Ktl-icon-tai-lieu

Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2

Được đăng lên bởi hongngocvu3011
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1828 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Trang 1

Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2

37 ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ I TOÁN 2 (2011 – 2012)
ĐỀ SỐ 1)
Trường: ............................................
Lớp: .................................................
Tên: .................................................

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Môn: TOÁN-LỚP 2
Năm học: 2011 – 2012
Thời gian:90 phút.

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

(1 điểm)

a. 87; 88; 89; ……….; ……….; ………..; …………; 94; 95
b. 82; 84; 86;………..;………..;…………;…………;97; 98
Bài 2: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

(1điểm)

Đọc số

Viết số

Chín mươi sáu.
.....................................................

Bài 3: Tính nhẩm:

………….................................
84

(1điểm)

a. 9 + 8 = …..

c. 2 + 9 =……

b. 14 – 6 = ….

d. 17 – 8 =……

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

(1điểm)

a. 8 + 9 =16
b. 5 + 7 = 12
Bài 5: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
a. 57 + 26

b. 39 + 6

c. 81 – 35

…………

………..

………...

……….

………..

………….

………...

……….

………..

………….

………..

d. 90 - 58
…………

Bài 6: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1điểm)
a. 8 dm + 10 dm = …….. dm
A. 18 dm

B. 28 dm

C. 38 dm

b. Tìm x biết: X + 10=10
A.

x = 10

B. x = 0

C. x = 20

Trang 2

Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2
Bài 7: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: ( 1 điểm)

a. Có bao nhiêu hình chữ nhật?
A. 1 hình
B. 2 hình
C. 3 hình
b.Có bao nhiêu hình tam giác?
A. 2 hình
B. 3 hình
C. 4 hình
Bài 8: (2 điểm )
a. Nhà bạn Mai nuôi 44 con gà. Nhà bạn Hà nuôi ít hơn nhà bạn Mai 13 con gà. Hỏi nhà bạn Hà nuôi
bao nhiêu con gà? (1điểm)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
b.Em hái được 20 bông hoa ,chị hái được nhiều hơn em 5 bông hoa .Hỏi chị hái được mấy bông hoa ?
(1điểm)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
ĐỀ SỐ 2)
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN 2 (SỐ 2)
MÔN TOáN - lớp 2
Bài 1: Số ?
10, 20, 30,…….,……,60, …….,80,…….,100.
Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ ….. của từng phép tính
a, 12 - 8 = 5 …….
c, 17 - 8 = 9 ………
b, 24 -6 = 18 …….
d, 36 + 24 = 50……...
Bài 3: Đặt tính rồi tính: 32 - 25
94 - 57
53 + 19

100 -59

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Bài 4: Tìm x: a, x + 30 = 80
b, x -22 = 38

Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2
Trang 3
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 1


Trường: ............................................ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Lớp: ................................................. Môn: TOÁN-LỚP 2
Tên: ................................................. Năm học: 2011 – 2012
Thời gian:90 phút.
: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)
a. 87; 88; 89; ……….; ……….; ………..; …………; 94; 95
b. 82; 84; 86;………..;………..;…………;…………;97; 98
: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm: (1điểm)

: Tính nhẩm: (1điểm)
a. 9 + 8 = ….. c. 2 + 9 =……
b. 14 – 6 = …. d. 17 – 8 =……
: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (1điểm)
a. 8 + 9 =16
b. 5 + 7 = 12
: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
a. 57 + 26 b. 39 + 6 c. 81 – 35 d. 90 - 58
………… ……….. ……….. …………
………... ………. ……….. ………….
………... ………. ……….. ………….
 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1điểm)
a. 8 dm + 10 dm = …….. dm
A. 18 dm B. 28 dm C. 38 dm
b. Tìm x biết: X + 10=10
A. x = 10 B. x = 0 C. x = 20
Đọc số Viết số
Chín mươi sáu. ………….................................
..................................................... 84
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 - Người đăng: hongngocvu3011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 9 10 878