Ktl-icon-tai-lieu

Đề nâng cao hóa 8

Được đăng lên bởi ngocrubi1207
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 999 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP NÂNG CAO- LỚP 8.
1/ Khối lượng riêng của một dung dịch CuSO 4 là 1,206g/ml . Đem cô cạn 414,594ml
dung dịch này thu được 140,625g tinh thể CuSO 4 .5H2O Tính nồng độ C% và CM của dung
dịch nói trên.
2/ Trộn lẫn 100 gam dung dịch H2SO4 10% với 200 gam dung dịch H 2SO4 C% thu được
dung dịch H2SO4 30%. Tính C% và trình bày cách pha trộn.
3/ Cho 9,6 gam hỗn hợp A (MgO ; CaO ) tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 19,87% (d
= 1,047 g/ml). Tính thành phần % về khối lượng các chất trong A và C% các chất trong dung
dịch sau khi A tan hết trong dung dịch HCl, biết rằng sau đó cho tác dụng với Na 2CO3 thì thể
tích khí thu được là 1,904 lít (đktc).
4/ Hoà tan 1 muối cacbonat của kim loại M bằng 1 lượng vừa đủ dung dịch H 2SO4 9,8%
thu được dung dịch muối sunfat 14,18 % . Xác định kim loại M.
5/ Đốt 40,6 gam hợp kim gồm Al và Zn trong bình đựng khí Clo dư. Sau một thời gian
ngừng phản ứng thu được 65,45gam hỗn hợp gồm 4 chất rắn. Cho hỗn hợp rắn này tan hết vào
dung dịch HCl thì được V (lít) H2 (đktc). Dẫn V(lít) khí này đi qua ống đựng 80gam CuO nung
nóng. Sau một thời gian thấy trong ống còn lại 72,32 gam chất rắn và chỉ có 80% H 2 đã phản
ứng. Xác định % khối lượng các kim loại trong hợp kim Al – Zn.
6/ Cho 2 cốc A, B có cùng khối lượng. Đặt A, B lên 2 đĩa cân. Cân thăng bằng. Cho vào cốc
A 102 gam AgNO3 ; cốc B 124,2 gam K2CO3.
a. Thêm vào cốc A 100 gam dd HCl 29,2% và 100 gam dd H 2SO4 24,5% vào cốc B. Phải
thêm bao nhiêu gam nước vào cốc A (hay cốc B) để cân lập lại cân bằng?
b. Sau khi cân đã cân bằng, lấy

