Ktl-icon-tai-lieu

Đề lý thuyết tin học trẻ khối THPT

Được đăng lên bởi Thanh Nhat Nam Do
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3604 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN
HUYỆN SÓC SƠN LẦN THỨ VI
Phần thi trắc nghiệm
Khối THPT - Thời gian: 30 phút

Họ và tên:.............................................................Số báo danh........................
Lớp..................................Trường:.....................................................................
Điểm

Bằng số:...........................Bằng chữ:..................................................................
Chọn phương án trả lời đúng nhất
Phần 1: (mỗi câu 0.6điểm)
1.

Tên nào đặt Sai quy định của Pascal?





2.

Giai_Ptrinh_Bac_2
Ngaysinh
Noi sinh
Sv2010
Cho i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình :

PHP Code:

i := 8;
Repeat
i := i + 1;
Until i > 7 ;

Giá trị sau cùng của i là :
 7
 8
3.

 6
 0

Khi chạy chương trình :
PHP Code:
Var
St : String;
i,L : integer;
Begin
St:='HANOI'; L := Length(St);
For i:= L Downto 1 do write (St[i]);
End.

-Chương trình in ra :
 HANOI
 IONHA
4.

 54321
 IONHA

Khẳng định nào sau đây là đúng?






VAR, BEGIN, End là các từ khóa của Pascal
Các ký hiệu a, b, g, d đều thuộc bộ ký tự cơ bản của Pascal
Var, begin, Integer, Real là các từ khóa của Pascal
VAR, Var, vaR, var là các từ khóa khác nhau của Pascal

Đề nghị giám thị không giải thích gì thêm.

PTTH 1

5.

Khi chạy chương trình :

PHP Code:

Var
St : string;
i, L : integer;
Begin
St :='Hoi Thi tin hoc tre huyen Soc Son';
L:=Length(St);
For i := 1 to L do
If (St[i] >= 'a') and (St[i] <= 'z') then St[i]:= Upcase (St[i]
);
Write (St);
End.

-Chương trình in ra :
 Hoi Thi tin hoc tre huyen Soc Son
 HOI THI TIN HOC TRE HUYEN SOC SON
 hoi thi tin hoc tre huyen soc son
 Hoi Thi Tin Hoc Tre Huyen Soc Sơn
6.

Mục nào có các Tên đều đặt đúng quy định của Pascal?





7.

x1, X-2
Xx1, X2
CONST, X_234
X[1], x2
Khi chạy chương trình :

PHP Code:

Var
A : array[1..2,1..3] of integer;
i, j, S : integer;
Begin
A[1,1]:= 3 ; A[1,2]:= -1 ; A[1,3]:= -4 ;
A[2,1]:= -9 ; A[2,2]:= 0 ; A[2,3]:= 5 ;
S:=0;
for i:=1 to 2 do
for j:=1 to 3 do If A[i,j] < 0 then S:=S+1;
Write(S);
End.

Kết qủa in ra gía trị của S là :
 0
 -9
8.




3
5

Khẳng định nào sau đây là Sai:

Trong Turbo Pascal?
 Để lưu chương trình lên đĩa, gõ phím F2 hoặc chọn lệnh File/Save
 Để mở một tập tin cũ, gõ phím F1
 Để tìm lỗi cú pháp của chương trình, gõ phím Alt_F9, hay F9
 Để chạy chương trình, gõ phím Ctrl_F9 hoặc chọn lệnh Run/Run
9.

Cho khai báo :

Đề nghị giám thị không giải thích gì thêm.

PTTH 2

PHP Code:

Var
A : array[1..2,1..3] of Real;
i, j...
ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN
HUYỆN SÓC SƠN LẦN THỨ VI
Phần thi trắc nghiệm
Khối THPT - Thời gian: 30 phút
Họ và tên:.............................................................Số báo danh........................
Lớp..................................Trường:.....................................................................
Điểm
Bằng số:...........................Bằng chữ:..................................................................
Chọn phương án trả lời đúng nhất
Phần 1: (mỗi câu 0.6điểm)
1. Tên nào đặt Sai quy định của Pascal?
Giai_Ptrinh_Bac_2
Ngaysinh
Noi sinh
Sv2010
2. Cho i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình :
PHP Code:
i := 8;
Repeat
i := i + 1;
Until i > 7 ;
Giá trị sau cùng của i là :
7
8
6
0
3. Khi chạy chương trình :
PHP Code:
Var
St : String;
i,L : integer;
Begin
St:='HANOI'; L := Length(St);
For i:= L Downto 1 do write (St[i]);
End.
-Chương trình in ra :
HANOI
IONHA
54321
IONHA
4. Khẳng định nào sau đây là đúng?
VAR, BEGIN, End là các từ khóa của Pascal
Các ký hiệu a, b, g, d đều thuộc bộ ký tự cơ bản của Pascal
Var, begin, Integer, Real là các từ khóa của Pascal
VAR, Var, vaR, var là các từ khóa khác nhau của Pascal
Đề nghị giám thị không giải thích gì thêm. PTTH
1
Đề lý thuyết tin học trẻ khối THPT - Trang 2
Đề lý thuyết tin học trẻ khối THPT - Người đăng: Thanh Nhat Nam Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề lý thuyết tin học trẻ khối THPT 9 10 595