Ktl-icon-tai-lieu

Đề ôn tập HK1 môn Toán 12

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1961 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đ ÔN T P HK I(1)

1
cosh x − ln(1 + x 2 ) − 1
2
Câu 1: Tính lim
2
x →0
3
2
2− 8− x

)

(

Câu 2: Tìm các tiêm c n xiên n u có c a đư ng cong y =
Câu 3: Ch ng minh tích phân sau phân kỳ: I =

∫

4

0

3

x3 − 2 x 2 − x + 2 .

xdx
x− x −2

Câu 4: Gi i phương trình : y ′ x + y + 1 = x + y − 1
−x

Câu 5: Gi i phương trình : y ′′ + y ′ = ( x + 2)e − 1
Câu 6: Gi i h phương trình b ng phương pháp tr riêng:

′
 x1 (t ) = 3 x1 + 14 x2 + 1

′
 x2 (t ) = −4 x2 + t
Câu 7: Tính di n tích miên D gi i h n b i y = x + 2sin x, y = 3 x, x = π , x = 0.

Đ ÔN T P HK I(2)
Câu 1: Tìm c c tr hàm s

y = 3 ( x − 2)(2 x + 1) 2

−1

2α
ln 1 + e x


Câu 2: Tìm các h ng s α đ hàm s sau có gi i h n ∞ : lim
x →∞
x tan x

+∞

Câu 3: Tính I =

∫

( 2x2 + 6) dx
e x +1

0

Câu 4: Gi i phương trình: y '−

y
= x ln x
x ln x

Câu 5: Gi i h phương trình sau b ng phương pháp kh

 xt' = x + 8 y + et

 '
−3t
 yt = 2 x + y + e

Câu 6: Tính di n tích m t ròn xoay khi đư ng cong sau quay quanh Ox

(C ) : y 2 = x,0 ≤ x ≤ 8 .
Câu 7: Vi t khai tri n Maclaurin đ n x 2 v i ph n dư Peano:

f ( x) = 4 16 − 32 x + 4 x 2






Đ ÔN T P HK I(3)

π

Câu 1: Tính lim 
x →+∞ 

2

1
ln x


− arctan x 


(

2

Câu 2: Gi i phương trình: 2 3 xy + 2 x

3

) dx + 3( 2 x2 y + y 2 ) dy = 0
''

Câu 3: Tìm nghi m riêng c a phương trình: y − 4 y = e

2x

sin x th a y (0) = 1, y (0) = 0

Câu 4: Tìm t t c các giá tr α > 0 đ tích phân sau h i t

∫

+∞ 2α
x3

x
dx
1 + xα
0
1
Câu 5: V đ th hàm s y =
x2 − 9
′
 x1 = x1 − 2 x2 − x3

′
Câu 6: Gi i h phương trình:  x2 = − x1 + x2 + x3
 x′ = x − x
3
 3 1
1 2 1
Câu 7: Tính đ dài cung y = x − ln x
4
2
I=

arctan

Đ ÔN T P HK I(4)
1. Kh o sát c c tr hàm s : y =

x 3
− x.
3

2. Tìm t t c các giá tr α đ tích phân sau h i t : I =

∫

2

1

3. Tính giá tr c a tích phân: I =

∫

+∞

0

ln α x
4 − x2

dx .

xdx
2 3

(1 + x )

4. Tính th tích v t th đư c t o ra khi mi n ph ng D gi i h n b i các đư ng cong:
x
y=
, y = 0, x = 3 quay quanh tr c Ox.
1 + x2
5. Tìm nghi m phương trình
6. Gi i phương trình vi phân: y′′ − 6 y′ + 9 y = −2e3 x .

 x′(t ) = x − 4 y + t 2 − 1
7. Gi i h phương trình: 
 y′(t ) = x + y

Đ ÔN T P HK I(5)

Câu 1 : Tính lim
x →0

ln

(

1 + 2 x − ln (1 + x )
tan x − xe x

Câu 2 : Tìm c c tr hàm y =

3

)

2

x 2 −1
1
2

Câu 3 : Tìm α đ

tích phân sau h i t I =

∫
0

dx
x α 1− 4 x 2

Câu 4 : Tính di n tích m t tròn xoay t o b i cung y = e
Ox

−x

2

. Tính tích phân khi α = −2

,0 ≤ x ≤ +∞ quay quanh tr c

Câu 5 : Gi i các phương trình vi phân sau
2...
ĐỀ ÔN TP HK I(1)
Câu 1: Tính
(
)
2
2
0
3
2
1
cosh ln(1 ) 1
2
lim
2 8
x
x x
x
+
Câu 2: Tìm các tiêm cn xiên nếu có ca đường cong
3
3 2
2 2
y x x x
= +
.
Câu 3: Chng minh tích phân sau phân k:
4
0
2
xdx
I
x x
=
Câu 4: Gii phương trình :
1 1
y x y x y
Câu 5: Gii phương trình :
( 2) 1
x
y y x e
+ = +
Câu 6: Gii h phương trình bng phương pháp tr riêng:
1 1 2
2 2
( ) 3 14 1
( ) 4
x t x x
x t x t
= + +
= +
Câu 7: Tính din tích miên D gii hn bi
2sin , 3 , , 0.
y x x y x x x
π
= + = = =
ĐỀ ÔN TP HK I(2)
Câu 1: Tìm cc tr hàm s
2
3
( 2)(2 1)
y x x= +
Câu 2: Tìm các hng s
α
để hàm s sau có gii hn
:
1
2
ln 1
lim
tan
x
x
e
x x
α
+
Câu 3: Tính
(
)
2
1
0
2 6
x
x
I dx
e
+∞
+
+
=
Câu 4: Gii phương trình:
' ln
ln
y
y x x
x x
=
Câu 5: Gii h phương trình sau bng phương pháp kh
'
' 3
8
2
t
t
t
t
= + +
= + +
Câu 6: Tính din tích mt ròn xoay khi đưng cong sau quay quanh Ox
2
( ) : ,0 8
C y x x
=
.
Câu 7: Viết khai trin Maclaurin đến
2
x
vi phn dư Peano:
4
2
( ) 16 32 4
f x x x
= +
Đề ôn tập HK1 môn Toán 12 - Trang 2
Đề ôn tập HK1 môn Toán 12 - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề ôn tập HK1 môn Toán 12 9 10 639