Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP Trung Học Phổ Thông môn vật lý

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 133 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI ÔN THI TNTHPT SỐ 1
Câu 1: Trong đoạn mạch không phân nhánh RLC, nếu tăng tần số của điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu mạch thì
A. Cảm kháng giảm.
B. Dung kháng tăng.
C. Điện trở R tăng.
D. Dung kháng giảm và cảm kháng tăng.
210

A

206

Câu 2: Pôlôni phóng xạ theo phương trình: 84 Po  Z X  82 Pb , hạt nhân X là
A. êlectron.
B. pôzitron.
C. hạt α.
D. proton
Câu 3: Quang điện trở hoạt động dựa vào hiện tượng
A. quang điện trong.
B. quang - phát quang.
C. phát xạ cảm ứng.
D. nhiệt điện.
Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, ta đo được khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến vân sáng bậc 10 ở cùng
một phía với vân sáng trung tâm là 2,4 mm. Khoảng vân có giá trị là
A. 0,4 mm.
B. 6.0 mm.
C. 4,0 mm.
D. 0,6 mm.
t
x

) (mm), trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Chu kì của
Câu 5: Một sóng cơ có phương trình u 6 cos 2 (
0,1 25
sóng là
A. 0,1 s.
B. 20 s.
C. 1 s.
D. 2 s.
Câu 6: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, với a =1 mm, D = 2 m, i =1,1mm,bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu
đến hai khe là
A. 1,1 mm.
B. 0.55 mm.
C. 0,55 μm.
D. 0,2m.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng? Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với:
A. Dao động tắt dần.
B. Dao động riêng.
C. Dao động điều hòa.
D. Dao động cưỡng bức.
Câu 8: Công thoát của êlectron khỏi đồng là 6,625.10  19 J. Biết hằng số Plăng là 6,625.10  34 J.s, tốc độ ánh sáng trong chân
không là 3.10 8 m/s. Giới hạn quang điện của đồng là
A. 0,30 μm.
B. 0,40 μm.

C. 0,90 μm.

D. 0,60 μm.

2 cos(100  t ). Cường độ dòng điện hiệu dụng

Câu 9: Cường độ dòng điện trong mạch không phân nhánh có dạng i = 2
trong mạch là
A. 2,83 A.
B. 2 A.
C. 4 A.
D. 1,4 A.
Câu 10: Điện từ trường biến thiên xuất hiện ở xung quanh
A. Một tụ điện đã tích điện và được ngắt khỏi nguồn.
B. Một nguồn phát tia lửa điện.
C. Một dòng điện không đổi.
D. Một điện tích đứng yên.
67

