Ktl-icon-tai-lieu

đề ôn tập học kỳ 2 môn toán lớp 10

Được đăng lên bởi Nhật Trường
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học
Môn TOÁN Lớp 10
Thời gian làm bài 90 phút

Đề số 1

Câu 1: Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình sau:
a)

( x  1)( x  2)
 0.
(2 x  3)

5
 6x  7  4x  7
c). 
 8x  3  2 x  5

2


b) 5 x  9  6 .

Câu 2: Cho bất phương trình sau: mx 2  2(m  2) x  m  3  0 .
a) Giải bất phương trình với m = 1.
b) Tìm điều kiện của m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x thuộc R.
1

Câu 3: Tìm các giá trị lượng giác của cung  biết: sin  
và     .
2
5
Câu 4: Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm A(–1; 0), B(1; 6), C(3; 2).
a) Viết phương trình tham số của đường thẳng AB.
b) Viết phương trình tổng quát của đường cao CH của tam giác ABC (H thuộc đường thẳng
AB). Xác định tọa độ điểm H.
c) Viết phương trình đường tròn (C) có tâm là điểm C và tiếp xúc với đường thẳng AB.
Câu 5 : Chiều cao của 45 học sinh lớp 5 (tính bằng cm) được ghi lại như sau :
102 102 113 138 111 109 98 114 101
103 127 118 111 130 124 115 122 126
107 134 108 118 122 99 109 106 109
104 122 133 124 108 102 130 107 114
147 104 141 103 108 118 113 138 112
a) Lập bảng phân bố ghép lớp [98; 103); [103; 108); [108; 113); [113; 118); [118; 123); [123;
128); [128; 133); [133; 138); [138; 143); [143; 148].
b) Tính số trung bình cộng.
c) Tính phương sai và độ lệch chuẩn.
Câu 6 :
3
1
a) Cho cota = . Tính A  2
3
sin a  sin a cos a  cos2 a
b) Cho tan   3 . Tính giá trị biểu thức A  sin2   5cos2 
--------------------Hết------------------Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SBD :. . . . . . . . . .

1

Đề số 1

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học
Môn TOÁN Lớp 10
Thời gian làm bài 90 phút

Câu 1: Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình sau:
 ( x  1)(2  x )(2 x  3)  0  x  1
( x  1)( x  2)

0
 3
3
a)
x

 x2
(2 x  3)

2
 2

3
 5 x  9  6
x
b) 5 x  9  6  
 
5

 5x  9  6
 x3

5
22
 6x  7  4x  7  x  7
7

x
c). 
4
 8x  3  2 x  5  x  7

2

4
Câu 2: Cho bất phương trình sau: mx 2  2(m  2) x  m  3  0 .
a) Giải bất phương trình với m = 1.
 Với m = 1 ta có BPT: x 2  2 x  2  0  x  (; 1  3)  (1  3; )
b) Tìm điều kiện của m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x thuộc R.
3
 TH1: m = 0. Khi đó ta có BPT: 4x – 3 > 0  x   m = 0 không thoả mãn.
4
 m0
 TH2: m  0. Khi đó BPT nghiệm đúng với x  R  
 ' 0


 m0



2
 ( m  2)  m(m  3)  0  m  4  0
 Kết luận: m > 4

 m  (4; )

Câu 3: Tìm các giá trị lượng giác của ...
Đề số 1
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học
Môn TOÁN Lớp 10
Thời gian làm bài 90 phút
Câu 1: Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình sau:
a)
x x
x
( 1)( 2)
0
(2 3)
. b)
x5 9 6
. c).
x x
x
x
5
6 4 7
7
8 3
2 5
2
Câu 2: Cho bất phương trình sau:
mx m x m
2
2( 2) 3 0
.
a) Giải bất phương trình với m = 1.
b) Tìm điều kiện của m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x thuộc R.
Câu 3: Tìm các giá trị lượng giác của cung
biết:
1
sin
5
2
.
Câu 4: Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm A(–1; 0), B(1; 6), C(3; 2).
a) Viết phương trình tham số của đường thẳng AB.
b) Viết phương trình tổng quát của đường cao CH của tam giác ABC (H thuộc đường thẳng
AB). Xác định tọa độ điểm H.
c) Viết phương trình đường tròn (C) có tâm là điểm C và tiếp xúc với đường thẳng AB.
Câu 5 : Chiều cao của 45 học sinh lớp 5 (tính bằng cm) được ghi lại như sau :
102 102 113 138 111 109 98 114 101
103 127 118 111 130 124 115 122 126
107 134 108 118 122 99 109 106 109
104 122 133 124 108 102 130 107 114
147 104 141 103 108 118 113 138 112
a) Lập bảng phân bố ghép lớp [98; 103); [103; 108); [108; 113); [113; 118); [118; 123); [123;
128); [128; 133); [133; 138); [138; 143); [143; 148].
b) Tính số trung bình cộng.
c) Tính phương sai và độ lệch chuẩn.
Câu 6 :
a) Cho cota =
1
3
. Tính
b) Cho
tan 3
. Tính giá trị biểu thức
A
2 2
sin 5cos
--------------------Hết-------------------
Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD :. . . . . . . . . .
1
đề ôn tập học kỳ 2 môn toán lớp 10 - Trang 2
đề ôn tập học kỳ 2 môn toán lớp 10 - Người đăng: Nhật Trường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đề ôn tập học kỳ 2 môn toán lớp 10 9 10 327