Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: “lịch sử phát triển của phép biện chứng trong triết học

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 141 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài: “lịch sử
phát triển của
phép biện chứng
trong triết học”

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

TiÓu luËn triÕt häc

Môc lôc
Trang
 Lêi nãi ®Çu

2

PhÇn I- C¸c phÐp biÖn chøng tr­íc triÕt häc M¸c

3

1. PhÐp biÖn chøng tù ph¸t ng©y th¬ thêi cæ ®¹i

3

1.1 TriÕt häc Trung hoa cæ ®¹i

3

1.2 TriÕt häc Ên §é cæ ®¹i

5

1.3 TriÕt häc Hy L¹p cæ ®¹i

6

2. PhÐp biÖn chøng T©y ¢u thÕ kû XIV - XVIII
3. PhÐp biÖn chøng cæ ®iÓn §øc

9
10

PhÇn II. PhÐp biÖn chøng duy vËt hay phÐp biÖn chøng M¸c – xit

11

1. §iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi cho sù ra ®êi cña phÐp duy vËt biÖn
chøng

11

2. Néi dung chÝnh cña phÐp biÖn chøng duy vËt
PhÇn III. PhÐp biÖn chøng duy vËt trong sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña
nÒn kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay

12
13

KÕt luËn

15

Tµi liÖu tham kh¶o

16

1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

TiÓu luËn triÕt häc

Lêi nãi ®Çu
BiÖn chøng vµ siªu h×nh lµ hai ph­¬ng ph¸p t­ duy tr¸i ng­îc nhau trong
triÕt häc. Ph­¬ng ph¸p siªu h×nh lµ ph­¬ng ph¸p xem xÐt sù vËt trong tr¹ng
th¸i ®øng im, kh«ng vËn ®éng, t¸ch rêi c« lËp vµ t¸ch biÖt nhau. C¸ch xem xÐt
cho chóng ta nh×n thÊy sù tån t¹i cña sù vËt hiÖn t­îng ë tr¹ng th¸i ®øng im
t­¬ng ®èi, nh­ng nÕu tuyÖt ®èi ho¸ ph­¬ng ph¸p nµy sÏ dÉn ®Õn sai lÇm phñ
nhËn sù ph¸t triÓn, kh«ng nhËn thÊy mèi liªn hÖ gi÷a c¸c sù vËt hiÖn t­îng.
Trong khi ®ã tr¸i l¹i, ph­¬ng ph¸p biÖn chøng lµ: lµ ph­¬ng ph¸p xem xÐt
nh÷ng sù vËt hiÖn t­îng vµ nh÷ng ph¶n ¸nh cña chóng vµo t­ duy, chñ yÕu lµ
trong mèi liªn hÖ qua l¹i cña chóng, trong sù ph¸t sinh vµ sù tiªu vong cña
chóng".
Trong lÞch sö triÕt häc cã nh÷ng thêi gian, t­ duy siªu h×nh chiÕm ­u thÕ
so víi t­ duy biÖn chøng. Nh­ng xÐt trong toµn bé lÞch sö triÕt häc, th× phÐp
biÖn chøng lu«n chiÕm mét vÞ trÝ ®Æc biÖt trong ®êi sèng tinh thÇn x· héi.
PhÐp biÖn chøng lµ mét khoa häc triÕt häc, v× vËy nã còng ph¸t triÓn tõ thÊp tíi
cao mµ ®Ønh cao lµ phÐp biÖn chøng duy vËt M¸c - xÝt cña triÕt häc M¸c Lªnin. Chñ nghÜa M¸c - Lªnin lu«n ®¸nh gi¸ cao phÐp biÖn chøng, nhÊt lµ
phÐp biÖn chøng duy vËt, coi ®ã lµ mét c«ng cô t­ duy s¾c bÐn ®Ó ®Êu tranh
víi thuyÕt kh«ng thÓ biÕt, t­ duy siªu h×nh, cñng cè niÒm tin vµo søc m¹nh vµ
kh¶ n¨ng cña con ng­êi trong nhËn thøc vµ c¶i t¹o thÕ giíi.
ViÖc nghiªn cøu lÞch sö ph¸t triÓn cña phÐp biÖn chøng sÏ cho chóng ta
thÊy râ h¬n b¶n chÊt cña phÐp biÖn chøng vµ sù ph¸t triÓn cña t­ duy biÖn
chøng cña nh©n lo¹i. XuÊt ph¸t ...
Đề tài: “lch sử
phát triển của
phép biện chứng
trong triết học”
Đề tài: “lịch sử phát triển của phép biện chứng trong triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: “lịch sử phát triển của phép biện chứng trong triết học - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề tài: “lịch sử phát triển của phép biện chứng trong triết học 9 10 253