Ktl-icon-tai-lieu

Đề ma trận đề đại số chuong 1

Được đăng lên bởi Be Heo
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 7 – Tiết : 22
I)Trắc nghiệm: ( 3 điểm)
(Chọn câu đúng bằng cách khoanh tròn chữ cái đứng đầu)
1)

2
là
3
10
C)
12

Phân số biểu diễn số hữu tỉ
8
8
B)
12
12
2 x  7  3 thì x bằng

A)

2)
A) x = 5
3)

B) x = 2

10
12

C) x = 5 hoặc x = 2

D) x = – 5 hoặc x = – 2

19
Trong 4 số  3 ; – 2,74 ; – 2,7(4) ;
; số nhỏ nhất là
9

A)  3
4)

D)

B) – 2,7436

C) – 2,7(4)

D)

19
7

Từ 4 số 18 ; 24 ; 27 ; 36 , ta có tỉ lệ thức
A)

18 24

27 36

B)

18 27

24 36

C) A và B đều sai

5) Căn bậc hai của 25 là
A) 5
B) – 5
C) 5 và – 5
2
6) Nếu x  3 thì x bằng
A) 3
B) 9
C) 27
II) Tự luận: ( 7 điểm)
Câu1: Thực hiện phép tính ( 4 điểm)
a) 1

7 8 7 5
  
29 13 29 13

1
5

b)  1,5  : 2  3,15
2

D ) A và B đều đúng.
D) 10 và – 10
D) 81

c)



9  25



3

d)

1520.910
2712.2510

Câu2: Tìm x biết
a)

2
3
4
.x   
3
4
7

b) 2, 4 : x  5, 4 :13,5

Câu3: Tìm a,b,c biết 2a  3b  4c và a + b + c = 26

(2 điểm)
(1 điểm)

ÑAÙP AÙN ÑEÀ KIEÅM TRA ÑAÏI SOÁ7 – Tieát : 22
I) Traéc nghieäm: (0,5.6 = 3 ñ)
1B; 2C ; 3C ; 4D ; 5C ; 6D
II) Töï luaän:
Caâu Ñaùp aùn
1a 1 7  8  7  5   1 7  7    8   5  1  1  2
 

29  13 13

1
45
117
2
 1,5  : 2  3,15  2, 25 : 2, 2  3,15   3,15 
5
44
55
29 13

1b

29 13



29

1c



1d

1520.910
320.520.320

 34  81
12
10
36 20
27 .25
3 .5
2
3
4
2
4 3
37 2 111
.x     .x     x 
: 
3
4
7
3
7 4
28 3 56
2, 4 : x  5, 4 :13,5  2, 4 : x  0, 4  x  2, 4 : 0, 4  6
a b c a  b  c 26
2a  3b  4c    

 24
1 1 1 1 1 1 13
 
2 3 4 2 3 4 12
 a  12; b  8;c  6

2a
2b
3

9  25





3

  3  5    2   8
3

3

Ñieåm
1ñ
1đ
1đ
1đ
1đ
1đ

KIỂM TRA ĐẠI SỐ 7
Điểm
Lời phê của thầy , cô giáo

Trường THCS Thọ Xuân
Lớp: 7...
Họ, tên:..............................................

I)Trắc nghiệm: ( 3 điểm) (Chọn câu đúng bằng cách khoanh tròn chữ cái đứng đầu)
2
là
3
10
C)
12

1) Phân số biểu diễn số hữu tỉ
8
8
B)
12
12
2) 2 x  7  3 thì x bằng

A)

A) x = 5

B) x = 2

D)

C) x = 5 hoặc x = 2

3) Trong 4 số  3 ; – 2,74 ; – 2,7(4) ;
A)  3

10
12

B) – 2,7436

D) x = – 5 hoặc x = – 2

19
; số nhỏ nhất là
9

C) – 2,7(4)

D)

19
7

4) Từ 4 số 18 ; 24 ; 27 ; 36 , ta có tỉ lệ thức
A)

18 24

27 36

B)

18 27

24 36

5) Căn bậc hai của 25 là
A) 5
B) – 5
6) Nếu x  3 thì x2 bằng
A) 3
B) 9
II) Tự luận: ( 7 điểm)
Câu1: (4 điểm) Thực hiện phép tính
a) 1

C) A và B đều sai
C) 5 và – 5

D) 10 và – 10

C) 27

7
8 7
5
 

29 13 29 13

=.............................................................
ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 7 – Tiết : 22
I)Trắc nghiệm: ( 3 điểm)
(Chọn câu đúng bằng cách khoanh tròn chữ cái đứng đầu)
1) Phân số biểu diễn số hữu tỉ
2
3
A)
8
12
B)
8
12
C)
10
12
D)
10
12
2)
2 7 3 x
thì x bằng
A) x = 5 B) x = 2 C) x = 5 hoặc x = 2 D) x = – 5 hoặc x = – 2
3) Trong 4 số
3
; – 2,74 ; – 2,7(4) ;
19
9
; số nhỏ nhất là
A)
3
B) – 2,7436 C) – 2,7(4) D)
19
7
4) Từ 4 số 18 ; 24 ; 27 ; 36 , ta có tỉ lệ thức
A)
18 24
27 36
B)
18 27
24 36
C) A và B đều sai D ) A và B đều đúng.
5) Căn bậc hai của 25 là
A) 5 B) – 5 C) 5 và – 5 D) 10 và – 10
6) Nếu
3x
thì x
2
bằng
A) 3 B) 9 C) 27 D) 81
II) Tự luận: ( 7 điểm)
Câu1: Thực hiện phép tính ( 4 điểm)
a)
7 8 7 5
1
29 13 29 13
b)
c)
3
9 25
d)
20 10
12 10
15 .9
27 .25
Câu2: Tìm x biết
a)
2 3 4
.
3 4 7
 x
b)
2,4 : 5, 4:13,5x
(2 điểm)
Câu3: Tìm a,b,c biết
2a 3b 4c
và a + b + c = 26 (1 điểm)
ÑAÙP AÙN ÑEÀ KIEÅM TRA ÑAÏI SOÁ7 – Tieát : 22
I) Traéc nghieäm: (0,5.6 = 3 ñ)
1B; 2C ; 3C ; 4D ; 5C ; 6D
II) Töï luaän:
Caâu Ñaùp aùn Ñieåm
1a
7 8 7 5 7 7 8 5
1 1 1 1 2
29 13 29 13 29 29 13 13
1b
2
1 45 117
1,5 : 2 3,15 2,25 : 2, 2 3,15 3,15
5 44 55
1c
3
3 3
9 25 3 5 2 8  
1d
20 10 20 20 20
4
12 10 36 20
15 .9 3 .5 .3
3 81
27 .25 3 .5
2a
2 3 4 2 4 3 37 2 111
. . :
3 4 7 3 7 4 28 3 56
  x x x
2b
2,4 : 5, 4:13,5 2,4: 0,4 2,4 : 0, 4 6 x x x
3
a b c a b c 26
2a 3b 4c 24
1 1 1 1 1 1 13
2 3 4 2 3 4 12
a 12;b 8;c 6
Đề ma trận đề đại số chuong 1 - Trang 2
Đề ma trận đề đại số chuong 1 - Người đăng: Be Heo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề ma trận đề đại số chuong 1 9 10 2