửu
C. là nước mềm D. có độ cứng toàn phần
Câu 8: Dãy gồm các chất nào sau đây đều có tính lưỡng tính ?
A. ZnCl
2
, AlCl
3,
NaAlO
2
, NaHCO
3
, H
2
NCH
2
COOH B. AlCl
3
, H
2
O, NaHCO
3
, Zn(OH)
2,
ZnO
C. Al, NaHCO
3
, NaAlO
2
, ZnO, Be(OH)
2
D. H
2
O, Zn(OH)
2
, HOOC-COONa, H
2
NCH
2
COOH, NaHCO
3
Câu 9: Cho các chất: amoniac (1); anilin (2); p-nitroanilin (3); p-metylanilin (4); metylamin (5); đimetylamin (6). Thứ tự
tăng dần lực bazơ của các chất là:
A. (2) < (3) < (4) < (1) < (5) < (6) B. (3) < (2) < (4) < (1) < (5) < (6)
C. (2) > (3) > (4) > (1) > (5) > (6) D. (3) < (1) < (4) < (2) < (5) < (6)
Câu 10: Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Khi điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn ta thu được khí H
2
ở Anôt
B. Cu, Fe, Ni là nhóm kim loại có thể điều chế được theo cả 3 phương pháp: thuỷ luyện, nhiệt luyện, điện phân.
C. Để làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al
2
O
3
, khi điện phân nóng chảy Al
2
O
3
người ta cho thêm 3NaF.AlF
3
vào.
D. Sự khác nhau về bản chất giữa ăn mòn hoá học và ăn mòn điện hoá là cách dịch chuyển electron từ kim loại ăn mòn
sang môi trường.
Câu 11: Nhóm các vật liệu được điều chế từ polime tạo ra do phản ứng trùng hợp là
A. Tơ nilon-6,6, poli(metyl metacrylat) , thuỷ tinh plexiglas, tơ nitron
B. Cao su, tơ lapsan, thuỷ tinh plexiglas, poli(vinyl) clorua, tơ nitron
C. Tơ lapsan, tơ axetat, thuỷ tinh plexiglas, poli(vinyl) clorua, polietilen
D. Cao su, tơ capron , thuỷ tinh plexiglas, poli(vinyl) clorua, tơ nitron
Câu 12: Chỉ dùng thêm Cu(OH)
2
có thể phân biệt được tất cả các dung dịch riêng biệt sau trong dãy nào sau đây?
A. Glucozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axetic B. Glucozơ, glixerol, lòng trắng trứng, ancol etylic
C. Lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerol D. Saccarozơ, glixerol, anđehit axetic, ancol etylic
Câu 13: Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HOCH
2
-CH
2
OH (X); HOCH
2
-CH
2
-CH
2
OH (Y);
HOCH
2
-CHOH-CH
2
OH (Z); CH
3
-CH
2
-O-CH
2
-CH
3
(R); CH
3
-CHOH-CH
2
OH (T). Những chất tác dụng được với
Cu(OH)
2
tạo thành dung dịch màu xanh lam làA. Z, R, T B. X, Z, T C. X, Y, R, T D. X, Y, Z, T
Câu 14: Quá trình sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phản ứng thuận nghịch sau:
N
2
(k) + 3H
2
(k) ↔ 2NH
3
(k). ∆H = -92 kJ
Khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, những thay đổi nào dưới đây làm cho cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận
tạo ra nhiều amoniac: (1) Tăng nhiệt độ; (2) Tăng áp suất; (3) Thêm chất xúc tác; (4) Giảm nhiệt độ; (5) Lấy NH
3
ra khỏi
hệA. (2), (3), (4), (5). B. (2), (3), (5). C. (1), (2), (3), (5). D. (2), (4), (5).
Câu 15: Cho sơ đồ sau :
MnO
2
+ HCl đặc(t
0
)  khí X + … (1) ; Na
2
SO
3
+ H
2
SO
4
(đặc, t
0
)  khí Y + …(2) ;
NH
4
Cl + NaOH (t
0
)  khí Z + ….(3) ; NaCl (r) + H
2
SO
4
(đặc, t
0
cao)  khí G + …. (4) ;
Cu + HNO
3
(đăc, nóng)  khí E + …. (5) ; FeS + HCl (t
0
)  khí F + …. (6) ;
Những khí tác dụng được với dung dịch NaOH ở điều kiện thường là ?
A. X, Y, G, E, F B. X, Y, Z,G C. X, Y, G D. X, Y, Z, G, E, F
Câu 16: R nguyên tố nguyên tử có phân lớp electron ngoài cùng np
2n+1
(n số thứ tự của lớp electron). các
nhận xét sau về R:
(I) Tổng số hạt mang điện của nguyên tử R là 18. (II) Số electron ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử R là 7.
(III) Công thức của oxit cao nhất tạo ra từ R là R
2
O
7.
Đề lý thuyết Hóa (ôn thi đại học) - Trang 2
Đề lý thuyết Hóa (ôn thi đại học) - Người đăng: Oanh Nguyễn Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề lý thuyết Hóa (ôn thi đại học) 9 10 402