Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Chính sách kinh tế mới của Lênin và sự vận dụng nó ở Việt Nam

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 198 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
Đề tài
Chính sách kinh tế mới của
Lênin và sự vận dụng nó ở
Việt Nam

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

PhÇn thø nhÊt
Lêi më ®Çu
Sau 15 n¨m ®æi míi, nhÊt lµ trong 5 n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ x· héi
n­íc ta ®· ®¹t ®­îc nh÷ng b­íc tiÕn ®¸ng kÓ. N¨m 2020 ViÖt Nam sÏ lµ mét
thÞ tr­êng réng lín cã sè d©n kho¶ng 100 triÖu ng­êi ®øng hµng thø hai
trong sè c¸c n­íc cã d©n sè lín ë §«ng Nam ¸, thø 7 so víi c¸c n­íc Ch©u ¸
Th¸i B×nh D­¬ng vµ ®øng hµng thø 10 trªn thÕ giíi. Víi nhÞp ®é t¨ng tr­ëng
kinh tÕ lµ 8,2% giai ®o¹n 1991-1995 vµ 6,9% thêi k× 1996-2000, kho¶ng 78% thêi k× 2000-2010 cho thÊy sau mét vµi thËp kØ tíi ViÖt Nam sÏ lµ mét
quèc gia cã søc v­¬n m¹nh mÏ trªn con ®­êng c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i
ho¸. Tuy nhiªn nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc vÒ kinh tÕ x· héi ®· g©y c¶n trë
cho viÖc thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu ph­¬ng h­íng cña §¶ng vµ chÝnh phñ
nh»m ®­a n­íc ta trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸.
Trªn c¬ së thùc tiÔn, n­íc ta vµ thÕ giíi tr­íc thÒm thÕ kØ 21, víi nh÷ng
thµnh c«ng vµ thÊt b¹i, vËn héi vµ th¸ch thøc, vÊn ®Ò lµ ph¶i nhËn thøc l¹i
chñ nghÜa x· héi. Mäi vÊn ®Ò cÇn ph¶i xem xÐt trong vËn ®éng s¸ng t¹o ph¶n
¸nh ®óng b¶n chÊt c¸ch m¹ng vµ khoa häc cña nã theo b¶n s¾c ViÖt Nam.
Do ®ã, kh«ng thÓ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc b»ng
c¸c chñ tr­¬ng biÖn ph¸p duþ trªn t­ duy cò, mang tÝnh chÊt bÞ ®éng vµ ®èi
phã víi t×nh h×nh. Ng­îc l¹i, nã ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng chiÕn l­îc, s¸ch l­îc
võa mang tÝnh t×nh thÕ, cã kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu tr­íc m¾t võa t¹o nÒn
mãng cho sù ph¸t triÓn l©u dµi.
TiÒm n¨ng t­ duy lý luËn, chÝnh trÞ vµ nghÖ thuËt l·nh ®¹o, tæ chøc thùc
tiÔn cña Lªnin trong thêi k× chÝnh s¸ch kinh tÕ míi vÉn lu«n lu«n lµ céi
nguån cña sù s¸ng t¹o cña nh÷ng ng­êi céng s¶n ®ang trùc tiÕp l·nh ®¹o
c«ng cuéc x©y dùng x· héi míi víi c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn kh¸c nhau.

1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Còng nh­ tr­íc ®©y, d©n téc ta ph¶i khai ph¸ con ®­êng gi¶i phãng ®Êt
n­íc. X· héi ngµy nay chóng ta ®ang khai ph¸ mét con ®­êng míi xuÊt ph¸t
tõ nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh tÕ, x· héi,v¨n ho¸, con ng­êi ViÖt Nam trong thêi
®¹i míi. Thµnh c«ng næi bËt cña c¸ch m¹ng n­íc ta lµ dùa vµo søc m×nh lµ
chÝnh, ®ång thêi coi träng sù gióp ®ì quèc tÕ, tham kh¶o kinh nghiÖm cña
n­íc ngoµi lµ giµu thªm sù hiÓu biÕt cña ta, ®éc lËp tù chñ, gi¶i quyÕt ®óng
®¾n vÊn ®Ò do c«ng cuéc ®æi míi ë n­íc ta ®Æt...
BÁO CÁO TT NGHIP
Đề tài
Chính sách kinh tế mi ca
Lênin và s vn dng nó
Vit Nam
Đề tài: Chính sách kinh tế mới của Lênin và sự vận dụng nó ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Chính sách kinh tế mới của Lênin và sự vận dụng nó ở Việt Nam - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề tài: Chính sách kinh tế mới của Lênin và sự vận dụng nó ở Việt Nam 9 10 85