Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ ÔN HÈ LỚP 3 LÊN 4

Được đăng lên bởi hoangthuyltv3
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 371 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò tham kh¶o hÌ
§Ò sè 1:
A. PhÇn tr¾c nghiÖm : khoanh vµo ch÷ c¸i tríc ý tr¶ lêi ®óng .
C©u 1 : ViÕt thµnh tæng :
A. 3074 = 3000 +70 +4 B. 4005 = 4000 + 50 +5
C. 8090 = 8000 + 90 + 0 D. 1407 = 1000 + 400 + 7
C©u 2: viÕt sè gåm : ba ngh×n , bèn tr¨m , s¸u ®¬n vÞ :
A. 3460 B. 3406 C. 3640
C©u 3: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc : Gi¸ trÞ biÓu thøc 105 + 735 : 3 lµ :
A. 280 B. 350 C. 450
C©u 4: T×m X : X : 4 - 105 = 242 . Gi¸ trÞ cña X lµ :
A. 6175 B. 1388 C. 6375
B. PhÇn tù luËn :
C©u 1: §Æt tÝnh råi tÝnh :
4794 : 2 7085 : 5 6473 : 3
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
C©u 2: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc :
a. 1475 + 1012 x 4 b. ( 3786 + 1095 ) : 3
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
C©u 3: Mét khu ch¨n nu«i cã 1450 con gµ m¸i, sè gµ trèng h¬n
1
5
sè gµ m¸i lµ 170 con .
Hái : a. Tr¹i ch¨n nu«i cã bao nhiªu con gµ trèng ?
b. C¶ gµ trèng vµ gµ m¸i cã tÊt c¶ bao nhiªu con ?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
C©u 4: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 18 m, nÕu c¾t bít chiÒu dµi 3m vµ thªm vµo chiÒu
réng 3m th× chiÒu dµi b»ng chiÒu réng . Hái :
ĐỀ ÔN HÈ LỚP 3 LÊN 4 - Trang 2
ĐỀ ÔN HÈ LỚP 3 LÊN 4 - Người đăng: hoangthuyltv3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ ÔN HÈ LỚP 3 LÊN 4 9 10 678