Ktl-icon-tai-lieu

Đề ôn thi ĐH môn hóa học

Được đăng lên bởi khoaimon96
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 65 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học luyện thi PEN-I: Môn Hoá học (Thầy Phạm Ngọc Sơn)

Đề số 01

ĐỀ SỐ 01
Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN
Đây là đề thi tự luyện số 01 thuộc Khoá học luyện thi PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn). Để sử dụng
hiệu quả, bạn cần làm trước các câu hỏi trong đề trước khi so sánh với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết trong video
bài giảng (phần 1, phần 2 và phần 3).

Câu 1: Công thức phân tử chung của các amino axit no, phân tử có chứa 2 nhóm COOH và 1 nhóm NH2
là
A. CnH2n+3O4N.
B. CnH2n-3O4N.
C. CnH2n-1O4N.
D. CnH2n+1O4N.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Nhôm và canxi có cùng kiểu mạng tinh thể.
B. Corinđon là một loại quặng của kim loại đồng.
C. Trong phân tử ankan có chứa nguyên tử cacbon ở trạng thái lai hóa sp.
D. Amilozơ và amilopectin là hai dạng của xenlulozơ.
Câu 3: Tên thay thế của các chất có công thức C2H5OH; CH3CHO và CH3COOH lần lượt là:
A. ancol etylic; anđehit axetic và axit axetic.
B. etanol; etanal và axit etanoic.
C. etanol; anđehit etanal và axit etanoic.
D. ancol etanol; anđehit etanal và axit etanoic.
Câu 4: Cho m gam hỗn hợp Cu và Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng dư, sau khi các phản ứng xảy ra
hoàn toàn thấy có 6,4 gam kim loại không tan và dung dịch X. Cho NH3 tới dư vào dung dịch X, lọc lấy
kết tủa, nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 32 gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 35,2.
B. 25,6.
C. 70,4.
D. 51,2.
Câu 5: Cho các cặp chất (ở trạng thái rắn hoặc dung dịch) phản ứng với nhau:
(1) Pb(NO3)2 + H2S. (2) Pb(NO3)2 + CuCl2.
(3) H2S + SO2.
(4) FeS2 + HCl.
(5) AlCl3 + NH3.
(6) NaAlO2 + AlCl3.
(7) FeS + HCl.
(8) Na2SiO3 + HCl.
(9) NaHCO3 + Ba(OH)2 dư.
Số lượng các phản ứng tạo ra kết tủa là
A. 6.
B. 9.
C. 8.
D. 7.
Câu 6: Phèn chua không độc, có vị chát chua, ít tan trong nước lạnh nhưng tan rất nhiều trong nước nóng
nên rất dễ tinh chế bằng kết tinh lại trong nước. Phèn chua có tác dụng làm sạch nước, thành phần hóa học
của phèn chua là:
A. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
B. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
C. K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O.
D. (NH4)2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O
Câu 7: Hoàn tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 16,8 gam Fe và 9,6 gam Cu trong dung dịch HNO3 loãng, sau
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa 91,5 gam muối và V lít khí NO (sản phẩm khử
duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là
A. 7,84.
B. 23,52.
C. 8,96.
D. 6,72.
Câu 8: Mệnh đề nào sau đây sai ?
A. Tinh bột, xenlulozơ, mantozơ đều bị thủy phân trong môi trường axit.
B. Ở nhiệt độ thường glucozơ, anđehit oxalic, saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam.
C. Glucoz...
Khóa hc luyn thi PEN-I: Môn Hoá hc (Thy Phm Ngọc Sơn)
Đề s 01
