Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Lý luận về con người và vấn đề về đào tạo nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 193 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài: Lý luận về con
người và vấn đề về
đào tạo nguồn lực con
người trong sự nghiệp
công nghiệp hoá hiện
đại hoá đất nước

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

TiÓu luËn triÕt häc

Lêi më ®Çu
“D©n téc chóng t«i hiÓu ®Çy ®ñ r»ng: d©n téc m×nh lµ mét d©n téc nghÌo,
mét ®Êt n­íc ®ang ph¸t triÓn ë møc thÊp... Chóng t«i hiÓu râ kho¶ng c¸ch gi÷a
nÒn kinh tÕ cña chóng t«i vµ nÒn kinh tÕ cña nh÷ng n­íc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi.
Chóng t«i hiÓu râ khoa häc c«ng nghÖ trong thÕ kû 21 sÏ cã nh÷ng b­íc tiÕn
khæng lå. Thùc hiÖn t­ t­ëng vÜ ®¹i cña chñ tÞch Hå ChÝ Minh: LÊy søc ta mµ
gi¶i phãng cho ta, chóng t«i ph¶i tri thøc ho¸ §¶ng, tri thøc ho¸ d©n téc, tiÕp tôc
tri thøc ho¸ c«ng n«ng, c¶ n­íc lµ mét x· héi häc tËp, ph¸t huy truyÒn thèng
nh÷ng ngµy míi giµnh ®­îc ®éc lËp 45, c¶ n­íc häc ch÷, c¶ n­íc diÖt giÆc dèt,
c¶ n­íc diÖt giÆc ®ãi... Ph¶i n¾m lÊy ngän cê khoa häc nh­ ®· n¾m lÊy ngän cê
d©n téc. Mét d©n téc dèt, mét d©n téc ®ãi nghÌo lµ mét d©n téc yÕu” (Lª Kh¶
Phiªu- Tæng bÝ th­ ban chÊp hµnh trung ­¬ng ®¶ng céng s¶n ViÖt Nam- Ph¸t
biÓu t¹i héi th¶o quèc tÕ t¹i ViÖt Nam trong thÕ kû 20) Kh«ng, d©n téc chóng ta
nhÊt ®Þnh kh«ng ph¶i lµ d©n téc yÕu. Chóng ta ®· tõng chiÕn th¾ng bän thùc d©n
Ph¸p vµ ®Õ quèc Mü. Th¾ng lîi ®ã lµ th¾ng lîi cña lùc l­îng trÝ tuÖ ViÖt Nam ®èi
víi lùc l­îng s¾t thÐp vµ ®« la khæng lå cña Mü. Con ng­êi ViÖt Nam ®· lµm
®­îc nh÷ng ®iÒu t­ëng nh­ kh«ng thÓ lµm ®­îc, vµ t«i tin r»ng, con ng­êi ViÖt
Nam trong giai ®o¹n míi víi nh÷ng thö th¸ch míi vÉn sÏ lµm ®­îc nh÷ng ®iÒu
kú diÖu nh­ thÕ. §Êt n­íc ViÖt Nam sÏ s¸nh vai ®­îc víi c¸c c­êng quèc n¨m
ch©u cho dï hiÖn nay chóng ta gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, rÊt nhiÒu sù ®èi ®Çu.
ChÝnh v× niÒm tin bÊt diÖt ®ã mµ t«i chän ®Ò tµi: Lý luËn vÒ con ng­êi vµ
vÊn ®Ò vÒ ®µo t¹o nguån lùc con ng­êi trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸
hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc cho tiÓu luËn triÕt häc cña m×nh. BiÕt ®©u, trong chót kiÕn
thøc bÐ nhá nµy l¹i cã ®iÒu g× thËt sù h÷u Ých ...

1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

TiÓu luËn triÕt häc

TiÓu luËn gåm cã c¸c néi dung sau:
A.

Lêi nãi ®Çu.

B.

Néi dung

I.Lý luËn vÒ con ng­êi.
1. Kh¸i niÖm chung vÒ con ng­êi
2. Con ng­êi lµ mét thùc thÓ sinh häc – x· héi.
3. Trong tÝnh hiÖn thùc cña nã, b¶n chÊt con ng­êi lµ tæng hoµ c¸c mèi quan hÖ
x· héi.
II. VÊn ®Ò ®µo t¹o nguån lùc con ng­êi trong sù nghiÖp c«ng ` nghiÖp
ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc.
1. ThÕ nµo lµ c«ng ...
Đề tài: Lý luận về con
người và vn đề v
đào tạo nguồn lực con
người trong sự nghiệp
công nghip hoá hiện
đại hoá đất nước
Đề tài: Lý luận về con người và vấn đề về đào tạo nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Lý luận về con người và vấn đề về đào tạo nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề tài: Lý luận về con người và vấn đề về đào tạo nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước 9 10 823