Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài ' HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN MÃI TẠI KHÁCH SẠN BAMBOO GREEN CENTR

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 273 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GVHD: Trần Thị Như Lâm

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN
MÃI TẠI KHÁCH SẠN BAMBOO GREEN
CENTRAL

Giáo viên hướng dẫn

: Trần Thị Như Lâm

Sinh viên thực hiện

: Thân thị Thùy Linh

SVTH: Thân Thị Thuỳ Linh

Trang 1

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

GVHD: Trần Thị Như Lâm

LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................................................... 3
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH SẠN – MARKETING VÀ
KHUYẾN MÃI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH SẠN .................................................... 4
I/ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH SẠN:..................................................................................... 5
II/ MARKETING TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH SẠN: ................................................ 8
III/ KHUYẾN MÃI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH SẠN:............................................ 10
PHẦN II THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MÃI TẠI KHÁCH SẠN
BAMBOO GREEN QUA 3 NĂM ( 2003 – 2005 ) ............................................................................... 14
I/ Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của khách sạn Bamboo Green Central.......... 15
II/ Tình hình hoạt động kinh doanh tại khách sạn Bamboo Green trong thời gian qua ( 2003 –
2005 ) ............................................................................................................................................... 22
III/THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MÃI TẠI KHÁCH SẠN BAMBOO GREEN TRONG
THỜI GIAN QUA .............................................................................................................................. 27
PHẦN III HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN MÃI TẠI KHÁCH SẠN BAMBOO GREEN TRONG
THỜI GIAN ĐẾN............................................................................................................................... 36
I/Những cơ sở của việc hoàn thiện:............................................................................................... 37
II/ Phương hướng và mục tiêu của khách sạn Bamboo Green trong thời gian đến:................... 41
III/Một số giải pháp hoàn thiện chính sách khuyến mãi tại khách sạn Bamboo Green trong thời
gian đến:.......................................................................................................................................... 43
KẾT LUẬN .........................................................................
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Như Lâm
SVTH: Thân Thị Thuỳ Linh Trang 1
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
HOÀN THIN CHÍNH CH KHUYN
MÃI TI KCH SN BAMBOO GREEN
CENTRAL
Giáo viên hướng dẫn : Trần Thị Như Lâm
Sinh viên thực hiện : Thân thị Thùy Linh
Đề tài ' HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN MÃI TẠI KHÁCH SẠN BAMBOO GREEN CENTR - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài ' HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN MÃI TẠI KHÁCH SẠN BAMBOO GREEN CENTR - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề tài ' HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN MÃI TẠI KHÁCH SẠN BAMBOO GREEN CENTR 9 10 465