Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP Trung Học Phổ Thông môn vật lý SỐ (12).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 209 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG KHỐI A NĂM 2010
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề 794 (Thời gian làm bài : 90 phút)
Cho biết hằng số Plăng h=6,625.10-34J.s; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; độ lớn
điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19C; số Avôgađrô NA = 6,02.1023 mol-1, 1MeV=1,6.10-13J.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Ban đầu (t=0) có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t 1 mẫu chất phóng xạ
X còn lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời điểm t 2 = t1 + 100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân
rã chỉ còn 5% so với số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là
A. 50 s.
B. 25 s.
C. 400 s.
D. 200 s.
3
2
4
1
Câu 2: Cho phản ứng hạt nhân 1 H  1 H  2 He  0 n  17, 6 MeV . Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp
được 1 g khí heli xấp xỉ bằng
A. 4,24.108J.
B. 4,24.105J.
C. 5,03.1011J.
D. 4,24.1011J.
7
Câu 3: Dùng hạt prôtôn có động năng 1,6 MeV bắn vào hạt nhân liti ( 3 Li ) đứng yên. Giả sử sau
phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng và không kèm theo tia . Biết năng lượng
tỏa ra của phản ứng là 17,4 MeV. Động năng của mỗi hạt sinh ra là
A. 19,0 MeV.
B. 15,8 MeV.
C. 9,5 MeV.
D. 7,9 MeV.
Câu 4: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích
cực đại trên một bản tủ là 2.10-6C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1A. Chu kì dao
động điện từ tự do trong mạch bằng
106
103
A.
B.
C. 4.107 s .
D. 4.105 s.
s.
s.
3
3
Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cost vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U là
điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i, I 0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá
trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây sai?
U
I
U
I
u2 i2
u i
 0.
  2.
A.
B.
C.   0 .
D. 2  2  1 .
U 0 I0
U 0 I0
U 0 I0
U I
Câu 6: Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, khi cường độ âm tăng gấp 10 lần giá trị cường độ
âm ban đầu thì mức cường độ âm
A. giảm đi 10 B.
B. tăng thêm 10 B.
C. tăng thêm 10 dB. D. giảm đi 10 dB.
Câu 7: Tại một nơi trên mặt đất, con lắc đơn có chiều dài l đang dao động điều hòa với chu kì 2 s.
Khi tăng chiều dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kì dao động điều hòa của nó là 2,2 s. Chiều dài l
bằng
A. 2 m.
B. 1 m.
C. 2,5 m.
D. 1,5 m.
Câu 8: Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều hòa với
biên độ 0,1 m. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi viên bi cách vị trí cân bằng 6 cm thì động năng
của con lắc bằng
A. 0,64 J.
B. 3,2 mJ.
C. 6,4 mJ.
D...
ÐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG KHỐI A NĂM 2010
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề 794 (Thời gian làm bài : 90 phút)
Cho biết hằng s Plăng h=6,625.10
-34
J.s; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10
8
m/s; độ lớn
điện tích nguyên tố e = 1,6.10
-19
C; số Avôgađrô N
A
= 6,02.10
23
mol
-1
, 1MeV=1,6.10
-13
J.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Ban đầu (t=0)một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t
1
mẫu chất phóng xạ
X còn lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời điểm t
2
= t
1
+ 100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân
rã chỉ còn 5% so với số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là
A. 50 s. B. 25 s. C. 400 s. D. 200 s.
Câu 2: Cho phản ứng hạt nhân
3 2 4 1
1 1 2 0
17,6H H He n MeV
. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp
được 1 g khí heli xấp xỉ bằng
A. 4,24.10
8
J. B. 4,24.10
5
J. C. 5,03.10
11
J. D. 4,24.10
11
J.
Câu 3: Dùng hạt prôtôn động năng 1,6 MeV bắn vào hạt nhân liti (
7
3
Li
) đứng yên. Giả sử sau
phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng và không kèm theo tia . Biết năng lượng
tỏa ra của phản ứng là 17,4 MeV. Động năng của mỗi hạt sinh ra là
A. 19,0 MeV. B. 15,8 MeV. C. 9,5 MeV. D. 7,9 MeV.
Câu 4: Một mạch dao động điện từ LC tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích
cực đại trên một bản tủ là 2.10
-6
C, cường đ dòng điện cực đại trong mạch 0,1A. Chu dao
động điện từ tự do trong mạch bằng
A.
6
10
.
3
s
B.
3
10
3
s
. C.
7
4.10 s
. D.
5
4.10 .s
Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều u=U
0
cost vào hai đầu đoạn mạch chỉ điện trở thuần. Gọi U là
điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i, I
0
và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá
trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây sai?
A.
0 0
0
U I
U I
. B.
0 0
2
U I
U I
. C.
. D.
2 2
2 2
0 0
1
u i
U I
.
Câu 6: Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, khi cường độ âm tăng gấp 10 lần giá trị cường độ
âm ban đầu thì mức cường độ âm
A. giảm đi 10 B. B. tăng thêm 10 B. C. tăng thêm 10 dB. D. giảm đi 10 dB.
Câu 7: Tại một nơi trên mặt đất, con lắc đơn có chiều dài
l
đang dao động điều hòa với chu kì 2 s.
Khi tăng chiều dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kì dao động điều hòa của nó là 2,2 s. Chiều dài
l
bằng
A. 2 m. B. 1 m. C. 2,5 m. D. 1,5 m.
Câu 8: Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều hòa với
biên đ 0,1 m. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi viên bi cách vị trí cân bằng 6 cm thì động năng
của con lắc bằng
A. 0,64 J. B. 3,2 mJ. C. 6,4 mJ. D. 0,32 J.
Câu 9: Đặt điện áp u=U
0
cost thay đổi được o hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần
độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi <
1
LC
thì
A. điện áp hiệu dung giữa hai đầu điện trở thuần R bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn
mạch.
B. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R nhỏ hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn
mạch.
C. cường độ dòng điện trong đoạn mạch trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
D. cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
Câu 10: Một máy phát điện xoay chiều một pha phần cảm rôto quay với tốc độ 375
vòng/phút. Tần số của suất điện động cảm ứng máy phát tạo ra 50 Hz. Số cặp cực của ro6to
bằng
A. 12. B. 4. C. 16. D. 8.
Câu 11: Khi một vật dao động điều hòa thì
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP Trung Học Phổ Thông môn vật lý SỐ (12).doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP Trung Học Phổ Thông môn vật lý SỐ (12).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP Trung Học Phổ Thông môn vật lý SỐ (12).doc 9 10 964