Ktl-icon-tai-lieu

Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề ôn tập toán học kỳ II lớp 1
I.

Trắc nghiệm ( 3 điểm )
Khoanh vào đáp án đúng:
1. Số liền trước và liền sau của số 17 là:
a, 15 và 16
b, 15 và 18
c, 16 và 18
2. Số gồm 8 chục và 2 đơn vị là:
a, 28
b, 92
c, 82
3. Phép cộng 19 + 9 có kết quả bằng:
a, 18
b, 29
c, 28

d, 15 và 17
d, 80
d, 39

II. Tự luận ( 7 điểm )
Bài 1: Đặt tính rồi tính: ( 4 điểm )
a, 38 + 7
b, 54 - 8
…………
…………
…………
…………
………....
…………

c, 72 - 3
…………
………....
…………

d, 28 + 6
…………
…………
…………

Bài 2: Nối phép tính với kết quả đúng: ( 2 điểm )
17 - 9

65

34 + 7

35

77 - 9

8

29 + 6

41

Bài 3 : Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : ( 2 điểm)
a,

39 + 23 = 52

b,
c,
d,

43 – 5 = 48
12 + 23 = 45
26 – 9 = 15

Người soạn: Nguyễn Thị Thanh Thảo

...

 
!"#$%&
 '()#$*"+,"*(-$&
"./#$01./#$2.0#$23./#$-
4'(526#$47#8$&
".421.94.243.2:
;<=9>9?@A+B1C&
".21.49.423.9
 D+-
E$&FG5G&H
".2>-1./HI2.-4I3.42>0
JJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJ
E$4&K(<G#@A+B%&4

E$&%.*"'#$(&4
".9>4L/4
-I9
H>-
--I9
49>0
0/
/
2
H
Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1 - Trang 2
Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1 9 10 286