Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 NĂM 2010 - ĐỀ SỐ 01

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 652 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 NĂM 2010 - ĐỀ SỐ 01
Câu I (2,0 điểm)
1. Tính: A= 4 ⋅ 25
⎧2 x = 4
2. Giải hệ phương trình ⎨
⎩x + 3y = 5
Câu II (2,0 điểm)
1. Giải phương trình x2 - 2x +1 = 0
2. Hàm số y = 2009x+2010 đồng biến hay nghịch biến trên R ? vì sao?
Câu III (1,0 điểm)
Lập phương trình bậc hai nhận hai số 3 và 4 là hai nghiệm.
Câu IV (1,5 điểm)
Một ô tô khách và một ô tô tải cùng xuất phát từ địa điểm A đi tới địa
điểm B, đường dài 180 km. Do vận tốc của ô tô khách lớn hơn vận tốc
của ô tô tải 10 km/h nên ô tô khách đến B trước ô tô tải 36 phút. Tính
vận tốc của mỗi ô tô, biết rằng trong quá trình đi từ A đến B mỗi ô tô
đã đi với vận tốc không đổi.
Câu V ( 3 điểm)
Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm O. Các đường cao BH
và CK của tam giác ABC cắt nhau tại I. Kẻ đường kính AD của đường
tròn tâm O. Các đoạn thẳng DI và BC cắt nhau tại M. Chứng minh rằng:
1. Tứ giác AHIK nội tiếp được trong một đường tròn.
2. OM vuông góc với BC.
Câu VI (0,5 điểm)
Cho các số dương x, y, z thoả mãn xyz -

16
=0.
x+y+z

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = (x+y)(x+z)

----------------Hết------------------

Trang 1

ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 NĂM 2010 - ĐỀ SỐ 02
Câu I (2,0 điểm)
1. Tính 9 + 4
2. Cho hàm số y = x -1. Tại x = 4 thì y có giá trị là bao nhiêu?
Câu II (1,0 điểm)

⎧x + y = 5
Giải hệ phương trình: ⎨ x − y = 3
⎩

Câu III
III: (1,0 điểm)

⎛x+ x

⎞⎛ x − x

⎞

Rút gọn: A = ⎜
Với x ≥ 0; x ≠ 1
⎜ x + 1 + 1⎟⎟⎜⎜ x −1 −1⎟⎟
⎠⎝
⎠
Câu IV ( 2,5 điểm) ⎝
Cho PT: x2 + 2x - m = 0 (1)
1. Giải PT(1) với m = 3
2. Tìm tất cả các giá trị m để PT(1) có nghiệm
Câu V (3,0 điểm)
Cho đường tròn tâm O đường kính AB cố định. H thuộc đoạn thẳng
OA( H khác A;O và trung điểm của OA). Kẻ dây MN vuông góc với AB
tại H. MN cắt AK tại E.
1. Chứng minh tứ giác HEKB nội tiếp.
2. Chứng minh tam giác AME đồng dạng với tam giác AKM.
3. Cho điểm H cố định, xác định vị trí của K để khoảng cách từ N đến
tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác MKE nhỏ nhất.
Câu VI (0,5 điểm)
Tìm số nguyên x; y thoả mãn đẳng thức: x2+ xy +y2 - x2y2 = 0
----------------Hết------------------

Trang 2

ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 NĂM 2010 - ĐỀ SỐ 03
Câu I (3,0 điểm)
1. Phân tích x2-9 thành nhân tử.
2. x=1 có là nghiệm của phươg trình x2-5x + 4 = 0 hay không?
3. Gải hệ phương trình: ⎧ x + y = 3
⎨
Câu II (1,0 điểm)
⎩ x − y = −1
1. Hàm số y = -2x + 3 đồng biến hay ngịch biến?
2. Tìm toạ độ các giao điểm của đường thẳng y = -2x + 3 với Ox và Oy.
Câu III (1,5 điểm)
Tìm tích của hai số biết tổng của chúng bằng 17 , nếu tăng số thứ
nhất lên 3 đơn vị v...
Trang1
2 4
3 5
x
x y
=
+ =
C
C
C
Câ
â
â
âu
u
u
uI
I
I
I(
2,0đim
)
1.Tính:A=
4 25
2.Giihphươngtrình
C
C
C
Câ
â
â
âu
u
u
uII
II
II
II(
2,0đim
)
1.Giiphươngtrìnhx
2
-2x+1=0
2.Hàmsy=2009x+2010đồngbiếnhaynghchbiếntrênR?vìsao?
C
C
C
Câ
â
â
âu
u
u
uIII
III
III
III(
1,0đim
)
Lpphươngtrìnhbchainhnhais3và4làhainghim.
C
C
C
Câ
â
â
âu
u
u
uIV
IV
IV
IV(
1,5đim
)
MtôtôkháchvàmtôtôticùngxutpháttđịađimAđitiđịa
đimB,đườngdài180km.Dovntccaôtôkháchlnhơnvntc
caôtôti10km/hnênôtôkháchđếnBtrướcôtôti36phút.Tính
vntccamiôtô,biếtrngtrongquátrìnhđitAđếnBmiôtô
đãđivivntckhôngđổi.
C
C
C
Câ
â
â
âu
u
u
uV
V
V
V(
3đim
)
ChotamgiácABCnhnnitiếpđườngtròntâmO.CácđườngcaoBH
vàCKcatamgiácABCctnhautiI.KđườngkínhADcađường
tròntâmO.CácđonthngDIvàBCctnhautiM.Chngminhrng:
1.TgiácAHIKnitiếpđượctrongmtđườngtròn.
2.OMvuônggócviBC.
C
C
C
Câ
â
â
âu
u
u
uVI
VI
VI
VI(
0,5đim
)
Chocácsdươngx,y,zthomãn.
16
16
16
16
xyz- = 0
xyz- = 0
xyz- = 0
xyz- = 0
x + y + z
x + y + z
x + y + z
x + y + z
TìmgiátrnhnhtcabiuthcP=(x+y)(x+z)
----------------Hết------------------
ĐỀ
ĐỀ
ĐỀ
ĐỀÔ
Ô
Ô
ÔN
N
N
NTHI
THI
THI
THIV
V
V
VÀ
À
À
ÀO
O
O
OL
L
L
L
P
P
P
P10
10
10
10N
N
N
NĂ
Ă
Ă
ĂM
M
M
M2010
2010
2010
2010-
-
-
-ĐỀ
ĐỀ
ĐỀ
ĐỀS
S
S
S
01
01
01
01
ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 NĂM 2010 - ĐỀ SỐ 01 - Trang 2
ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 NĂM 2010 - ĐỀ SỐ 01 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 NĂM 2010 - ĐỀ SỐ 01 9 10 21