Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP Trung Học Phổ Thông môn vật lý SỐ (9).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 190 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI ÔN THI TNTHPT SỐ 9
Câu 1: Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 10 cm, chu kì T 2 s . Khi t = 0 vật qua vị trí cân bằng theo chiều
dương quỹ đạo. Phương trình dao động của vật là:
A. x 10 cos(t 


)(cm)
2

C. x 10 cos t (cm)


)(cm)
2
D. x 10 cos(t   )(cm)
B. x 10 cos(t 

Câu 2:Một mạch dao động LC gồm một tụ điện có điện dung 20nF và một cuộn cảm có độ tự cảm 80  H , điện trở
thuần không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện là U 0 = 1,5V. Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy
trong mạch là
A. 53mA.
B. 43mA.
C. 63mA.
D. 16,77mA
Câu 3: Tại một nơi xác định, chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn tỉ lệ thuận với:
A. chiều dài con lắc
B. gia tốc trọng trường
C. căn bậc hai chiều dài con lắc
D. căn bậc hai gia tốc trọng trường.
Câu 4:Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng:
A. một bước sóng
B. hai bước sóng
C. một phần tư bước sóng
D. một nửa bước sóng
Câu 5: Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết
A. tính cho một cặp prôtôn – prôtôn.
B. tính cho một cặp prôtôn – nơtrôn.
C. tính riêng cho hạt nhân ấy.
D. tính cho một nuclôn.
Câu 6:Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, biết D = 1m, a = 1mm. khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến
vân sáng bậc 10 ở cùng bên với vân trung tâm là 3,6mm. Tính bước sóng ánh sáng.
A. 0,44m
B. 0,52m
C. 0,60m
D. 0,58m.
Câu 7: Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k = 100 N/m và vật có khối lượng m = 250 g, dao động điều hoà
với biên độ A = 6 cm. Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí cân bằng. Quãng đường vật đi được trong 0,1 s đầu tiên
là
A. 6 cm. B. 24 cm.
C. 9 cm.
D. 12 cm.
Câu 8: Tìm phát biểu sai về sóng điện từ.
A. Sóng điện từ mang năng lượng.
B. Sóng điện từ có đầy đủ các tình chất như sóng cơ học: phản xạ, khúc xạ, giao thoa.
C. Sóng điện từ là sóng ngang.
D. Giống như sóng cơ học, sóng điện từ cần môi trường vật chất đàn hồi để lan truyền.
Câu 9: Một vật dao động điều hoà có phương trình x = 4 cos (3t-  /6)cm. Cơ năng của vật là 7,2.10-3 J. Khối lượng của vật
là:
A. 1kg
B. 2kg
C. 0,1kg
D. 0,2kg
Câu 10: Một dây đàn hồi AB căng ngang, đầu A cố định, đầu B được rung nhờ một dụng cụ để tạo ra sóng dừng, biết
tần số rung là 50Hz và khoảng cách giữa năm nút sóng liên tiếp là 1m. Tính vận tốc truyền sóng trên dây:
A. 25m/s
B. 20m/s
C. 40m/s
D. 50m/s
Câu 11: Hạt nhân

2
1

D có khối lượng 2,0136u. Biết khối lượng của prôtôn là 1,0073u, của nơtrôn là 1,0087u. Năng

