Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài giáo dục hộc sinh chậm tiến

Được đăng lên bởi haiyenc2vihuong
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 642 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU
" Trẻ em như búp trên cành", trẻ em là những chủ nhân tương lai của đất nước, giáo
dục trẻ em trở thành những công dân tốt có ích cho xã hội, có tay nghề kỹ thuật vững
vàng là nhiệm vụ và trách nhiệm của nhà giáo trên mặt trận giáo dục.
Trong giáo dục phần lớn có những trẻ em vươn lên hoặc tiến bộ vượt trội nhưng
cũng có những trẻ em chậm phát triển hơn so với bạn bè, số trẻ này cũng do nhiều
nguyên nhân khác nhau : Từ gia đình, từ chính cá tính của bản thân các em…
Các
em có những hành vi trái với chuẩn mực đạo đức, thường bị định kiến của người lớn và
bạn bè…
Làm như thế nào để giáo dục các em trong nhóm trẻ này tiến bộ kịp các em cùng
trang lứa? để thực hiện được mục đích giáo dục cần tìm hiểu nguyên nhân và có giải
pháp thích hợp để giúp các em tiến bộ theo kịp các bạn khác, đó là điều trăn trở và tâm
nguyện của tôi, mong muốn các em được như mọi trẻ em khác.
Bác Hồ đã nói:
Hiền dữ đâu phải là tính sẵn
Phần nhiều do giáo dục mà nên"
Nếu người lớn không giáo dục các em tốt, hành vi của các em trở thành thói quen sẽ
ảnh hưởng tới chất lượng dạy và học, là nỗi lo lắng của gia đình, có thể trở thành gánh
nặng cho xã hội…
Việc nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân giáo dục các em cá biệt chậm tiến về đạo đức
là vấn đề rất cần thiết và hết sức quan trọng, cũng là chủ đề đã được nhiều người, nhiều
thế hệ quan tâm.
Đây là đề tài đầu tiên của tôi nên có thể còn nhiều thiếu sót , rất mong lãnh đạo các
cấp, các ngành, các nhà giáo đứng trên mặt trận giáo dục, các bậc phụ huynh đóng góp
những ý kiến chân thành để tôi hoàn thành một đề tài hoàn chỉnh hơn.
Xin cảm ơn sự giúp đỡ của BGH nhà trường đã tạo điều kiện, cảm ơn các đồng chí
giáo viên chủ nhiệm trường THCS Vi Hương, cảm ơn các bậc phụ huynh và tất cả các
em học sinh đã cung cấp thông tin giúp tôi hoàn thành đề tài này.
Người viết
Nguyễn Thị Hải Yến

Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA ĐỀ TÀI
I- Lý do chọn đề tài :
1- Lý do khách quan :
Đất nước ta đang trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Để thực hiện thành
công xã hội XHCN, Đảng và nhà nước ta coi '' Giáo dục là quốc sách hàng đầu''. Đảng
1

và Nhà nước ta đã chủ trương “ đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp
ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” - Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4 tháng 11 năm
2013 nhằm đáp ứng xu thế thời đại mới.
Tuy nhiên trong quá trình thực hiện giáo dục, bên cạnh nhũng thành tựu đã đạt được vẫn
còn một số tồn tại “...
LỜI NÓI ĐẦU
" Trẻ em như búp trên cành", trẻ emnhững chủ nhân tương lai của đất nước, giáo
dục trẻ em trở thành những công dân tốt ích cho hội, tay nghề k thuật vững
vàng là nhiệm vụ và trách nhiệm của nhà giáo trên mặt trận giáo dục.
Trong giáo dục phần lớn những trẻ em vươn lên hoặc tiến bộ vượt trội nhưng
cũng những trẻ em chậm phát triển hơn so với bạn bè, số trẻ này cũng do nhiều
nguyên nhân khác nhau : T gia đình, t chínhtính của bản thân các em… Các
em những hành vi trái với chuẩn mực đạo đức, thường bị định kiến của người lớn
bạn bè…
Làm như thế nào để giáo dục các em trong nhóm trẻ này tiến bộ kịp các em cùng
trang lứa? đ thực hiện được mục đích giáo dục cần tìm hiểu nguyên nhân giải
pháp thích hợp để giúp các em tiến bộ theo kịp các bạn khác, đó điều trăn trởtâm
nguyện của tôi, mong muốn các em được như mọi trẻ em khác.
Bác Hồ đã nói:
Hiền dữ đâu phải là tính sẵn
Phần nhiều do giáo dục mà nên"
Nếu người lớn không giáo dục các em tốt, hành vi của các em trở thành thói quen s
ảnh hưởng tới chất lượng dạy học, nỗi lo lắng của gia đình, có thể trở thành gánh
nặng cho xã hội…
Việc nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân giáo dục các em cá biệt chậm tiến về đạo đức
vấn đề rất cần thiếthết sức quan trọng, cũng chủ đề đã được nhiều người, nhiều
thế hệ quan tâm.
Đây đề tài đầu tiên của tôi nên có thể còn nhiều thiếu sót , rất mong lãnh đạo các
cấp, các ngành, các nhà giáo đứng trên mặt trận giáo dục,c bậc phụ huynh đóng góp
những ý kiến chân thành để tôi hoàn thành một đề tài hoàn chỉnh hơn.
Xin cảm ơn sự giúp đỡ của BGH nhà trường đã tạo điều kiện, cảm ơn các đồng chí
giáo viên chủ nhiệm trường THCS Vi Hương, cảm ơn các bậc phụ huynh tất cả các
em học sinh đã cung cấp thông tin giúp tôi hoàn thành đề tài này.
Người viết
Nguyễn Thị Hải Yến
Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA ĐỀ TÀI
I- Lý do chọn đề tài :
1- Lý do khách quan :
Đất nước ta đang trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa hội. Để thực hiện thành
công hội XHCN, Đảngnhà nước ta coi '' Giáo dục quốc sách hàng đầu''. Đảng
1
Đề tài giáo dục hộc sinh chậm tiến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài giáo dục hộc sinh chậm tiến - Người đăng: haiyenc2vihuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đề tài giáo dục hộc sinh chậm tiến 9 10 802