Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ TÀI 7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 218 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ TÀI 7
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
GVPT: Phan Diệu Linh

1

NHÓM 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nguyễn Văn Phước
Lê Tuấn Hưng
Nguyễn Thanh Ngà
Đoàn Thị Nhung
Nguyễn Thị Lệ Quyên
Nguyễn Thị Thanh 
Hải
Nguyễn Hữu Khoa
Bạch Ngọc Cẩm Hạ
Nguyễn Mạnh Hùng
Lê Hoàng Lâm

3

NỘI DUNG
I- NGUỒN GỐC VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH,
PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
II–NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG
HỒ CHÍ MINH
III–HỌC TẬP VÀ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG
HỒ CHÍ MINH
4

1. Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh
a) Chủ nghĩa yêu nước, văn hóa truyền thống Việt
Nam được hun đúc qua mấy nghìn năm dựng nước
và giữ nước
b) Tinh hoa văn hóa nhân loại
c) Chủ nghĩa mác – Lênin, tư tưởng của giai cấp công
nhân, lý luận cách mạng tiên tiến nhất của thời đại.
d) Nhân cách Hồ Chí Minh: tư duy nhạy bén, lòng yêu
thương con người rộng lớn, nghị lực phi thường …
5

III–HỌC TẬP VÀ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG
HỒ CHÍ MINH

1. Học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí
Minh là nhiệm vụ của toàn Đảng và toàn
dân
2. Rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức,
lối sống của kỹ thuật viên, nhân viên
nghiệp vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh
a) Kỹ thuật viên, nhân viên nghiệp vụ phải rèn
luyện toàn diện dể thành con người toàn
diện
30
b) Những phẩm chất cần rèn luyện

THE END
THANK YOU SO MUCH

...
1
TÀI 7ĐỀ
T T NG H CHÍ MINHƯ ƯỞ
GVPT: Phan Di u Linh
ĐỀ TÀI 7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ TÀI 7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỀ TÀI 7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 9 10 297