lượng liên kết của hạt nhân

2
1

D là: (Cho 1u =...
ĐỀ THI ÔN THI TNTHPT SỐ 9
Câu 1: Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 10 cm, chu
sT 2
. Khi t = 0 vật qua vị trí cân bằng theo chiều
dương quỹ đạo. Phương trình dao động của vật là:
A.
))(
2
cos(10 cmtx
B.
))(
2
cos(10 cmtx
C.
)(cos10 cmtx
D.
))(cos(10 cmtx
Câu 2:Một mạch dao động LC gồm một tụ điện điện dung 20nF một cuộn cảm độ tự cảm
80 H
, điện trở
thuần không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điệnU
0
= 1,5V. Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy
trong mạch là
A. 53mA. B. 43mA. C. 63mA. D. 16,77mA
Câu 3: Tại một nơi xác định, chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn tỉ lệ thuận với:
A. chiều dài con lắc B. gia tốc trọng trường
C. căn bậc hai chiều dài con lắc D. căn bậc hai gia tốc trọng trường.
Câu 4:Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng:
A. một bước sóng B. hai bước sóng
C. một phần tư bước sóng D. một nửa bước sóng
Câu 5: Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết
A. tính cho một cặp prôtôn – prôtôn. B. tính cho một cặp prôtôn – nơtrôn.
C. tính riêng cho hạt nhân ấy. D. tính cho một nuclôn.
u 6:Trong thí nghim giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, biết D = 1m, a = 1mm. khong cách từ vân sáng bậc 4 đến
n sáng bc 10 cùng bên vi vân trung tâm là 3,6mm. Tính bước ng ánh ng.
A. 0,44m B. 0,52m C. 0,60m D. 0,58m.
Câu 7: Một con lắc xo gồm một xo độ cứng k = 100 N/m vật khối lượng m = 250 g, dao động điều hoà
với biên độ A = 6 cm. Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí cân bằng. Quãng đường vật đi được trong 0,1 s đầu tiên
A. 6 cm. B. 24 cm. C. 9 cm. D. 12 cm.
Câu 8: Tìm phát biểu sai về sóng điện từ.
A. Sóng điện từ mang năng lượng.
B. Sóng điện từ có đầy đủ các tình chất như sóng cơ học: phản xạ, khúc xạ, giao thoa.
C. Sóng điện từ là sóng ngang.
D. Giống như sóng cơ học, sóng điện từ cần môi trường vật chất đàn hồi để lan truyền.
Câu 9: Một vật dao động điều hoà có phương trình x = 4 cos (3t-
/6)cm. Cơ năng của vật là 7,2.10
-3
J. Khối lượng của vật
là:
A. 1kg B. 2kg C. 0,1kg D. 0,2kg
Câu 10: Một dây đàn hồi AB căng ngang, đầu A cố định, đầu B được rung nhờ một dụng cụ để tạo ra sóng dừng, biết
tần số rung là 50Hz và khoảng cách giữa năm nút sóng liên tiếp là 1m. Tính vận tốc truyền sóng trên dây:
A. 25m/s B. 20m/s C. 40m/s D. 50m/s
Câu 11: Hạt nhân
2
1
D
có khối ợng 2,0136u. Biết khối ợng của prôtôn 1,0073u, của nơtrôn 1,0087u. Năng
lượng liên kết của hạt nhân
2
1
D
là: (Cho 1u = 931,5MeV/c
2
)
A. 0,67MeV B. 2,7MeV C. 2,02MeV D. 2,24MeV
Câu 12: Phát biểu nào sau đây là sai:
A. Tia X và tia tử ngoại đều tác dụng mạnh lên kính ảnh
B. Tia X và tia tử ngoại đều lệch đường đi khi qua một điện trường mạnh
C. Tia X và tia tử ngoại đều kích thích một số chất phát quang
D. Tia X và tia tử ngoại đều có bản chất là sóng điện từ
Câu 13: Nguyên tử hiđrô ở trạng thái kích thích ứng với quỹ đạo N. Tổng số vạch quang phổ mà nguyên tử có thể phát ra
là:
A. 6 B. 1 C. 9 D. 3
Câu 14 Nguồn sóng có phương trình
Biết tốc độ lan truyền 0,4 m/s. Phương trình dao động của sóng
tại điểm nằm trên phương truyền sóng, cách nguồn sóng 10 cm là
A.
).)(
4
cos(2 cmtu
B.
).)(
4
cos(2 cmtu
C.
).)(
2
cos(2 cmtu
D.
).)(
2
cos(2 cmtu
Câu 15 Phương trình phản ứng nào dưới đây không đúng?
A.
HeHeLiH
4
2
4
2
7
3
1
1
B.
nZrXenPu
1
0
97
40
144
54
1
0
238
94
2
C.
HeBeHB
4
2
8
4
1
1
11
5
D.
nPAlHe
1
0
30
15
27
13
4
2
Câu 16 Một máy biến áp lí tưởng, cuộn sơ cấp có N
1
= 5000 vòng và cuộn thứ cấp có N
2
= 250 vòng. Cường độ hiệu dụng
trong cuộn sơ cấp là I
1
= 0,4 A. Dòng điện trong cuộn thứ cấp là bao nhiêu?
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP Trung Học Phổ Thông môn vật lý SỐ (9).doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP Trung Học Phổ Thông môn vật lý SỐ (9).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP Trung Học Phổ Thông môn vật lý SỐ (9).doc 9 10 618