1
dung dịch có trong cốc A cho vào cốc B. Phải cần thêm
2

bao nhiêu gam nước vào cốc A để cân lại cân bằng?
7/ Hòa tan hoàn toàn 4 gam hỗn hợp một kim loại hóa trị III và một kim loại hóa trị II cần
dùng hết 170 ml dung dịch HCl 2M.
a) Tính thể tích H2 thoát ra (Ở đktc).
b) Cô cạn dung dịch được bao nhiêu gam muối khan?
c) Nếu biết kim loại hóa trị III là Al và số mol bằng 5 lần số mol của kim loại hóa trị II.
Kim loại hóa trị II là nguyên tố nào?
8/ Hoà tan một oxit của kim loại (có hoá trị không đổi) bằng dung dịch axit sunfuric có
nồng độ 39,2 % vừa đủ thu được dung dịch muối có nồng độ 40,14%.
Tìm công thức của oxit trên.
9/ Hòa thu được dung dịch Y và 22,4 lít H2 (đktc). Nồng độ của ZnSO4 trong dung dịch Y
là 11,6022%. Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm
Fe và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%.
10/ Hoà tan 7 gam một kim loại R trong 200 gam dung dịch HCl vừa đủ, thu được 206,75
gam dung dịch A. ...
BI TP NÂNG CAO- LP 8.
1/ Khối lượng riêng của một dung dịch CuSO
4
1,206g/ml . Đem cạn 414,594ml
dung dịch này thu được 140,625g tinh thể CuSO
4
.5H
2
O Tính nng độ C% C
M
của dung
dịch nói trên.
2/ Trộn lẫn 100 gam dung dịch H
2
SO
4
10% với 200 gam dung dịch H
2
SO
4
C% thu được
dung dịch H
2
SO
4
30%. Tính C% và trình bày cách pha trộn.
3/ Cho 9,6 gam hỗn hợp A (MgO ; CaO ) tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 19,87% (d
= 1,047 g/ml). Tính thành phần % về khối lượng các chất trong A C% các chất trong dung
dịch sau khi A tan hết trong dung dịch HCl, biết rằng sau đó cho tác dụng với Na
2
CO
3
thì thể
tích khí thu được là 1,904 lít (đktc).
4/ Hoà tan 1 muối cacbonat của kim loại M bằng 1 ợng vừa đ dung dịch H
2
SO
4
9,8%
thu được dung dịch muối sunfat 14,18 % . Xác định kim loại M.
5/ Đốt 40,6 gam hợp kim gồm Al Zn trong bình đựng k Clo dư. Sau một thời gian
ngừng phản ng thu được 65,45gam hỗn hợp gồm 4 chất rắn. Cho hỗn hợp rắn y tan hết vào
dung dịch HCl thì được V (lít) H
2
(đktc). Dẫn V(lít) khí này đi qua ống đựng 80gam CuO nung
nóng. Sau một thời gian thấy trong ống còn lại 72,32 gam chất rắn và chỉ80% H
2
đã phản
ứng. Xác định % khối lượng các kim loại trong hợp kim Al – Zn.
6/ Cho 2 cốc A, B có cùng khối lượng. Đặt A, B lên 2 đĩa cân. Cân thăng bằng. Cho vào cốc
A 102 gam AgNO
3
; cốc B 124,2 gam K
2
CO
3
.
a. Thêm vào cốc A 100 gam dd HCl 29,2% và 100 gam dd H
2
SO
4
24,5% vào cốc B. Phải
thêm bao nhiêu gam nước vào cốc A (hay cốc B) để cân lập lại cân bằng?
b. Sau khi cân đã cân bằng, lấy
2
1
dung dịch trong cốc A cho vào cốc B. Phải cần thêm
bao nhiêu gam nước vào cốc A để cân lại cân bằng?
7/ Hòa tan hoàn toàn 4 gam hỗn hợp một kim loại hóa trị III và một kim loại hóa trị II cần
dùng hết 170 ml dung dịch HCl 2M.
a) Tính thể tích H
2
thoát ra (Ở đktc).
b) Cô cạn dung dịch được bao nhiêu gam muối khan?
c) Nếu biết kim loại hóa trị III Al và số mol bằng 5 lần s mol của kim loại hóa trị II.
Kim loại hóa trị II là nguyên tố nào?
8/ Hoà tan một oxit của kim loại (có hoá tr không đổi) bằng dung dịch axit sunfuric có
nồng độ 39,2 % vừa đủ thu được dung dịch muối có nồng độ 40,14%.
Tìm công thức của oxit trên.
9/ Hòa thu được dung dịch Y và 22,4 lít H
2
(đktc). Nồng độ của ZnSO
4
trong dung dịch Y
là 11,6022%. Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm
Fe và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H
2
SO
4
10%.
10/ Hoà tan 7 gam một kim loại R trong 200 gam dung dịch HCl vừa đủ, thu được 206,75
gam dung dịch A. Xác định kim loại R.
11/ Hoà tan hết hn hợp X gồm oxit của một kim loại có hoá trị II và muối cacbonat của
kim loại đó bằng H
2
SO
4
loãng vừa đủ, sau phảnng thu được sản phẩm gồm k Y dung
dịch Z. Biết lượng khí Y bằng 44% lượng X. Đem cạn dung dịch Z thu được một ợng
muối khan bằng 168% lưng X. Hỏi kim loại hoá trị II nói trên là kim loại gì? Tính thành phần
phần trăm của mỗi chất trong hỗn hợp X.
12/ Khử hoàn toàn 1 lượng oxit của kim loại M thành kim loại, cần V(lít) H
2
. Lấy lượng kim
loại M thu đưc cho tan hết trong dung dch HCl dư
thu
được V'(t) H
2
(các k đo cùng điu kiện).
So sánh V và V'.
13/ Dẫn luồng kH
2
đi qua ống thuỷ tinh chứa 28,0 g bột oxit đồng nung nóng. Sau một
thời gian thu được 24,0 g chất rắn. Xác định khối lượng hơi nước tạo thành?
14/ Hoà tan 1,18 g hỗn hợp A gồm bột lưu huỳnh bột nhôm trong 375 ml dung dịch
HCl 0,2M thu được 0,672 lit khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch B.
a) Xác định nồng độ mol các chất trong dung dịch B.
Đề nâng cao hóa 8 - Trang 2
Đề nâng cao hóa 8 - Người đăng: ngocrubi1207
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề nâng cao hóa 8 9 10 278