Hocmai.vn Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
Câu 1: Công thc phân t chung ca các amino axit no, phân t cha 2 nhóm COOH 1 nhóm NH
2
A. C
n
H
2n+3
O
4
N. B. C
n
H
2n-3
O
4
N.
C. C
n
H
2n-1
O
4
N. D. C
n
H
2n+1
O
4
N.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Nhôm và canxi có cùng kiu mng tinh th.
B. Corinđon là một loi qung ca kim loại đồng.
C. Trong phân t ankan có cha nguyên t cacbon trng thái lai hóa sp.
D. Amilozơ và amilopectin là hai dạng của xenlulozơ.
Câu 3: Tên thay thế ca các cht có công thc C
2
H
5
OH; CH
3
CHO và CH
3
COOH lần lượt là:
A. ancol etylic; anđehit axetic và axit axetic.
B. etanol; etanal và axit etanoic.
C. etanol; anđehit etanal và axit etanoic.
D. ancol etanol; anđehit etanal và axit etanoic.
Câu 4: Cho m gam hn hp Cu Fe
2
O
3
vào dung dch H
2
SO
4
loãng dư, sau khi các phản ng xy ra
hoàn toàn thy 6,4 gam kim loi không tan dung dch X. Cho NH
3
tới vào dung dịch X, lc ly
kết tủa, nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 32 gam cht rn. Giá tr ca m là
A. 35,2. B. 25,6. C. 70,4. D. 51,2.
Câu 5: Cho các cp cht ( trng thái rn hoc dung dch) phn ng vi nhau:
(1) Pb(NO
3
)
2
+ H
2
S. (2) Pb(NO
3
)
2
+ CuCl
2
. (3) H
2
S + SO
2
.
(4) FeS
2
+ HCl. (5) AlCl
3
+ NH
3
. (6) NaAlO
2
+ AlCl
3
.
(7) FeS + HCl. (8) Na
2
SiO
3
+ HCl. (9) NaHCO
3
+ Ba(OH)
2
dư.
S ng các phn ng to ra kết ta là
A. 6. B. 9. C. 8. D. 7.
Câu 6: Phèn chua không độc, vị chát chua, ít tan trong nước lạnh nhưng tan rất nhiều trong nước nóng
nên rất dễ tinh chế bằng kết tinh lại trong nước. Phèn chua có tác dụng làm sạch nước, thành phần hóa học
của phèn chua là:
A. K
2
SO
4
.Al
2
(SO
4
)
3
.24H
2
O. B. (NH
4
)
2
SO
4
.Al
2
(SO
4
)
3
.24H
2
O.
C. K
2
SO
4
.Cr
2
(SO
4
)
3
.24H
2
O. D. (NH
4
)
2
SO
4
.Cr
2
(SO
4
)
3
.24H
2
O
Câu 7: Hoàn tan hoàn toàn hn hp gm 16,8 gam Fe 9,6 gam Cu trong dung dch HNO
3
loãng, sau
khi phn ng xảy ra hoàn toàn thu đưc dung dch cha 91,5 gam mui V lít khí NO (sn phm kh
duy nht, đktc). Giá tr ca V là
A. 7,84. B. 23,52. C. 8,96. D. 6,72.
Câu 8: Mệnh đề nào sau đây sai ?
A. Tinh bột, xenlulozơ, mantozơ đều b thủy phân trong môi trường axit.
B. nhiệt độ thường glucozơ, anđehit oxalic, saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)
2
to dung dch xanh lam.
C. Glucozơ, fructozơ, đều tác dng vi H
2
(xúc tác Ni, t
o
) cho poliancol.
D. Cho isopren tác dng vi HBr theo t l mol 1 : 1 thu được tối đa 6 sản phm (không k đồng phân
hình hc ).
Câu 9: Thuc th cần dùng để phân bit hai dung dch NaAlO
2
và Na
2
ZnO
2
là dung dch
A. HCl. B. NH
3
. C. NH
4
Cl. D. Ba(OH)
2
.
Câu 10: Dãy gm các chất đều có tính axit là:
A. NH
4
Cl, K
2
S, CH
3
COOH, HCl.
B. NH
4
Cl, NaHCO
3
, CH
3
NH
3
Cl, C
6
H
5
OH.
ĐỀ S 01
Giáo viên: PHM NGC SƠN
Đây đề thi t luyn s 01 thuc Khoá hc luyn thi PEN-I: n Hóa hc (Thy Phm Ngọc Sơn). Để s dng
hiu qu, bn cần làm trước các câu hỏi trong đề trước khi so sánh với đáp án hướng dn gii chi tiết trong video
bài ging (phn 1, phn 2 và phn 3).
Đề ôn thi ĐH môn hóa học - Trang 2
Đề ôn thi ĐH môn hóa học - Người đăng: khoaimon96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề ôn thi ĐH môn hóa học 9 10 887