Câu 11: Trong hạt nhân nguyên tử 30 Zn có
A. 30 prôtôn và 37 nơtron.
B. 37 prôtôn và 30 nơtron.
C. 67 prôtôn và 30 nơtron.
D. 30 prôtôn và 67 nơtron.
Câu 12: Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây khoảng cách giữa hai nút sóng hoặc hai bụng sóng liên tiếp bằng:
A.  /4.
B.  /2.
C.  .
D. 2  .
Câu 13: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos2 t (cm).Biên độ và chu kì dao động của vật là
A. 4cm, 1Hz.
B. 6cm,1s.
C. 4cm, 1s.
D. 6cm, 2s.
Câu 14:.Máy biến áp hoạt động dựa trên nguyên tắc
A. hiện tượng nhiễm điện tích.
B. hiện tượng hưởng ứng tĩnh điện.
C. hiện tượng cảm ứng điện từ.
D. hiện tượng nhiễm từ.
Câu 15: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối l...
ĐỀ THI ÔN THI TNTHPT SỐ 1
Câu 1: Trong đoạn mạch không phân nhánh RLC, nếu tăng tần số của điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu mạch thì
A. Cảm kháng giảm. B. Dung kháng tăng.
C. Điện trở R tăng. D. Dung kháng giảm và cảm kháng tăng.
Câu 2: Pôlôni phóng xạ theo phương trình:
Po
210
84
PbX
A
Z
206
82
, hạt nhân X là
A. êlectron. B. pôzitron. C. hạt α. D. proton
Câu 3: Quang điện trở hoạt động dựa vào hiện tượng
A. quang điện trong. B. quang - phát quang. C. phát xạ cảm ứng. D. nhiệt điện.
Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, ta đo được khoảngch từ vân sáng bậc 4 đến vân sáng bậc 10 cùng
một phía với vân sáng trung tâm là 2,4 mm. Khoảng vân có giá trị là
A. 0,4 mm. B. 6.0 mm. C. 4,0 mm. D. 0,6 mm.
Câu 5: Một sóng phương trình
)
251,0
(2cos6
xt
u
(mm), trong đó x tính bằng cm, tnh bằng giây. Chu của
sóng là
A. 0,1 s. B. 20 s. C. 1 s. D. 2 s.
Câu 6: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, với a =1 mm, D = 2 m, i =1,1mm,bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu
đến hai khe là
A. 1,1 mm. B. 0.55 mm. C. 0,55 μm. D. 0,2m.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng? Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với:
A. Dao động tắt dần. B. Dao động riêng.
C. Dao động điều hòa. D. Dao động cưỡng bức.
Câu 8: Công thoát của êlectron khỏi đồng là 6,625.10
19
J. Biết hằng số Plăng là 6,625.10
34
J.s, tốc độ ánh sáng trong chân
không là 3.10
8
m/s. Giới hạn quang điện của đồng là
A. 0,30 μm. B. 0,40 μm. C. 0,90 μm. D. 0,60 μm.
Câu 9: Cường độ dòng điện trong mạch không phân nhánh dạng i = 2
2
cos(100
t ). Cường độ dòng điện hiệu dụng
trong mạch là
A. 2,83 A. B. 2 A. C. 4 A. D. 1,4 A.
Câu 10: Điện từ trường biến thiên xuất hiện ở xung quanh
A. Một tụ điện đã tích điện và được ngắt khỏi nguồn. B. Một nguồn phát tia lửa điện.
C. Một dòng điện không đổi. D. Một điện tích đứng yên.
Câu 11: Trong hạt nhân nguyên tử
A. 30 prôtôn và 37 nơtron. B. 37 prôtôn và 30 nơtron.
C. 67 prôtôn và 30 nơtron. D. 30 prôtôn và 67 nơtron.
Câu 12: Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây khoảng cách giữa hai nút sóng hoặc hai bụng sóng liên tiếp bằng:
A.
/4. B.
/2. C.
. D. 2
.
Câu 13: Vt dao đng điu hòa theo phương trình x = 6cos2
t
(cm).Biên đ và chu kì dao đng ca vt là
A. 4cm, 1Hz. B. 6cm,1s. C. 4cm, 1s. D. 6cm, 2s.
Câu 14:.Máy biến áp hoạt động dựa trên nguyên tắc
A. hiện tượng nhiễm điện tích. B. hiện tượng hưởng ứng tĩnh điện.
C. hiện tượng cảm ứng điện từ. D. hiện tượng nhiễm từ.
Câu 15: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400 g, lò xo khối lượng không đáng kể và có độ cứng 100 N/m. Con lắc dao
động điều hòa theo phương ngang. Lấy π
2
= 10. Dao động của con lắc có chu kì là
A. 0,2 s. B. 0,8 s. C. 0,6 s. D. 0,4 s.
Câu 16: Trong dao động điều hòa giá trị cực đại của gia tốc là:
A.
. B. -
A
. C.
A
2
. D.
A
.
u 17: Ban đu có N
0
hạt nhân ca một mẫu phóng x nguyên chất. Biết chu kì bán ca chất phóng x này là T. Sau thi gian 3T,
kể t thi đim ban đu, số hạt nhân chưa phân rã ca mẫu phóng xnày là
A.
0
6
1
N
. B.
0
8
1
N
. C.
0
2
1
N
D.
0
4
1
N
.
Câu 18: Cho mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện với C =
10000
1
(F), đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế u = 220
2
cos100
t (V). Biểu thức của dòng điện i trong mạch là
A. i = 2,2
2
cos(100
t +
2
). B. i = 2,2
2
cos(100
t
2
).
C. i = 22
2
cos(100
t +
2
). D. i = 22
2
cos(100
t
2
).
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP Trung Học Phổ Thông môn vật lý - Trang 2
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP Trung Học Phổ Thông môn vật lý - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP Trung Học Phổ Thông môn vật lý 9 10 600