Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP Trung Học Phổ Thông môn vật lý SỐ (3).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 148 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI ÔN THI TNTHPT SỐ 3
Câu 1. Một vật dđđh có phương trình: x = 4 cos(2 t   ) (cm). Gốc thời gian được chọn tại:
A. Vị trí cân bằng khi vật đi theo chiều dương.
B. VTCB khi vật đi theo chiều âm.
C. Tại biên dương.
D. Ở biên âm.
Câu 2.Một chất điểm dđđh thì lực tác dụng lên vật là:
A.Lực hướng tâm.
B.Lực hồi phục.
C.Lực có hướng không đổi.
D.Lực có độ lớn không đổi.
Câu 3.Chọn câu sai khi nói về dao động điều hòa.
A.Cơ năng luôn bảo toàn W = ½ k A2.
B.Gia tốc luôn ngược pha với li độ.
C.Vận tốc luôn là một hàm bậc nhất đối với thời gian.
D.Chu kỳ là thời gian thực hiện một dđ toàn phần.
Câu 4.Khi dao động ở cùng một nơi, con lắc A chiều dài 2m, con lắc B có chiều dài 1m và chu kỳ TB = 2s. Chu kỳ con lắc A là:
A.2,9s.
B.2,828s.
C.1s.
D.4s
Câu 5.Tại thời điểm vật thực hiện dao động điều hòa có vận tốc bằng ½ Vmax thì vật có li độ:
A
A
A 3
A.
.
B.
.
C.
.
D.A 2 .
2
3.
2
Câu 6.Một vật có khối lượng m = 200g thực hiện 2 dao động cơ điều hòa: x 1 = 3cos( 2t 

2t 


) (cm) và x2 = 4cos(
6


) (cm).Cơ năng của vật có giá trị:
3

A.0,01 J.
B.0.02J.
C.1J.
D.0,314J
Câu 7.Chọn cậu sai khi nói về sóng phản xạ:
A.Luôn cùng vận tốc nhưng ngược hướng với sóng tới.
B.Cùng tần số sóng tới.
C.Sóng phản xạ luôn cùng pha sóng tới.
D.Tại một dầu cố định sóng phản xạ làm đổi dấu phương trình.
Câu 8.Khoảng cách giữa hai ngọn sóng trên mặt nước là 9 cm, trong một phút sóng đập vào bờ 7 lần. Tốc độ truyền sóng:
A.0,9cm/s.
B.3/2 cm/s.
C.2/3 cm.
D.54cm/s.
Câu 9.Hoạt động của pin quang điện dựa vào hiện tượng nào sau đây.
A.Hiện tượng quang điện ngoài
B.Hiện tượng quang điện trong
C.Hiện tương lân quang
D.Hiện tượng huỳnh quang.
Câu 10. Từ

226
88
214

Ra phóng ra 3 hạt



và một hạt

222





trong chuỗi phóng xạ liên tiếp, khi đó hạt nhân tạo thành là

214

218

A. 84 X
B. 84 X
C. 83 X
D. 82 X
Câu 11. Sao băng là:
A. sao chổi cháy sáng bay gần mặt đất.
B. thiên thạch tự phát sáng bay vào khí quyển trái đất.
C. sự chuyển hoá của sao lớn khi cạn kiệt năng lượng và bay trong vũ trụ.
D. thiên thạch, bay vào khí quyển trái đất và bị ma sát mạnh đến nóng sáng
Câu 12.Trong mạch điện xoay chiều chỉ có 1 yếu tố xác định: hoặc đoạn dây điện trở R, hoặc cuộn dây có độ từ cảm L,
hoặc tụ điện có điện dung C. Yếu tố nào không gây ra sự lệch pha của dòng điện với hiệu điện thế:
A. Đoạn dây có điện trở R.
B. Cuộn dây có độ từ cảm L.
C. Tụ điện có điện dung C.
D. Cả cuộn cảm và tụ điện.
Câu 13. Hạt nhân nào có năng lượng liên kết riêng lớn nhất
A.heli
B.các bon
C.sắt
C.plutoni
Câu 14.Tr...
ĐỀ THI ÔN THI TNTHPT SỐ 3
Câu 1. Một vật dđđh có phương trình: x = 4 cos(2
t
) (cm). Gốc thời gian được chọn tại:
A. Vị trí cân bằng khi vật đi theo chiều dương. B. VTCB khi vật đi theo chiều âm.
C. Tại biên dương. D. Ở biên âm.
Câu 2.Một chất điểm dđđh thì lực tác dụng lên vật là:
A.Lực hướng tâm. B.Lực hồi phục.
C.Lực có hướng không đổi. D.Lực có độ lớn không đổi.
Câu 3.Chọn câu sai khi nói về dao động điều hòa.
A.Cơ năng luôn bảo toàn W = ½ k A
2
. B.Gia tốc luôn ngược pha với li độ.
C.Vận tốc luôn là một hàm bậc nhất đối với thời gian.
D.Chu kỳ là thời gian thực hiện một dđ toàn phần.
Câu 4.Khi dao đng cùng mt nơi, con lc A chiu dài 2m, con lc B có chiu dài 1m và chu kT
B
= 2s. Chu k con lc A là:
A.2,9s. B.2,828s. C.1s. D.4s
Câu 5.Tại thời điểm vật thực hiện dao động điều hòa có vận tốc bằng ½ V
max
thì vật có li độ:
A.
2
A
. B.
2
3A
. C.
.3
A
. D.A
2
.
Câu 6.Một vật có khối lượng m = 200g thực hiện 2 dao động cơ điều hòa: x
1
= 3cos(
6
2
t
) (cm) và x
2
= 4cos(
3
2
t
) (cm).Cơ năng của vật có giá trị:
A.0,01 J. B.0.02J. C.1J. D.0,314J
Câu 7.Chọn cậu sai khi nói về sóng phản xạ:
A.Luôn cùng vận tốc nhưng ngược hướng với sóng tới. B.Cùng tần số sóng tới.
C.Sóng phản xạ luôn cùng pha sóng tới.
D.Tại một dầu cố định sóng phản xạ làm đổi dấu phương trình.
Câu 8.Khoảng cách giữa hai ngọn sóng trên mặt nước là 9 cm, trong một phút sóng đập vào bờ 7 lần. Tốc độ truyền sóng:
A.0,9cm/s. B.3/2 cm/s. C.2/3 cm. D.54cm/s.
Câu 9.Hoạt động của pin quang điện dựa vào hiện tượng nào sau đây.
A.Hiện tượng quang điện ngoài B.Hiện tượng quang điện trong
C.Hiện tương lân quang D.Hiện tượng huỳnh quang.
Câu 10. Từ
226
88
Ra phóng ra 3 hạt
và một hạt
trong chuỗi phóng xạ liên tiếp, khi đó hạt nhân tạo thành là
A.
214
84
X B.
222
84
X C.
214
83
X D.
218
82
X
Câu 11. Sao băng là:
A. sao chổi cháy sáng bay gần mặt đất.
B. thiên thạch tự phát sáng bay vào khí quyển trái đất.
C. sự chuyển hoá của sao lớn khi cạn kiệt năng lượng và bay trong vũ trụ.
D. thiên thạch, bay vào khí quyển trái đất và bị ma sát mạnh đến nóng sáng
Câu 12.Trong mạch điện xoay chiều chỉ có 1 yếu tố xác định: hoặc đoạn dây điện trở R, hoặc cuộn dây có độ t cảm L,
hoặc tụ điện có điện dung C. Yếu tố nào không gây ra sự lệch pha của dòng điện với hiệu điện thế:
A. Đoạn dây có điện trở R. B. Cuộn dây có độ từ cảm L.
C. Tụ điện có điện dung C. D. Cả cuộn cảm và tụ điện.
Câu 13. Hạt nhân nào có năng lượng liên kết riêng lớn nhất
A.heli B.các bon C.sắt C.plutoni
Câu 14.Trong đoạn mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp ; u,i cùng pha khi:
A.Mạch có Z
L
= Z
C
B.Mạch có Z
L
>Z
C
C. Mạch có Z
L
< Z
C
D. R = Z
L
–Z
C
.
Câu 15.Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm R,L.C không phân nhánh ( cuộn dây thuần cảm ),điện trở thuần R = 100
; Z
L
= 100
; Z
C
= 200
. Tổng trở của đoạn mạch điện
là:
A. 10
3
3
. B. 400
C. 0
. D. 100
2
.
Câu 16.Cho đoạn mạch xoay chiều như hình vẽ:
Góc lệch pha của u(t) so với i(t) là:
A. j = 0 B.
6
j
C.
4
j
D.
2
j
Câu 17.Mắc một cuộn dây hệ số tự cảm L điện trở trong r = 100
,nối tiếp với tụ điện có điện dung C = 31,8
F.Hiệu điện thếhai đầu đoạn mạchu = 200 Cos(100
t ) (V) .Điều chỉnh L đến giá trị nào để cường độ dòng điện
đạt cực đại.
A.
1
H. B. 100H C. 0,01H D. 100
H.
Câu 18.Mạch dao động của máy thu vô tuyến cộng hưởng với sóng điện từ có bước sóng bằng
BA
Cr = 0, L
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP Trung Học Phổ Thông môn vật lý SỐ (3).doc - Trang 2
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP Trung Học Phổ Thông môn vật lý SỐ (3).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP Trung Học Phổ Thông môn vật lý SỐ (3).doc 9 10 507